x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma

Terveystieteiden tutkinto-ohjelma muodostuu kandidaattiohjelmasta sekä hoitotieteen ja kansanterveystieteen maisteriopinnoista. Hoitotieteen maisteriopinnoissa opiskelija suuntautuu joko hoitotyön johtamiseen tai hoitotyön opettamiseen. Kandidaattiohjelman opinnot koostuvat perus- ja aineopinnoista sekä yhteisistä ja valinnaisista opinnoista. Opetuksessa käytetään opiskelijalähtöisiä menetelmiä, kuten ryhmä- ja seminaarityöskentelyä. Opinnoissa korostuu aktiivisuus ja halu itsenäiseen tiedonhankintaan. Kandidaattiopinnoissa on mahdollista suorittaa terveystiedon aineenhallinnan opintokokonaisuus. Terveystiedon opintokokonaisuus yhdessä pedagogisten opintojen ja maisteriopintojen kanssa antaa terveystiedon opettajakelpoisuuden. Kandidaattiohjelman jälkeen opiskelija voi jatkaa opintojaan yksikön maisteriopinnoissa hoito- tai kansanterveystieteessä. Hän voi hakea myös muihin maisteriopintoihin, kuten yksikön Master's Degree Programme in Health Sciences ohjelmaan. Hänellä on valmiudet osallistua terveyteen ja hoitamiseen liittyviin asiantuntija-, kehittämis- ja järjestämistehtäviin julkisissa tai yksityisissä organisaatioissa tai järjestöissä. Maisteriopinnot johtavat terveystieteiden maisterin (TtM) tutkintoon. Maisteriopinnot koostuvat hoito- tai kansanterveystieteen syventävistä sisältö- ja metodiopinnoista, valinnaisista opinnoista ja pro gradu tutkielmasta. Opetus sisältää luentoja, kirjatenttejä ja opiskelijalähtöisiä työmenetelmiä. Maisterin tutkinnon suorittaneet sijoittuvat koti- tai ulkomaisiin asiantuntija-, opetus-, johtamis-, suunnittelu-, kehittämis- ja tutkimustehtäviin. Hoitotyön opettamisen opintosuunnan opinnot antavat opettajan pedagogisen pätevyyden.

Osaamistavoitteet

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee hoito- ja kansanterveystieteen käsitteet, teoreettiset lähtökohdat ja tutkimusmenetelmät sekä ymmärtää näiden merkityksen alan tutkimus- ja kehittämistyössä sekä asiantuntija- tai opetustyössä. Hän osaa kuvata väestön ja yhteisön ja/tai yksilön terveyttä ja näihin vaikuttavia tekijöitä sekä tuntee keinoja terveyden edistämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi ja/tai hoitamisen kehittämiseksi sekä tuntee väestöryhmien väliset terveyserot. Hän tunnistaa työtehtäviinsä liittyvän tiedontarpeen ja osaa hakea ja soveltaa tietoa terveyteen ja/tai hoitamiseen liittyvissä kysymyksissä. Opiskelija osaa viestiä äidinkielen lisäksi toisella kotimaisella kielellä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Hän osaa arvioida ja jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan ja tunnistaa alaansa liittyvät eettiset kysymykset ja osaa käsitellä niitä. Opiskelija voi hakea suorittamiensa opintojen mukaisiin maisteriopintoihin.

Hoitotieteen maisteriopinnot  suorittanut osaa hyödyntää, tuottaa ja arvioida hoitotieteellistä tietoa sekä soveltaa tieteellisiä tutkimusmenetelmiä ja näyttöön perustuvaa tietoa. Opettamisen opintosuunnan opinnot antavat pedagogisen pätevyyden ja johtamisen opintosuunnan opinnot antavat valmiudet johtamistehtäviin.

Kansanterveystieteen maisteriopinnot suorittanut osaa analysoida väestön terveyttä, sairautta ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä sekä johtaa väestön terveyttä edistäviä ohjelmia ja toimia. Hän osaa arvioida ja tuottaa terveyttä ja sairautta koskevaa tutkimustietoa.

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Yliopistossa opiskelija suunnittelee itse oman opintopolkunsa sen mukaan, minkä tutkinnon hän suorittaa. Opintojen ohjaus ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman ohjaus toimivat kiinteänä osana terveystieteiden tutkinto-ohjelman opintoja. Ohjausta ja neuvontaa opiskelija saa koko opiskelun ajan opintohallinnon työntekijöiltä ja opettajilta.

Kandidaattiohjelmaan sisältyy Orientoivat opinnot -opintojakso, jonka jokainen uusi opiskelija suorittaa. Jakson tavoitteena on lisätä opiskelijan valmiuksia itsenäiseen opintojen suunnitteluun ja pohtia opiskelijan omaa osuutta opintojen etenemisessä. Lisäksi jakso antaa tietoa siitä, miten opinto-ohjaus on yksikössä järjestetty. Jokaisella opiskelijalle nimetään henkilökohtainen opettajatuutor, jonka kanssa opiskelija keskustelee ideoistaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisessa. Opiskelija saa vertaistukea myös ainejärjestö Saluksen opiskelijatuutoreilta.

Opiskelijan tarkentaa opintosuunnitelmaansa opintojen edetessä. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) laaditaan myös maisteriopintojen alussa ja opiskelija voi keskustella valinnoistaan opetusryhmän jäsenten kanssa. Maisteriopintojen aikana myös pro gradu - tutkielmien ohjaajat antavat tukea opinnäytteen laatimiseen liittyvissä kysymyksissä ja valinnaisten opintojen valitsemisessa.

Opinnoissa eteneminen

Kandidaattiohjelmasta maisteriopintoihin siirtyminen

Kandidaatin tutkinnon opiskelija seuraa opinnoissaan joko hoitotieteen tai kansanterveystieteen opintopolkua ja suuntautuu siten vastaaviin maisteriopintoihin. Hoitotieteen hakukohteen kautta valituksi tulleen opiskelijan ensisijaiset vaihtoehdot ovat hoitotieteen maisteriopintojen opintosuunnat (hoitotyön johtamisen opintosuunta tai hoitotyön opettamisen opintosuunta) ja kansanterveystieteen hakukohteen kautta valituksi tulleen opiskelijan ensisijainen vaihtoehto on kansanterveystieteen maisteriopinnot.

Hoitotieteen maisteriopintoihin etenevän opiskelijan opinto-oikeus täsmennetään hakemuksesta, joka opiskelijan tulee tehdä opintojen aloittamisen lukuvuonna 15.3. mennessä. Hakeutuessaan opintosuuntaan opiskelijalla tulee olla opintosuoritusrekisterissä vähintään 90 opintopistettä. Opintosuuntaan hakeutumisen yhteydessä opiskelija asettaa ensisijaisuusjärjestykseen hoitotyön johtamisen opintosuunnan ja hoitotyön opettamisen opintosuunnan. Mikäli karsintaa joudutaan tekemään, on valintakriteereinä terveystieteiden kandidaattiohjelman periodien yksi ja kaksi aikana suoritettavien hoitotieteen aineopintojen opintomenestys. Nämä kriteeriopinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Opiskelija saa täsmennetyn maisterivaiheen opinto-oikeuden ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä, jolloin täsmennetty opinto-oikeus kirjataan opiskelijatietojärjestelmään. Opiskelija saa tiedon tästä viimeistään 1.5.

Opiskelijan tulee huomioida valitsemansa maisteriopintojen opintosuunnan edellyttämät opinnot jo kandidaatin tutkinnon valinnaisia opintoja valitessaan, koska eri opintosuuntien opinnoille on määritelty edeltäviä opintoja, joista opintopolku muodostuu. Ennen siirtymistään hoitotyön johtamisen maisteriopintoihin opiskelijalla on oltava suoritettuna hallintotieteiden perusopinnot ja vastaavasti hoitotyön opettamisen maisteriopintoihin siirtyvällä opiskelijalla on oltava suoritettuna kasvatustieteiden perusopinnot. Tarvittaessa opiskelijalta voidaan vaatia täydentäviä opintoja, jotka määritellään tapauskohtaisesti. Kaikille hoitotieteen hakukohteen kautta opinto-oikeuden saaneille opiskelijoille taataan paikka hoitotieteen maisteriopintojen jommassa kummassa opintosuunnassa. Hoitotieteen maisteriopintojen opintosuuntiin otettavien opiskelijoiden määrä päätetään vuosittain.

Opintojen sujuvan etenemisen mahdollistamiseksi hoitotieteen maisteriopintojen opintosuunnan täsmennys voidaan poikkeustapauksessa tehdä johtajan päätöksellä hakuajasta poiketen edellyttäen, että suoritettuja opintoja on riittävästi maisterivaiheeseen siirtymiseksi.

Kansanterveystieteen maisteriopintoihin hakeutuvan opiskelijan opinto-oikeutta ei tarvitse täsmentää, vaan opiskelija voi jatkaa joustavasti opintojaan kandidaatin tutkinnosta maisteriopintoihin. Kaikille kansanterveystieteen hakukohteen kautta valituille opiskelijoille taataan paikka kansanterveystieteen maisteriopinnoissa.

Opiskelija voi hakea tutkinto-ohjelman sisällä maisteriopinnosta toiseen vaihtoa tai maisteriopintojen opintosuunnan vaihtoa keväisin erillisvalinnan hakuaikana. Vapaamuotoinen hakemus osoitetaan johtajalle. Hakemuksessa tulee olla liitteenä opintosuunnitelma ja opintosuoritusrekisteriote.

Opiskelijat, joilla on opinto-oikeus muussa yliopistossa tai Tampereen yliopiston toisessa yksikössä ja, joilla on suoritettuna terveystieteiden tai muun soveltuvan alan alempi korkeakoulututkinto, voivat hakea opinto-oikeutta terveystieteiden maisteriopintoihin erillisvalinnassa.

Työelämäyhteydet

Terveystieteiden tutkinto-ohjelman suunnittelussa on kiinnitetty huomiota opiskelijoiden työelämävalmiuksien karttumiseen. Laajat yleisopinnot sekä menetelmä- ja projektiopinnot antavat laajasti sovellettavia työelämätaitoja kuten viestintävalmiuksia, tiedonhankintataitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja kokonaisuuksien hallintaan sekä ongelmanratkaisutaitoja. Hoito- ja kansanterveystieteen sisältöopinnot tukevat terveysalan asiantuntijuuden kehittymistä. Hoitotieteen ja kansanterveystieteen  maisteriopintoihin kuuluu työelämäharjoittelu, joka tapahtuu sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja koulutuslaitoksissa, kansalaisjärjestöissä tai muissa terveysalan julkisissa organisaatioissa. Vuosittain järjestetään työelämäpäiviä, joissa yksikön tutkinnoista valmistuneet alumnit kertovat urapoluistaan ja työelämän ajankohtaisista haasteista. Osallistuminen kansainväliseen vaihtoon tai harjoitteluun luo yhteyksiä kansainväliseen työelämään. Muutamiin opintojaksoihin kuuluu työelämään tutustumista ja terveysalan asiantuntijoita toimii  tutkinto-ohjelman vierailevina luennoitsijoina. Yksikön opetus perustuu tutkimustietoon ja useat tutkimushankkeet ovat kiinteästi työelämään liittyviä.

Yksikön tutkinto-ohjelmissa on mahdollista suuntautua terveystiedon aineenopettajaksi ja opiskelijat voivat suorittaa johtamisopintojen opintokokonaisuuden. Hoitotieteen maisteriopinnoissa on valittavana kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: hoitotyön johtamisen opintosuunta ja hoitotyön opettamisen opintosuunta.

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Terveystieteiden yksikössä opiskellaan aidosti kansainvälisessä ympäristössä. Yksikössä työskentelee erilaisista kulttuuritaustoista tulevia opiskelijoita ja opettajia. Tutkinto-ohjelmien opiskelija voi valita opintoja kansainvälisen maisteriohjelman laajasta opetustarjonnasta ja opiskella monikulttuurisessa oppimisympäristössä. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman opiskelija voi halutessaan toimia kansainvälisten opiskelijoiden opiskelijatuutorina. Opiskelija voi myös suorittaa opintoja vaihto-opiskelijana tai tehdä opintoihin liittyvän harjoittelun ulkomailla.

Seuraavat tutkinto-ohjelman järjestämät opintojaksot liittyvät erityisesti kansainvälisyyteen:
Terveystieteiden yksikkö