x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto suoritetaan laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa, jossa on kaikille yhteisiä ja oppiainekohtaisia kursseja. Maisteriopintojen opintosuunta perustuu kandidaattiopinnoissa suoritettuihin oppiainekohtaisiin kursseihin ja opintomenestykseen. Tutkinnon suorittanut opiskelija osaa hakea, käsitellä, tuottaa ja välittää yhteiskuntaa koskevaa tietoa sekä arvioida sen pätevyyttä. Tutkinto-ohjelmasta valmistuvat työllistyvät asiantuntijoiksi tutkimuksen, kehittämisen, johtamisen, opetuksen ja viestinnän tehtäviin. Tutkinto-ohjelman oppiaineita Porin yksikössä ovat sosiologia ja sosiaalipolitiikka. - Sosiologian opinnoissa tutkitaan yhteiskuntaa, instituutioita, ryhmiä ja kulttuureita. Tutkimuskohteet vaihtelevat ihmisten arkipäivän ongelmista elämän kulkuun ja laajojen yhteiskunnallisten rakennemuutosten kartoittamiseen. - Sosiaalipolitiikassa tutkitaan hyvinvointia ja työelämää muuttuvassa maailmassa. Opiskelija perehtyy yhteiskunnallisiin ongelmiin ja niihin ratkaisuihin sosiaali- ja työpolitiikan käytäntöinä yhteiskunnan rakenteiden ja arkielämän näkökulmista.

Osaamistavoitteet

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman kandidaattiopinnot suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alaiset perustiedot yhteiskuntatieteen teorioita, keskeisiä käsitteitä, tutkimusmenetelmiä ja periaatteita koskevasta tiedosta ja hän osaa käyttää ja arvioida tätä tietoa ja osaamista kriittisesti. Hän syventyy  tutkinto-ohjelman oppiaineiden perussisältöihin samalla kun hän hahmottaa sosiaalitieteen alan laajuutta ja rajoja. Hän kykenee soveltamaan omaksumaansa tietoa ja löytää luovia ratkaisuja monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi. Hän voi työskennellä itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa yhteiskunnallisissa työtehtävissä ja osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelijalla on valmius aloittaa sosiaalitieteiden maisteriopinnot opintosuuntanaan sosiaalipolitiikka tai sosiologia.

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee  sosiaalipolitiikan tai sosiologian laaja-alaiset ja erityisosaamista edellyttävät, itsenäisen ajattelun ja tutkimuksen perustan muodostavat käsitteet, menetelmät ja tiedot. Hän ymmärtää oppialalleen tyypillisen tavan tarkastella yhteiskuntaa kriittisesti sekä etsiä, analysoida ja tuottaa uutta tietoa. Maisteriopinnoissa omaksuttujen taitojen avulla hän kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä osallistumaan uutta tietoa luovaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa. Vaativissa yhteiskunnallisissa asiantuntijatehtävissä hän kykenee johtamaan itseään, asioita ja muita sekä tarkastelemaan sosiaalisia ilmiöitä uutta tietoa ja uusia ratkaisuja tuottavista näkökulmista. Hänellä on monipuoliset vuorovaikutustaidot ja hän osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti. Hän kehittää itsenäisesti omaa asiantuntijuuttaan. Opiskelijalla on perusvalmius sosiaalitieteiden tohtoriopintoihin pääaineenaan sosiaalipolitiikka tai sosiologia.

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Jokainen opiskelija laatii ensimmäisen opiskeluvuoden aikana henkilökohtaisen
opintosuunnitelman (HOPS). Henkilökohtaista opintosuunnitelmaa on mahdollista päivittää
opintojen edetessä. Opintojen suunnittelun tueksi uusille opiskelijoille järjestetään orientoivat
opinnot sekä ohjattua opintojen suunnittelua. Yksikössä ja tutkinto-ohjelmissa annettavasta
opintojen ohjauksesta kerrotaan tarkemminyksikön opiskelu-sivuilla
<http://www.uta.fi/yky/opiskelu> .

Opinnoissa eteneminen

Tutkinnot ja tutkintorakenne
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot:


Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (YTK), 180 op
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (YTM tai FM), 120 op


Tutkinto-ohjelma koostuu kandidaattiohjelmasta ja maisteriopinnoista. Ensin tehdään kandidaatin tutkinto, joka on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa. Sen jälkeen siirrytään kaksivuotisiin maisteriopintoihin.

Kandidaatin tutkinto koostuu seuraavista opinnoista:
1. Tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot, 75 op
2. Yksikön yhteiset opinnot, 20 op
3. Kieli- ja viestintäopinnot, 15 op
4. Opiskeluvalmiudet 5 op
5. Tutkinnon valinnaiset opinnot, 65 op

Maisterin tutkinto koostuu seuraavista opinnoista:
1. Oman opintosuunnan opinnot, 80 op
2. Tutkinnon valinnaiset opinnot, 40 op

Kandidaatin tutkintoon kuuluvat yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot ovat osa yksikön kaikkia tutkinto-ohjelmia. Yhteiset opinnot antavat eväitä menestykselliseen opiskeluun sekä tarjoavat omaa tutkinto-ohjelmaa laajemman kuvan yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden tutkimuksesta, tutkimusmenetelmistä ja tutkimuksen suhteesta yhteiskuntaan. Opintokokonaisuudessa tarkastellaan mm. suomalaisen yhteiskunnan historiaa suhteessa eurooppalaiseen kehitykseen, tutustutaan yhteiskunnasta ja ihmisistä kerättyyn ja tuotettuun tietoon sekä tarkastellaan etiikan ja yhteiskuntafilosofian kautta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan suhteita. Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat kaikki yhteisten opintojen jaksot.

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat kieli- ja viestintäopinnot (15 op):

- vieraan kielen opintojakso 4 op (taitotasolla B1-B2)
- ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op
- tieteellinen kirjoittaminen 3 op
- puheviestintätaidon perusteet 2 op
- valinnainen opintojakso 2 op


Tutkintojen valinnaisia opintoja on mahdollista valita esimerkiksi oman yksikön eri teema-alueista sekä oman tai muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamista valinnaisista opinnoista. Tutkinto-ohjelmissa valinnaisina opintoina tarjottavat kokonaisuudet löytyvät kunkin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman yhteydestä. Kandidaattiohjelman valinnaisiin opintoihin tulee kuulua vähintään yksi, toisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan kuuluva vähintään 20 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus.

Työelämäyhteydet

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman piiriin kuuluvista oppiaineista työllistytään laajasti yhteiskunnan
eri sektoreille asiantuntijatehtäviin. Tutkinto-ohjelman oppiaineiden opiskelijat työllistyvät
yhteiskunta- ja kulttuuritieteellistä asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin tutkimuksen, hallinnon, suunnittelun, kehittämisen, johtamisen, opetuksen ja viestinnän parissa valtion, elinkeinoelämän,kuntien ja kansalaisjärjestöjen palvelukseen. Yliopiston ura- ja rekrytointipalveluiden uraseurannan kyselytutkimusten perusteella valmistuneet työllistyvät yleensä tutkintoa vastaaviin tehtäviin.
Työnimikkeistä yleisin on tutkijan nimike, mutta useimmat valmistuneet työllistyvät erilaisiin
hallinto-, suunnittelu- ja kehitystehtäviin. Vuosi valmistumisen jälkeen lähes kaikki ovat
työllistyneet koulutusta vastaaviin tehtäviin. Työtä vailla olevat ovat tyypillisesti perhevapailla.
Maisteriopintojen aikana toteutuva suunnitelmallinen harjoittelu tukee opiskelijoiden työllistymistä valmistumisen jälkeen. Opiskelijakyselyiden perusteella oman alan työkokemus ja työnantajiin tutustuminen helpottavat työllistymistä. Esimerkiksi kaupunki, ministeriöt ja erilaiset kansalaisjärjestöt tarjoavat paikkoja säännöllisesti vuosittain. Opiskelijoita myös rohkaistaan etsimään aktiivisesti itselleen sopivaa harjoittelupaikkaa.
Työelämäyhteydet ja työelämävalmiuksien kehittäminen on huomioitu harjoittelua laajemmin
opinnoissa. Erityisesti maisteriopinnoissa on tarjolla opintojaksoja, jotka kehittävät asiantuntija- ja johtotehtävissä tarvittavia taitoja.

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Kunkin opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkintonsa yhteydessä ns.
kansainvälistymiskokonaisuus,
joka merkitään näkyviin myös tutkintotodistukseen. Omassa
yliopistossa suoritettavien opintojen lisäksi yksikkö ja yliopisto tarjoavat erinomaiset
mahdollisuudet osallistua opiskelijavaihtoon ja suorittaa tutkinnon osia myös ulkomailla.

Siirtymäsäännöt

Tämä opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2012. Ennen vuotta 2012 aloittaneet opiskelijat voivat halutessaan siirtyä heti noudattamaan uusia tutkintovaatimuksia tai suorittaa kesken olevan tutkinnon vanhoilla tutkintovaatimuksilla. Siirtymäaika vanhojen tutkintovaatimusten mukaan tutkinnon suorittaville opiskelijoille on kevääseen 2015 saakka. Opetus järjestetään syksystä 2012 uusien opetussuunnitelmien mukaisesti. Tutkinto-ohjelmien verkkosivuille kootaan tietoa uusien ja vanhojen opetussuunnitelmien mukaisten opintojaksojen vastaavuuksista.

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö