x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Sosiaalityö on ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin kysymyksiä, sosiaalisia ongelmatilanteita ja niihin liittyviä muutosprosesseja tarkasteleva yhteiskuntatieteellinen oppiaine. Sosiaalityön koulutus valmistaa asiantuntijoita sosiaalityöntekijän tehtäviin sekä hallinto-, kehittämis-, tutkimus- ja opetustehtäviin sosiaalialalle ja laajemmin yhteiskuntaan. Sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa suoritettu kandidaatin ja maisterin tutkinto antavat yhdessä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten (L272/2005) mukaisen pätevyyden sosiaalityöntekijän tehtäviin. Suomessa sosiaalityön ammattilaiset toimivat paljolti julkisella sektorilla sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä sekä moniammatillisissa ja monitieteisissä verkostoissa: lasten, nuorten, perheiden, aikuisten ja vanhusten parissa. Palvelujärjestelmän muutokset ja kansainvälistyvä maailma tarjoavat sosiaalityölle jatkuvasti uudenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia. Sosiaalityöstä valmistuneiden maistereiden työllisyystilanne on valtakunnallisesti erinomainen.

Osaamistavoitteet

Sosiaalityön tutkinto-ohjelmasta valmistuneella yhteiskuntatieteiden maisterilla on laaja-alainen yhteiskuntatieteellinen tietopohja ja valmiudet toimia ammattitaitoisena sosiaalityöntekijänä ja asiantuntijana sosiaalityön asiakas-, hallinto-, tutkimus-, kehittämis- ja opetustehtävissä ja muissa sosiaalialan asiantuntemusta vaativissa asiantuntijatehtävissä. Hänellä on myös valmiudet tieteellisten ja ammatillisesti painottuneiden tieteellisten jatko-opintojen harjoittamiseen.

Sosiaalityön kandidaattiohjelman suoritettuaan opiskelija hallitsee oppialan teoreettiset, ammatilliset ja tutkimukselliset perusteet. Teoreettisesti opiskelija hallitsee oppialan peruskäsitteet ja lähtökohdat, keskeiset sosiaaliset ongelmat ja sosiaalityön orientaatiot.  Ammatillisesti opiskelija tuntee sosiaalityön toimintatavat, eettiset lähtökohdat, toimintakentän, palvelujärjestelmän sekä sosiaalityötä ohjaavan keskeisen lainsäädännön ja hallinnolliset periaatteet. Tämän lisäksi hän saa sosiaalityön asiakastyön perusvalmiudet käytännön opetuksessa tapahtuvan oppimisen kautta. Tutkimuksellisesti opiskelija hallitsee yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja kirjoittamisen perustaidot ja on omaksunut analyyttisen suhteen sosiaaliseen todellisuuteen.

Sosiaalityön maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee laaja-alaisesti sosiaalityötä koskevia teoreettisia, kriittisiä ja toimintakäytäntöjä kehittäviä näkökulmia ja osaa hyödyntää niitä niin tutkimuksellisesti kuin ammatillisestikin.   Opiskelija kykenee viemään itsenäisesti läpi tutkimusprosessin, jossa hän soveltaa teoreettista ja metodista tietämystään ja osoittaa kykyään analyyttiseen ajatteluun.  Käytännössä tapahtuvan harjoittelun kautta opiskelija on saanut valmiudet toimia sosiaalityön vaativassa asiakastyössä, hallinnollisissa-, suunnittelu- tai kehittämistehtävissä. Hän on omaksunut kyvyn perusteltuun ajatteluun ja hän osaa toimia erilaisissa verkostoissa ja moniammatillisissa työryhmissä sosiaalityön asiantuntijana.

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Jokainen opiskelija laatii ensimmäisen opiskeluvuoden aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Henkilökohtaista opintosuunnitelmaa on mahdollista päivittää opintojen edetessä. Opintojen suunnittelun tueksi uusille opiskelijoille järjestetään orientoivat opinnot sekä ohjattua opintojen suunnittelua. Yksikössä ja tutkinto-ohjelmissa annettavasta opintojen ohjauksesta kerrotaan tarkemmin yksikön opiskelu-sivuilla.

Opinnoissa eteneminen

Tutkinnot ja  tutkintorakenne

Sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (YTK), 180 op
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (YTM), 120 op

Tutkinto-ohjelma koostuu kandidaattiohjelmasta ja maisteriopinnoista. Ensin tehdään kandidaatin tutkinto, joka on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa. Sen jälkeen siirrytään kaksivuotisiin maisteriopintoihin.

Sosiaalityöntekijän pätevyyteen edellytetään ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (L272/2005). Sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa suoritettu kandidaattiohjelma ja maisteriopinnot antavat yhdessä pätevyyden sosiaalityöntekijän tehtäviin. YTM-tutkinto sosiaalityössä antaa myös jatkokoulutuskelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin. Lisäksi tutkinto antaa yhdessä kahden vuoden sosiaalityöntekijän työkokemuksen kanssa kelpoisuuden hakea lisensiaatintutkintona suoritettavaan sosiaalityön erikoistumiskoulutukseen, jota annetaan viidellä erikoisalalla valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkoston (Sosnet) järjestämänä.

Kandidaatin tutkinto koostuu seuraavista opinnoista:

1) Sosiaalityön perus- ja aineopinnot, 80 op

2) Yksikön yhteiset opinnot, 20 op

3) Kieli- ja viestintäopinnot, 15 op

4) Opiskelutaidot, 5 op

5) Tutkinnon valinnaiset opinnot, 60 op


Maisterin tutkinto koostuu seuraavista opinnoista:

1) Sosiaalityön syventävät opinnot, 100 op

2) Tutkinnon valinnaiset opinnot, 20 op

Kandidaattiohjelman omat opinnot koostuvat perus- ja aineopinnoista ja niissä perehdytään sosiaalityön teoriaan, eettiseen perustaan, ammatillisiin käytäntöihin ja menetelmiin, erilaisten palvelu- ja auttamisjärjestelmien toimintaan sekä opiskellaan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen teon taitoja sosiaalityön näkökulmista. Opiskelijan suunnitelmallista etenemistä opinnoissa tuetaan laatimalla henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) opintojen alussa. Sosiaalityön maisteriopinnoissa syvennetään sosiaalityötä ja sen toimintakäytäntöjä koskevaa teoreettista, ammatillista ja tutkimuksellista osaamista.

Kandidaatin tutkintoon kuuluvat yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot ovat osa yksikön kaikkia tutkinto-ohjelmia. Yhteiset opinnot antavat eväitä menestykselliseen opiskeluun sekä tarjoavat omaa tutkinto-ohjelmaa laajemman kuvan yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden tutkimuksesta, tutkimusmenetelmistä ja tutkimuksen suhteesta yhteiskuntaan. Opintokokonaisuudessa tarkastellaan mm. suomalaisen yhteiskunnan historiaa suhteessa eurooppalaiseen kehitykseen, tutustutaan yhteiskunnasta ja ihmisistä kerättyyn ja tuotettuun tietoon sekä tarkastellaan etiikan ja yhteiskuntafilosofian kautta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan suhteita. Sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat kaikki yksikön yhteiset opinnot.

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat kieli- ja viestintäopinnot (15 op):

- vieraan kielen opintojakso 4 op (taitotasolla B1-B2)
- ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op
- tieteellinen kirjoittaminen 3 op
- puheviestintätaidon perusteet 2 op
- valinnainen opintojakso 2 op

Tutkintojen valinnaisia opintoja on mahdollista valita esimerkiksi oman yksikön eri teema-alueista sekä oman tai muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamista valinnaisista opinnoista. Tutkinto-ohjelmissa valinnaisina opintoina tarjottavat kokonaisuudet löytyvät kunkin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman yhteydestä.

Kandidaattiohjelman valinnaisia opintoja suoritetaan 60 op, joista korkeintaan 20 op voi olla oman tutkinto-ohjelman opintoja. Valinnaisiin opintoihin sisältyy vähintään yksi, toisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen opintokokonaisuus, joka on  laajuudeltaan vähintään 20 op.

Työelämäyhteydet

Sosiaalityön opetuksella on vahva työelämäyhteys. Kandidaattiohjelmaan sisältyy yhden periodin mittainen käytännön opetuksen jakso sosiaalityön asiakastyössä. Maisteriohjelmassa opiskelijat suorittavat kolmen kuukauden harjoittelun sosiaalityön vaativan asiakastyön, kehittämistyön, hallinnon tai tutkimuksen alueella.

Sosiaalityössä on kehitetty opetus- ja tutkimusklinikkatoimintaa, jolla vahvistetaan opiskelijoiden käytännön opetusta ja harjoittelua, työelämästä koulutukseen tulevaa opetuspanosta, tutkielmayhteistyötä sekä työelämän kehittämistä ja täydennyskoulutusta.  Opetus- ja tutkimusklinikkatoiminta on jo vakiintunut Tampereen yliopistosairaalan kanssa tehtävässä yhteistyössä ja parhaillaan niitä vahvistetaan ja kehitetään Tampereen, Porin, Seinäjoen ja Hämeenlinnan kaupunkien kanssa.

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Osa sosiaalityön kandidaattiohjelman opinnoista sekä maisteriopinnoista, mukaan lukien syventävä harjoittelu, on mahdollista suorittaa myös kansainvälisessä vaihdossa.

Kunkin opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkintonsa yhteydessä ns. kansainvälistymis­kokonaisuus, joka merkitään näkyviin myös tutkintotodistukseen.  Omassa yliopistossa suoritettavien opintojen lisäksi yksikkö ja yliopisto tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet osallistua opiskelijavaihtoon ja suorittaa tutkinnon osia myös ulkomailla.

Sosiaalityön tutkinto-ohjelman omista opinnoista seuraavat jaksot soveltuvat kansainvälisyyskokonaisuuteen:

Seuraavat tutkinto-ohjelman järjestämät opintojaksot liittyvät erityisesti kansainvälisyyteen:

Siirtymäsäännöt

Tämä opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2012. Ennen vuotta 2012 aloittaneet opiskelijat voivat halutessaan siirtyä heti noudattamaan uusia tutkintovaatimuksia tai suorittaa kesken olevan tutkinnon vanhoilla tutkintovaatimuksilla. Siirtymäaika vanhojen tutkintovaatimusten mukaan tutkinnon suorittaville opiskelijoille on kevääseen 2015 saakka. Opetus järjestetään syksystä 2012 uusien opetussuunnitelmien mukaisesti. Tutkinto-ohjelmien verkkosivuille kootaan tietoa uusien ja vanhojen opetussuunnitelmien mukaisten opintojaksojen vastaavuuksista.

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö