x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Informaation ja järjestelmien tohtoriohjelma

Informaation käsittelystä on tullut organisaatioiden ja yhteiskunnan toiminnan sekä globaalin kehityksen kannalta tärkeä ydintoiminto. Eri toiminnoista ja tapahtumista kertyy valtavia määriä raakatietoa (dataa), josta pitää johtaa informaatiota eri tarkoituksiin data-analyysin menetelmin. Tieto­­­jenkäsittely, ohjelmistot ja tietojärjestelmät ovat nykyään keskeinen osa yhteiskunnan toimintaa, mutta niiden kehittäminen on edelleen erittäin haastavaa. Data-analyysin ja tietojenkäsittelyn tekniikan kivijalka on matematiikka ja sen tutkimus.

Tohtoriohjelman tavoitteena on tarjota koulutusta, joka antaa valmiudet toimia tutkijana ja asiantuntijana CIS-tutkimuskeskuksen tutkimusaloilla. Nämä tutkimusalat sisältävät mm. seuraavia teemoja:

  • Data-analyysi, tiedon louhinta ja tilastollinen mallintaminen, esim. informaatioteoria, stokastiset menetelmät, koneoppiminen, oppivat algoritmit ja laskennallisesti intensiiviset menetelmät
  • Matematiikka ja tietojenkäsittelyn matemaattiset menetelmät, esim. lukuteoria, algebra, algebrallinen geometria, logiikka ja äärellisten mallien teoria, algoritmit, automaatit ja formaalit kielet
  • Ohjelmistot, tietokannat ja tietojärjestelmät, esim. käsitteellinen mallintaminen, tietokannan suunnittelu, tiedonhaku, tietojärjestelmien suunnittelu ja hyväksikäyttö organisaatioissa, toimitusketjun ja tuotetiedon hallinta, massaräätälöinti, ohjelmistokehitys, ohjelmisto- ja tietojärjestelmäkehityksen formaalit menetelmät, terveydenhuollon ja teollisuuden tietojärjestelmät.

Informaation ja tietämyksen käsittely edellä olevilla menetelmillä on keskeistä laajenevassa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisessä. Korkeasti koulutetuille asiantuntijoille on tarvetta näillä informaatiotieteiden osa-alueilla. Tohtoriohjelmalla on tiivis yhteys CIS-tutkimuskeskukseen ja CIS-tutkimuskeskuksen tutkimushankkeisiin. Työllisyysnäkymät ovat alan tohtoreilla hyvät.

Osaamistavoitteet

Tutkintoasetuksen mukaan tieteellisen jatkokoulutuksen yleisenä tavoitteena on, että jatkokoulutuksen suorittanut on

1) perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;

2) hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;

3) perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;

4) saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;

5) saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Opiskelija ja tutkimustyön ohjaaja laativat opiskelijalle henkilökohtaisen opinto- ja ohjaussuunnitelman. Suunnitelmaan kirjataan jatko-opinnot, niiden suoritustavat ja aikataulut sekä tutkimustyön aikataulutus julkaisusuunnitelmineen.

Suunnitelma tehdään jatko-opintoihin haettaessa, ja sitä voidaan päivittää opintojen alkaessa ensimmäisenä lukukautena. Suunnitelman hyväksyy tutkimustyön ohjaaja. Suunnitelma voidaan tuoda yksikön jatkokulutustoimikuntaan tai vastaavan ryhmän tiedoksi. Tieto opinto- ja ohjaussuunnitelman hyväksymisestä merkitään tieteenalayksikössä opintosuoritusrekisteriin. Opinto- ja ohjaussuunnitelma tarkistetaan kerran vuodessa.

Opinnoissa eteneminen

Tohtoriohjelmien laajuus, opetus ja ohjaus on suunniteltu nelivuotiseksi. Tavoitteena on valmistuminen viidessä vuodessa. Jatko-opiskelija on velvollinen antamaan yksikölle vuosittain selvityksen jatko-opintojensa ja tutkimustyön edistymisestä.

Suoritettavat tutkinnot: Ohjelmassa voi suorittaa filosofian tohtorin tutkinnon (FT) pääaineena matematiikka, tilastotiede tai tietojenkäsittelyoppi. Välitutkintona voi suorittaa filosofian lisensiaatin tutkinnon (FL).

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tarkemmat ohjeet Opiskelu-sivuilta.

Seuraavilla opintojaksoilla perehdytään erityisesti hyvään tieteelliseen käytäntöön:
Informaatiotieteiden yksikkö