x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Opetussuunnitelmien vastavuudet 2010-2012 /2012-2015 (pdf 19 kB.)
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma on laaja-alainen kattaen perus- ja soveltavat sosiaalitieteet, joilla on vahva erityisosaaminen Tampereen yliopistossa: - Sosiaalipolitiikassa tutkitaan yhteiskuntaa ja hyvinvoinnin tuottamista muuttuvassa maailmassa. Opiskelija perehtyy sosiaalipolitiikan käytäntöihin, sosiaalisiin riskeihin ja eriarvoisuuden kysymyksiin yhteiskunnan rakenteiden ja arkielämän näkökulmista. - Sosiaalipsykologiassa tarkastellaan yhteiskunnan ja yksilön suhdetta. Opiskelija tutustuu sosiaaliseen vuorovaikutukseen, toimivaan ihmiseen merkitysten rakentajana, ryhmiin ja yhteisöihin sekä näiden välisiin jännitteisiin. - Sosiologian opinnoissa tutkitaan yhteiskuntaa, instituutioita, ryhmiä ja kulttuureita. Tutkimuskohteet vaihtelevat ihmisten arkipäivän ongelmista elämän kulkuun ja laajojen yhteiskunnallisten rakennemuutosten kartoittamiseen. - Sukupuolentutkimuksessa perehdytään siihen, miten sukupuoli ja seksuaalisuus järjestävät yhteiskunnallisia eroja, arkielämää, vuorovaikutusta ja tiedon muodostumista. - Sosiaaliantropologia on kiinnostunut yhteiskunnan kulttuurisista ulottuvuuksista ja maailman kulttuurisesta moninaisuudesta. Opiskelija erikoistuu kulttuuristen kohtaamisten ja ylirajaisten sosiaalisten prosessien teemoihin. - Musiikintutkimus tarkastelee musiikkiin ja tanssiin liittyvää toimintaa. Musiikillisten ilmiöiden laaja-alainen ja kriittinen käsittely nivoutuu yhteiskunnan ja kulttuurien tutkimukseen. Tutkinnon suorittanut opiskelija osaa hakea, käsitellä, tuottaa ja välittää yhteiskuntaa koskevaa tietoa sekä arvioida sen pätevyyttä. Tutkinto-ohjelmasta valmistuvat työllistyvät asiantuntijoiksi tutkimuksen, kehittämisen, johtamisen, opetuksen ja viestinnän tehtäviin.

Osaamistavoitteet

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman kandidaattiopinnot suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alaiset perustiedot yhteiskuntatieteen teorioita, keskeisiä käsitteitä, tutkimusmenetelmiä ja periaatteita koskevasta tiedosta ja hän osaa käyttää ja arvioida tätä tietoa ja osaamista kriittisesti. Hän syventyy yhden tai kahden tutkinto-ohjelman oppiaineen perussisältöön samalla kun hän hahmottaa sosiaalitieteen alan laajuutta ja rajoja. Hän kykenee soveltamaan omaksumaansa tietoa ja löytää luovia ratkaisuja monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi. Hän voi työskennellä itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa yhteiskunnallisissa työtehtävissä ja osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelijalla on valmius aloittaa sosiaalitieteiden maisteriopinnot opintosuuntanaan sosiaalipsykologia, sosiaalipolitiikka, sosiologia, sukupuolentutkimus, sosiaaliantropologia tai musiikintutkimus.

Sosiaalitieteen tutkinto-ohjelman maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee sosiaalipsykologian, sosiaalipolitiikan, sosiologian, sukupuolentutkimuksen, sosiaaliantropologian tai musiikintutkimuksen laaja-alaiset ja erityisosaamista edellyttävät, itsenäisen ajattelun ja tutkimuksen perustan muodostavat käsitteet, menetelmät ja tiedot. Hän ymmärtää oppialalleen tyypillisen tavan tarkastella yhteiskuntaa kriittisesti sekä etsiä, analysoida ja tuottaa uutta tietoa. Maisteriopinnoissa omaksuttujen taitojen avulla hän kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä osallistumaan uutta tietoa luovaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa. Vaativissa yhteiskunnallisissa asiantuntijatehtävissä hän kykenee johtamaan itseään, asioita ja muita sekä tarkastelemaan sosiaalisia ilmiöitä uutta tietoa ja uusia ratkaisuja tuottavista näkökulmista. Hänellä on monipuoliset vuorovaikutustaidot ja hän osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti. Hän kehittää itsenäisesti omaa asiantuntijuuttaan. Opiskelijalla on perusvalmius sosiaalitieteiden tohtoriopintoihin pääaineenaan sosiaalipsykologia, sosiaalipolitiikka, sosiologia, sukupuolentutkimus, sosiaaliantropologia tai musiikintutkimus.

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Jokainen opiskelija laatii ensimmäisen opiskeluvuoden aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Henkilökohtaista opintosuunnitelmaa on mahdollista päivittää opintojen edetessä. Opintojen suunnittelun tueksi uusille opiskelijoille järjestetään orientoivat opinnot sekä ohjattua opintojen suunnittelua. Yksikössä ja tutkinto-ohjelmissa annettavasta opintojen ohjauksesta kerrotaan tarkemmin yksikön opiskelu-sivuilla.

Opinnoissa eteneminen

Tutkinnot ja tutkintorakenne

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

  • yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (YTK), 180 op
  • yhteiskuntatieteiden tai filosofian (musiikintutkimus) maisterin tutkinto (YTM tai FM), 120 op

Tutkinto-ohjelma koostuu kandidaattiohjelmasta ja maisteriopinnoista. Ensin tehdään kandidaatin tutkinto, joka on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa. Sen jälkeen siirrytään kaksivuotisiin maisteriopintoihin.

Kandidaatin tutkinto koostuu seuraavista opinnoista:

  1. Tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot, 75 op
  2. Yksikön yhteiset opinnot, 20 op
  3. Kieli- ja viestintäopinnot, 15 op
  4. Opiskeluvalmiudet 5 op
  5. Tutkinnon valinnaiset opinnot, 65 op

Maisterin tutkinto koostuu seuraavista opinnoista:

  1. Oman opintosuunnan opinnot, 80 op
  2. Tutkinnon valinnaiset opinnot, 40 op

Kandidaatin tutkintoon kuuluvat yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot ovat osa yksikön kaikkia tutkinto-ohjelmia. Yhteiset opinnot antavat eväitä menestykselliseen opiskeluun sekä tarjoavat omaa tutkinto-ohjelmaa laajemman kuvan yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden tutkimuksesta, tutkimusmenetelmistä ja tutkimuksen suhteesta yhteiskuntaan. Opintokokonaisuudessa tarkastellaan mm. suomalaisen yhteiskunnan historiaa suhteessa eurooppalaiseen kehitykseen, tutustutaan yhteiskunnasta ja ihmisistä kerättyyn ja tuotettuun tietoon sekä tarkastellaan etiikan ja yhteiskuntafilosofian kautta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan suhteita. Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat kaikki yksikön yhteiset opinnot.

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat kieli- ja viestintäopinnot (15 op):

- vieraan kielen opintojakso 4 op (taitotasolla B1-B2)
- ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op
- tieteellinen kirjoittaminen 3 op
- puheviestintätaidon perusteet 2 op
- valinnainen opintojakso 2 op

Kandidaatin tutkinnon valinnaisiin opintoihin kuuluu vähintään yksi, vähintään 20 opintopisteen laajuinen, toisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen opintokokonaisuus.  Valinnaisia opintoja on mahdollista valita esimerkiksi oman yksikön eri teema-alueista sekä oman tai muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamista valinnaisista opinnoista. Tutkinto-ohjelmissa valinnaisina opintoina tarjottavat kokonaisuudet löytyvät kunkin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman yhteydestä.

Siirtyminen maisteriopintoihin

Sosiaalitieteiden kandidaattiohjelman jälkeen opiskelijat siirtyvät sosiaalitieteiden maisteriopintoihin. Opiskelijat valitsevat maisteriopintojen opintosuunnan pääsääntöisesti toisen opiskeluvuoden keväällä ja suorittavat opintosuunnan edellyttämät opinnot kolmannen opintovuoden aikana. Tarvittaessa opintosuuntavalinnoissa huomioidaan aineopintotasoisten, erikseen määriteltävien alakohtaisten opintojaksojen, sekä sosiaalitieteiden yhteisen jakson arvosanojen painotettu keskiarvo. Tämän lisäksi opiskelija voi tämän jälkeen hakea opintosuunnan vaihtoa keväisin erillisvalinnan hakuaikana.

Työelämäyhteydet

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman piiriin kuuluvista oppiaineista työllistytään laajasti yhteiskunnan eri sektoreille asiantuntijatehtäviin. Tutkinto-ohjelman oppiaineiden opiskelijat työllistyvät yhteiskunta- ja kulttuuritieteellistä asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin tutkimuksen, hallinnon, suunnittelun, kehittämisen, johtamisen, opetuksen ja viestinnän parissa valtion, elinkeinoelämän, kuntien ja kansalaisjärjestöjen palvelukseen. Yliopiston ura- ja rekrytointipalveluiden uraseurannan kyselytutkimusten perusteella valmistuneet työllistyvät yleensä tutkintoa vastaaviin tehtäviin. Työnimikkeistä yleisin on tutkijan nimike, mutta useimmat valmistuneet työllistyvät erilaisiin hallinto-, suunnittelu- ja kehitystehtäviin. Vuosi valmistumisen jälkeen lähes kaikki ovat työllistyneet koulutusta vastaaviin tehtäviin. Työtä vailla olevat ovat tyypillisesti perhevapailla. 

Maisteriopintojen aikana toteutuva suunnitelmallinen harjoittelu tukee opiskelijoiden työllistymistä valmistumisen jälkeen. Opiskelijakyselyiden perusteella oman alan työkokemus ja työnantajiin tutustuminen helpottavat työllistymistä. Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma tarjoaa harjoittelupaikkoja paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Tampereen kaupunki, ministeriöt ja erilaiset kansalaisjärjestöt tarjoavat paikkoja säännöllisesti vuosittain. Opiskelijoita myös rohkaistaan etsimään aktiivisesti itselleen sopivaa harjoittelupaikkaa.

Työelämäyhteydet ja työelämävalmiuksien kehittäminen on huomioitu harjoittelua laajemmin opinnoissa. Erityisesti maisteriopinnoissa on tarjolla opintojaksoja, jotka kehittävät asiantuntija- ja johtotehtävissä tarvittavia taitoja.

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Kunkin opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkintonsa yhteydessä ns. kansainvälistymis­kokonaisuus, joka merkitään näkyviin myös tutkintotodistukseen. Omassa yliopistossa suoritettavien opintojen lisäksi yksikkö ja yliopisto tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet osallistua opiskelijavaihtoon ja suorittaa tutkinnon osia myös ulkomailla.

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opinnoista kansainvälistymiskokonaisuuteen soveltuvat seuraavat jaksot:

Seuraavat tutkinto-ohjelman järjestämät opintojaksot liittyvät erityisesti kansainvälisyyteen:

Siirtymäsäännöt

Tämä opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2012. Ennen vuotta 2012 aloittaneet opiskelijat voivat halutessaan siirtyä heti noudattamaan uusia tutkintovaatimuksia tai suorittaa kesken olevan tutkinnon vanhoilla tutkintovaatimuksilla. Siirtymäaika vanhojen tutkintovaatimusten mukaan tutkinnon suorittaville opiskelijoille on kevääseen 2015 saakka. Opetus järjestetään syksystä 2012 uusien opetussuunnitelmien mukaisesti. Tutkinto-ohjelmien verkkosivuille kootaan tietoa uusien ja vanhojen opetussuunnitelmien mukaisten opintojaksojen vastaavuuksista.

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö