x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Mediakasvatuksen maisteriopinnot

Mediakasvatuksen maisteriopinnot suoritetaan monitieteisesti lähitieteitä ja oman tieteenalayksikön syventäviä kursseja yhdistäen. Opiskelijat pätevöityvät mediakasvatuksen asiantuntijatehtäviin koulutukseen, hallintoon, media-alalle, järjestöihin tai tutkimukseen. Mediakasvatus ymmärretään koulutuksessa monitieteisenä tutkimus- ja toimintakenttänä. Sisällöllisesti ytimessä ovat opetus, ohjaus ja tuki mediakulttuurissa toimivien yksilöiden ja ryhmien mediasuhteissa. Lisäksi mediakasvatuksen kenttään kuuluvat esimerkiksi oppimateriaalien ja niiden tuotannon kysymykset sekä myös laajemmin mediateemojen pedagoginen esittäminen.

Lapset, nuoret ja media sekä yleensä mediankäyttöihin, mediasuhteisiin ja yleisöyksiin liittyvä tutkimus on sidoksissa mediakasvatukseen sen yhtenä perusaineksena kuten pedagogiikkakin.

Osaamistavoitteet

1.       Medialukutaitojen ja mediakasvatuksen tutkimus

Opiskelija tuntee alan tutkimuskenttää, tuntee alan tutkimushistoriaa, tietää ajankohtaisia tutkimustarpeita, hallitsee tutkimusmenetelmiä, pystyy itsenäisesti hallitsemaan tutkimustyöprosessin, osaa raportoida tutkimuksen tieteellisesti, tuntee tutkimuksen etiikan, tuntee teoreettisia taustoja ja osaa mahdollisesti kehittää uutta teoriaa.

 2.       Mediapedagoginen opetus, ohjaus ja tuotannot

Opiskelija tuntee pedagogisia lähestymistapoja, osaa reflektoida omaa ja muiden mediapedagogista opetusta/ ohjausta, osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mediapedagogisia kokonaisuuksia, ymmärtää erityispedagogisia ja kulttuurienvälisiä mediakasvatuksen kysymyksiä, ymmärtää oppimateriaalien tuotantoa ja pedagogista esittämistä julkisessa mediassa sekä tunnistaa julkisen media pedagogisen luonteen.

3.       Mediakasvatuksen kehittäminen ja johtaminen

Opiskelija pystyy tunnistamaan tulevaisuuden kehittämistarpeita, tuntee mediankäyttöihin liittyviä ilmiöitä ja ymmärtää niiden merkityksen mediakasvatuksen kehittämisen kannalta, osaa arvioida mediakasvatustoimintaa ja tehdä kehittämissuunnitelmia, osaa toteuttaa ja johtaa hankkeita, kykenee kokoamaan moniammatillisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja, osaa viestiä monikulttuurisissa verkostoissa, tuntee perusteet organisaatioviestinnästä ja johtamisesta.

Työelämäyhteydet

Mediakasvatuksen maisteriopinnoista valmistuneet työllistyvät erilaisiin mediakasvatuksen asiantuntijatehtäviin koulutukseen, hallintoon, media-alalle, järjestöihin tai tutkimukseen.

Opintojensa aikana opiskelijat saavat työelämävalmiuksia erityisesti projektiopinnoissa. Opiskelija voi valita projektin kohteen, suorittamispaikan ja suoritustavan omatoimisesti. Tutkimuksellisesti orientoitunut projekti on mahdollista suorittaa opetus- ja kehittämistyönä harjoittelu- ja kenttäkouluissa tai muissa pedagogisissa yhteisöissä ja laitoksissa (esim. lastenkodissa, opetusvirastossa, seurakunnassa, nuorisotoimessa, kansalaisjärjestössä jne.).

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Seuraavat tutkinto-ohjelman järjestämät opintojaksot liittyvät erityisesti kansainvälisyyteen:
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö