x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Psykologian tutkinto-ohjelma

Psykologian tutkinto-ohjelma kouluttaa psykologeja, laaja-alaisia asiantuntijoita julkisen ja yksityisen sektorin tarpeisiin. Psykologiassa tutkitaan ihmisen psyykkistä toimintaa ja käyttäytymistä. Koska psyykkinen toiminta yhdistyy sosiaalisiin, biologisiin ja fyysisiin ilmiöihin, on psykologialla yhtymäkohtia useisiin eri tieteenaloihin. Psykologista tietoa myös sovelletaan yhteiskunta- ja kasvatustieteissä sekä lisääntyvästi teknisissä tieteissä. Psykologian tutkimus kattaa seuraavat alueet: 1) kehitys- ja persoonallisuuspsykologia, 2) terveyden ja mielenterveyden psykologia, 3) kognitiivinen psykologia ja neuropsykologia, 4) työ- ja organisaatiopsykologia ja 5) psykologian tutkimusmenetelmät.

Psykologian opiskelussa perehdytään psykologian teorioihin ja tutkimukseen sekä psykologian sovelluksiin ja ammattikäytäntöön. Opiskeluun sisältyy luentoja, harjoituksia, itsenäisesti suoritettavia tutkimustehtäviä ja kirjallisuuden lukemista. Opiskelu edellyttää teoreettisen tiedon ja tilastomatemaattisten menetelmien omaksumista. Ryhmätyöskentelyssä ja ammatillisissa opinnoissa tarvitaan sosiaalisia taitoja. Psykologian ammatillisia valmiuksia opiskellaan pääasiassa maisteriopinnoissa. Niihin kuuluu myös viiden kuukauden ammatillinen harjoittelu jollakin psykologian sovellusalalla.

Psykologian maisterin tutkinnon suorittanut henkilö voi hakea oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä ja käyttää psykologi-nimikettä. Psykologeista valtaosa työskentelee kuntien ja valtion palveluksessa: terveyskeskuksissa, mielenterveystoimistoissa, kouluissa, sairaaloissa, kasvatus- ja perheneuvoloissa tai työ- ja elinkeinotoimistoissa. Yhä useampi työskentelee myös yksityisellä sektorilla esim. työterveyspsykologeina tai konsultteina. Psykologien työllisyystilanne on erittäin hyvä.

Osaamistavoitteet

Psykologian kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija  
•tuntee psykologian eri osa-alueiden keskeiset teoriat, käsitteet ja alan sovellukset
•osaa soveltaa psykologian perustutkimusmenetelmiä käytäntöön
•osaa käyttää ammatillisen keskustelun perusperiaatteita käytännössä

Psykologian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa itsenäisesti uutta psykologista tietoa ja soveltaa sitä. Lisäksi opiskelija osaa toimia työelämässä psykologisen tiedon soveltajana eri sovellusaloilla. Psykologian maisterin tutkinto antaa jatkokoulutuskelpoisuuden ammatillisen erikoistumistutkinnon tai tieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen.

Suoritettuaan psykologian kandidaatin tutkinnon voi psykologian koulutukseen valittu halutessaan suorittaa psykologian maisterin tutkinnon asemasta filosofian maisterin tutkinnon psykologia pääaineena. Pääaineen opintoja tutkinnossa on 85 op ja valinnaisia opintoja (esim. pedagogiset opinnot) 35 op. Filosofian maisterin tutkinto ei tuota pätevyyttä psykologin ammattiin. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia tutkijoina, opettajina ja muissa psykologista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä.

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Opintojen etenemisen kannalta on tärkeää, että opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta opintojensa suunnittelussa. Opintojen alkuun (ensimmäisen vuoden syys- ja kevätlukukausi) sisältyy opintojakso, jossa käsitellään henkilökohtaiseen opintosuunnitteluun (HOPS) liittyviä asioita ja saadaan tietoa opiskeluaikaan liittyvistä ohjaus- ja hyvinvointipalveluista.  Työskentelyyn sisältyy luentoja, keskustelua sekä tutor-ohjautuissa ryhmissä että tarpeen mukaan yksilöllisesti opettajan kanssa. Kirjallinen HOPS palautetaan HOPS-opettajalle opintojakson päätteeksi ja sitä päivitetään opintojen kuluessa. Tutkinto-ohjelmaan on nimetty opintojen ohjauksesta vastaava opettaja.

Opinnoissa eteneminen

Tutkinnot ja tutkintorakenne

Psykologian tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot:
- Psykologian kandidaatin tutkinto, PsK, 180 op
- Filosofian maisterin tutkinto, FM. 120 op
- Psykologian maisterin tutkinto, PsM, 150 op

Tutkinto-ohjelma koostuu kandidaattiohjelmasta ja maisteriopinnoista. Ensin tehdään kandidaatin tutkinto, joka on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa. Sen jälkeen siirrytään kaksi ja puoli vuotta kestäviin maisteriopintoihin.

Kandidaatin tutkinto koostuu seuraavista opinnoista:
1. Psykologian perus- ja aineopinnot, 85 op
2. Yksikön yhteiset opinnot, 20 op
3. Kieli- ja viestintäopinnot, 15 op
4. Opiskeluvalmiudet, 5 op
5. Tutkinnon valinnaiset opinnot, 55 op

Maisterin tutkinto koostuu seuraavista opinnoista:
1. Psykologian syventävät opinnot, 150 op
- sisältää harjoittelun 30 op, sekä valinnaiset opinnot 15 op

Kandidaatin tutkintoon kuuluvat yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot ovat osa yksikön kaikkia tutkinto-ohjelmia. Yhteiset opinnot antavat eväitä menestykselliseen opiskeluun sekä tarjoavat omaa tutkinto-ohjelmaa laajemman kuvan yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden tutkimuksesta, tutkimusmenetelmistä ja tutkimuksen suhteesta yhteiskuntaan. Opintokokonaisuudessa tarkastellaan mm. suomalaisen yhteiskunnan historiaa suhteessa eurooppalaiseen kehitykseen, tutustutaan  yhteiskunnasta ja ihmisistä kerättyyn ja tuotettuun tietoon sekä tarkastellaan etiikan ja yhteiskuntafilosofian kautta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan suhteita. Psykologian tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat yhteisista opinnoista jakson YKYY1 Yhteiskunnan tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä, ja sen lisäksi kolme vapaavalintaista jaksoa.

Psykologian kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat kieli- ja viestintäopinnot (15 op):

- vieraan kielen opintojakso 4 op (taitotasolla B1-B2)
- ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op
- tieteellinen kirjoittaminen 3 op
- puheviestintätaidon perusteet 2 op
- valinnainen opintojakso 2 op"

Kandidaatin tutkinnon valinnaisiin opintoihin on sisällytettävä ainakin yksi opetussuunnitelman mukainen vähintään 20 op laajuinen opintokokonaisuus, joka voi olla jokin oman yksikön eri teema-alueista tai muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamista valinnaisista opinnoista (joko omasta tai muusta yksiköstä). Valinnaisiin opintoihin on lisäksi sisällytettävä Tilastollisten menetelmien perusteet –kurssi, jonka laajuus on 7 opintopistettä.

Opiskelija voi edetä aineopinnoista syventäviin opintoihin, kun hän on suorittanut psykologian kandidaatin tutkinnon kokonaisuudessaan.

 

Työelämäyhteydet

Psykologian kandidaatin tutkinnon suorittaminen tuottaa kelpoisuuden sellaisten tehtä­vien ja virkojen hoitamiseen, joiden haltijalta edellytetään alemman korkeakoulututkin­non suorittamista. Tutkinto ei anna oikeutta toimia laillistettuna psykologina, mutta se tuottaa kelpoi­suuden psykologian maisterin tutkinnon suorittamiseen, joka tuottaa oikeuden harjoittaa psykologin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.

 

Psykologian maisterin tutkinnon suorittaminen tuottaa kelpoisuuden sellaisten tehtävien ja virkojen hoitamiseen, joiden haltijalta edellytetään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista. Psykologian maisterin tutkinnon suorittanut henkilö voi hakea oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä ja käyttää psykologin ammattinimikettä (L559/1994). Psykologian maisterin tutkinto antaa jatkokoulutuskelpoisuuden ammatillisen erikoistumistutkinnon tai tieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen. Ammatillinen erikoistuminen voi tapahtua kehitys- ja kasvatuspsykologiassa, neuropsykologiassa, psykoterapiassa, terveyspsykologiassa sekä työ- ja organisaatiopsykologiassa.

Psykologian maisterin tutkinnon suorittaneet  toimivat psykologin tehtävissä  julkisella ja yksityisellä sektoreilla, sekä ammatinharjoittajina. Työpaikkoja ovat esim. perheneuvolat, mielenterveystoimistot, sai­raaloiden psykiatriset yksiköt, terveyskeskukset, koulut ja  TE-toimistot.  Yksityisellä sektorilla psykologit toivivat  esim.asiantuntijoina työhyvinvoinnin, rekrytoinnin  ja  henkilöstöhallinnon tehtävissä.

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Perusopinnoista alkaen opiskelijoilta edellytetään englanninkielisen kurssikirjallisuuden hallintaa. Oppimateriaalina käytetään myös kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleita. Valinnaisissa opinnoissa on kokonaisuuksia, joita on mahdollista suorittaa englannin kielellä (kuten ”Introduction to quantitative single-subject research methods” sekä ”Master's Programme in Peace, Mediation and Conflict Research” -tutkinto-ohjelman tarjoamia kursseja).  Opiskelijoita kannustetaan myös hakeutumaan kansainväliseen vaihtoon.

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö