x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma (120 op) on monitieteinen koulutusohjelma, jossa tehdään kiinteää yhteistyötä Porin yliopistokeskuksen muiden yksiköiden, erityisesti Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön kanssa. 

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelmassa painottuvat sekä sosiaali- ja taloustieteellinen näkökulma että työelämälähtöisyys. Ohjelmassa on keskeinen sija palvelujen ylisektorisilla kysymyksillä. Ohjelma tuottaa hyvinvointialan osaajia, joita tarvitaan julkisesti järjestettävien palvelujen tuottamisen ja järjestämisen yhteiskunnallisessa muutoksessa. Maisteriohjelma pätevöittää alan johtaviin ja kehittämistehtäviin, joissa toimitaan johdon ja asiakastyön väliin sijoittuvina asiantuntijoina. Eri tieteenalojen näkökulmat jäsentävät opiskelijalle laaja-alaisen kuvan alan toimintakäytännöistä ja niiden haasteista sekä mahdollistavat monitieteiset tutkimukset ja opinnäytteet.

Maisteriohjelman opintojen aikana opiskelija syventää aiempaa tutkimusmenetelmällistä osaamistaan ja voi myös erikoistua evaluaation ja toimintatutkimuksen kysymyksiin, joita hän voi soveltaa opintoihin kuuluvalla käytännön kehittämistyön (tai harjoittelun) opintojaksolla. Hyvinvointipalveluja koskevan pro gradu -tutkielman tekemisen myötä opiskelija saa taidot, joita tarvitaan tutkimusprosessin itsenäisessä toteutuksessa. Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa tehdä tutkimus- ja kehittämistyötä itsenäisesti ja ymmärtää hyvinvointipalvelujen järjestämisen kysymyksiä monitieteisesti, laaja-alaisesti ja työelämälähtöisesti. Maisteriohjelman suorittaneella on valmius toimia erilaisissa hyvinvointialan asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä.

Tavoitteellinen opiskeluaika maisteriohjelmassa on kaksi vuotta. Maisteriohjelmasta valmistutaan yhteiskuntatieteiden maisteriksi (YTM), joka tuottaa yleisen kelpoisuuden jatko-opintoihin.

Osaamistavoitteet

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa kriittisesti ja tutkimustietoon perustuen hyvinvointipalvelujen kehittämisen erilaisia lähtökohtia, menetelmiä ja teorioita yhteistyössä muiden alan tehtävissä toimivien kanssa. Opiskelija osaa eritellä ja kyseenalaistaa olemassa olevia käytäntöjä vaikuttavuuden ja taloudellisuuden näkökulmista, joihin yhdistyvät asiakaslähtöisyys ja eettisyys. Opiskelija osaa kertoa suullisesti ja kirjallisesti alan kehittämisen haasteista ja ratkaisuista erilaisille yleisöille. Opiskelija pystyy hankkimaan ja analysoimaan tietoa itsenäisesti sekä osaa ilmaista tätä tietoa sujuvasti ja selkeästi. Opiskelija osaa tehdä tutkimusta itsenäisesti (myös toiminta- ja arviointitutkimusta).

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö