x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriopinnot
Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriopinnot on monitieteinen koulutusohjelma, jonka tavoitteena on antaa vahva pohja nuorisotutkimuksen ymmärtämiseen, hyödyntämiseen ja tekemiseen sekä nuorisotyön tieteelliseen kehittämiseen. Nuorisotutkimusta tehdään lähes kaikilla tieteenaloilla ja nuorisotyö ammentaa teoriataustansa erityisesti yhteiskunta- ja kasvatustieteistä. Koulutuksen tavoitteena on myös nuorisoalan yliopistollisen koulutuksen kansainvälinen kehittäminen. Maisteriopinnot ovat laajuudeltaan 120 opintopistettä ja niissä painottuvat tutkimus, kriittinen analyysi, kansainvälisyys ja soveltuvin osin työelämälähtöisyys. Nuorisoalalla tarvitaan enenevässä määrin monitieteistä ja monialaista asiantuntijuutta. Maisteriopinnot tuottavat asiantuntijoita nuorisotutkimuksen, nuorisotyön ja nuorisopolitiikan tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin. Opinnot rakentuvat sisällöllisille moduuleille, joissa painottuvat erityisesti nuorisotutkimus sekä nuorisotyön ja nuorisopolitiikan kehittäminen, johtaminen ja asiantuntijuus.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan maisterin tutkinnon nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriopinnoissa

  • opiskelijalla on vahva teoreettinen pohja nuorisotutkimuksen ymmärtämiseksi ja nuorisotyön tieteelliseksi kehittämiseksi.
  • opiskelija kykenee toimimaan nuoruuden ja nuorisotyön asiantuntijana erilaisissa organisaatioissa ja monialaisessa yhteistyössä.
  • opiskelijalla on jatko-opintokelpoisuus.

Maisteriopinnot antavat mahdollisuuden perehtyä nuorisotutkimukseen ja nuorisotyöhön syvällisesti monitieteisessä ryhmässä opiskellen. Koulutuksesta valmistuu nuorisotutkimuksen, nuorisotyön ja nuoruuden asiantuntijoita ja uudenlaisia monialaisen yhteistyön osaajia nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen alalle. Opiskelijat pääsevät myös osaksi nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen asiantuntijoiden ja tutkijoiden valtakunnallista ja kansainvälistä verkostoa. Opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna yliopistolla, verkko-opinnoissa, työ- tai harjoittelupaikoilla ja itsenäisesti työskennellen.

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Jokainen opiskelija tekee itselleen henkilökohtaisen opetussuunnitelman opintojen alkuvaiheessa. HOPS on avoin asiakirja, joka toimii yksilöllisen oppimisprosessin käsikirjoituksena. HOPS on akateemisen asiantuntijuuden ja oman oppimisen kehittämisen työkalu. Sitä tarkistetaan ja täsmennetään opintojen aikana. HOPS toimii perusteluna ja alustavana kysymyksenasetteluna opinnoille - kokonaisvaltaisena koulutus- ja oppimisprosessin jäsentäjänä. AHOT-menettelyn (Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) mukaisesti HOPS:iin kirjataan aikaisemmat opinnot, jotka voidaan lukea hyväksi opiskelijan maisteriopintoihin. 

Opinnoissa eteneminen

Tutkinnot ja tutkintorakenne

Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriopinnoissa voi suorittaa seuraavan tutkinnon:

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (YTM), 120 op

Maisterin tutkinto (2013-2015) koostuu seuraavista opinnoista:

1) Syventävät opinnot, 100 op

2) Tutkinnon valinnaiset opinnot, 20 op

Maisterin tutkinto (2011-2013) koostuu seuraavista opinnoista:

1) Syventävät opinnot, 110 op

2) Tutkinnon valinnaiset opinnot, 10 op

Tarkempi kuvaus tutkintovaatimuksista löytyy valikosta tutkintotason kohdalta.

Opiskelijoiden suoritettavaksi voi tarvittaessa tulla myös kieli- ja viestintäopintoja, yksikön yhteisiä opintoja ja/tai täydentäviä opintoja.

Työelämäyhteydet

Maisteriopintojen opiskelijat suorittavat vaihtoehtoisesti joko kehittämisprojektin tai harjoittelun (10 op). Edellinen sisältää opiskelijan omaan työhön tai työyhteisöön liittyvän kehittämishankkeen, jälkimmäinen käytännön 3 kk:n työharjoittelun soveltuvassa nuorisoalan organisaatiossa. Pro gradu-tutkielmia tehdään työelämän kannalta merkityksellisistä aiheista.

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Seuraavat tutkinto-ohjelman järjestämät opintojaksot liittyvät erityisesti kansainvälisyyteen:
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö