x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma

Työelämässä on useita tekijöitä, jotka haastavat kehittämään työn ja hyvinvoinnin tutkimusta sekä siihen perustuvaa yhteiskuntatieteellistä koulutusta. Keskeisimpiä tekijöitä, jotka haastavat kehittämään koulutusta ovat - työorganisaatioiden jatkuvat muutokset, kansainvälistyminen ja monikulttuuristen työyhteisöjen yleistyminen, - työvoiman koulutus- ja ammattitaitovaatimusten kohoaminen ja työn tietoistuminen - ikärakenteen muutos, työelämän sukupolvenvaihdos ja työurien pidentäminen - työnteon muotojen moninaistuminen - työn ja muun elämän yhteensovittamisen haasteet - työtä koskevien asenteiden ja arvostusten muutokset. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat siihen, että työelämässä tarvitaan työn ja hyvinvoinnin kysymyksiin perehtyneitä asiantuntijoita. Työelämän laadusta, työntekijöiden osaamisesta ja hyvinvoinnista on tullut entistä keskeisempi työn tuottavuuden perusta. Näiden prosessien ohjaamiseen tarvitaan työn ja hyvinvoinnin asiantuntijoita. Tampereen yliopistossa toteutettava työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma vastaa sekä arvioitavissa olevaan asiantuntijatarpeen kasvuun että olemassa olevan koulutuksen hajanaisuuteen ja puutteisiin. Maisteriohjelma sijoittuu yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköön, ja sillä on sosiaalitieteellinen perusta. Maisteriohjelman toteutuksessa tehdään yhteistyötä sekä sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman että muiden Tampereen yliopiston yksiköiden kanssa. Maisteriohjelma on laajuudeltaan 120 opintopistettä.

Osaamistavoitteet

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman suoritettuaan

  • opiskelija tuntee syvällisesti työhön ja hyvinvointiin ja niiden kehittämiseen liittyvää sosiaalitieteellistä tutkimusta, käsitteitä ja teorioita;
  • opiskelija osaa vertailla ja arvioida kriittisesti työelämään liittyvää tutkimusta ja työelämän käytäntöjä;
  • opiskelija osaa muotoilla tutkimuskysymyksiä sekä käyttää ja soveltaa erilaisia teorioita, tutkimusmenetelmiä ja -aineistoja sekä tulkita ja raportoida niiden tuloksia

 

Maisteriohjelmassa työtä ja hyvinvointia tarkastellaan monipuolisesti ja monitieteisesti, teemoina korostuvat työelämän laatu, työelämän suhteet ja sukupuoli, työvoiman käyttö ja työmarkkinat, työelämän vuorovaikutus, työyhteisöjen muutos ja kehittäminen sekä työhyvinvoinnin johtaminen.  Näissä teemoissa Tampereen yliopistossa on korkeatasoista tutkimusta. Sisältöosaamisen ohella maisteriohjelma tuottaa monipuolista metodista osaamista, jossa korostuvat toimintatutkimuksen, työelämän kehittämisen sekä vertailevan tutkimuksen lähestymistavat.

Maisteriohjelman suorittanut henkilö osaa toimia itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä. Opiskelijat tulevat sijoittumaan julkiselle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille henkilöstöhallintoon, asiantuntijatehtäviin, työvoima-, koulutus- ja sosiaalipolitiikan tehtäviin sekä erilaisiin suunnittelun ja markkinoinnin tehtäviin.

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö