x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ranskan kielen tutkinto-ohjelma
Ranskan kielen tutkinto-ohjelma sisältää ranskan kielen kandidaattiohjelman ja ranskan kielen maisteriopinnot sekä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot. Kandidaattiohjelmaan kuuluvat lukuvuoden mittaiset kielitaitopainotteiset perusopinnot, jotka ovat kaikille yhteiset. Aineopinnoissa syvennetään saavutettua kielitaitoa sekä perehdytään laajemmin kielitieteeseen, ranskankieliseen kirjallisuuteen sekä Ranskan yhteiskuntaan ja historiaan. Opiskelijat valitsevat vaihtoehtoisista opintojaksoista ne, jotka parhaiten soveltuvat heidän kiinnostukseensa tai ammatillisiin tavoitteisiinsa, esimerkiksi kielentutkimukseen, kielen opetukseen, yhteiskunnan tuntemukseen tai käännösviestintään. Ranskan kielen aineopintoihin kuuluu kahden kuukauden kieliharjoittelu jossakin ranskankielisessä maassa. Ranskan kielen maisteriopinnoissa parannetaan edelleen kielen, yhteiskunnan ja kulttuurin tuntemusta. Vaihtoehtoisissa opintojaksoissa opiskelija voi syventää tietojaan valitsemillaan erikoisaloilla, joita ovat kielentutkimus, kirjallisuus ja Ranskan yhteiskunta. Valinnaiset opinnot valitaan omien tavoitteiden perusteella. Niille, jotka suunnittelevat uraa kansainvälisissä organisaatioissa, suositellaan laajoja yhteiskunta-, hallinto- tai kauppatieteiden opintokokonaisuuksia. Opettajan pätevyyden saa osallistumalla aineenopettajakoulutukseen. Opettajiksi ja kääntäjiksi erikoistuville suositellaan valinnaisiksi opinnoiksi toista kieliainetta.

Osaamistavoitteet

HuK-tutkinto

Ranskan kielen tutkinto-ohjelmasta valmistuneella humanististen tieteiden kandidaatilla on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet:

 • sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta
 • vähintään yhden vieraan kielen sellainen taito, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.
 • työelämän edellyttämät tietotekniikan perustaidot, tiedonhankintataidot ja sekä kyky arvioida tietoa kriittisesti
 • työelämän kannalta olennaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan perusteiden tuntemus sekä edellytykset oman alan kehityksen seuraamiseen
 • valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin
 • taito soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä.


Ranskan kielen tutkinto-ohjelmasta valmistuneella humanististen tieteiden kandidaatilla on seuraavat oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalaan liittyvät taidot:

Viestintäosaaminen

 • osaa kommunikoida ja perustella näkemyksiään erilaisissa ranskan taitoa vaativissa puhetilanteissa
 • ymmärtää erilaisia ranskankielisiä tekstejä (mm. tieteelliset tekstit, kaunokirjallisuus, asiaproosa)
 • osaa kirjoittaa asiatekstiä

Sisältöosaaminen

 • hallitsee tieteenalansa peruskäsitteet ja osaa analysoida kieltä näiden käsitteiden avulla
 • osaa analysoida omaan alaansa liittyviä aiheita ja esittää perusteltuja argumentteja
 • pystyy soveltamaan hankkimaansa tietoa akateemisten tekstien tuottamisessa
 • osaa vertailla ranskankielistä kulttuuria omaan kulttuuriinsa
 • osaa tehdä ohjatusti tieteenalaansa liittyvän tutkielman

 

FM-tutkinto

Ranskan kielen tutkinto-ohjelmasta valmistuneella ranskan kielen maisteriopinnot suorittaneella filosofian maisterilla on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet:

 • omaan maisterikoulutukseen kuuluvien syventävien opintojen sisältöjen hyvä tuntemus
 • valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen sekä itsenäiseen työskentelyyn
 • valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana
 • työelämässä vaadittavat projekti- ja tiimityöskentelytaidot
 • ongelmanratkaisukyky.


Ranskan kielen tutkinto-ohjelmasta valmistuneella ranskan kielen maisteriopinnot suorittaneella filosofian maisterilla on seuraavat oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan sisältöön liittyvät taidot:

 • osaa tuottaa hyvää ranskan kieltä monissa erilaisissa konteksteissa
 • hallitsee valitsemansa tutkimusalan tieteelliset menetelmät ja pystyy soveltamaan tietojaan uusien ongelmien ratkaisuun
 • kykenee toimimaan ranskan kielen asiantuntijana erilaisissa työelämän tehtävissä
 • osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä ja tuoda esiin kieliasiantuntijan näkökulmia ammatillisessa kontekstissa.


Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää ammattimaisen käännöstoiminnan edellytyksiä ja vaatimuksia ja kykenee toimimaan oman alansa kehittäjänä
 • osaa toimia kääntäjänä erikoisalallaan omissa työkielissään
 • osaa analysoida, tulkita, tuottaa ja oikolukea tekstejä asiantuntevasti ja ammattimaisesti
 • osaa analysoida omat tiedontarpeensa ja hakea tietoa monipuolisesti
 • osaa käyttää oman alan keskeisiä työkaluja ja ylläpitää teknologista osaamistaan
 • tiedostaa kääntäjän sosiaalisen ja yhteiskunnallisen roolin ja osaa toimia ammattimaisesti ja eettisesti asiakkaan ja muiden yhteistyötahojen kanssa monikielisissä ja -kulttuurisissa viestintätilanteissa
 • tuntee käännöstieteen käsitteistön ja käännöstieteen tutkimusmenetelmät
 • kykenee soveltamaan tieteellistä tietoa ja tutkimustuloksia kääntämiseen ja hänellä on valmiudet tieteelliseen tutkimukseen sekä jatko-opintokelpoisuus.

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Syyslukukauden alussa järjestetään yleinen tiedotustilaisuus kaikille tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille ja valinnaisina opintoina ranskaa opiskeleville. Ensimmäisen vuoden aikana opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), josta keskustellaan oman HOPS-ohjaajan kanssa. Tarkempaa tietoa LTL-yksikön HOPS-käytänteistä ja orientoivista opinnoista löytyy yksikön verkkosivuilta (opintoneuvonta): http://www.uta.fi/ltl/opiskelu/neuvonta.html

Ranskan opiskelua koskevat tiedotukset, kuten esim. opetus- ja tenttiaikataulut, ryhmiin ilmoittautumiset, vierailevat luennoitsijat ja muut ajankohtaiset asiat ovat nähtävissä tutkinto-ohjelman kotisivuilla ja ilmoitustaululla. Niistä tiedotetaan myös opiskelijoiden sähköpostilistalla. Opintoneuvontaa tarjoaa opetushenkilökunnan lisäksi tutkinto-ohjelman opintosihteeri.

Syyslukukaudella järjestetään uusille opiskelijoille käytännön opinto-ohjausta myös tuutoritoiminnan muodossa.

Opinnoissa eteneminen

Lukuvuoden kestävät perusopinnot (30 op) ovat kaikille opiskelijoille yhteiset. Perusopintovaiheessa keskitytään erityisesti hyvän kielitaidon saavuttamiseen.

Opintojaksot suoritetaan tasojärjestyksessä (esim. perusopintojen kurssi ennen aineopintojen vastaavaa opintojaksoa).

Aineopintovaiheessa pyritään syventämään kielitaitoa ja soveltamaan sitä käytäntöön (luennot ja harjoitukset 40 op sekä seminaari I ja kandidaatintutkielma 10 op, yhteensä  50 op; valinnaisina opintoina 30-35 op). Myös aineopintojen luennot ja harjoitukset voidaan suorittaa yhden lukuvuoden kuluessa. Kielitaitoon ja kielitietoon keskittyvien pakollisten opintojaksojen lisäksi opiskelija valitsee vähintään kaksi omia opintoja tukevaa vaihtoehtoista opintojaksoa (yht.10 op). Opettajiksi haluaville suositellaan yhdistelmää kontrastiivinen kielitiede ja kielenopetukseen sovellettua kielitiedettä. Kääntämisestä kiinnostuneille suositellaan yhdistelmää kontrastiivinen kielitiede ja käännösviestintä ranska-suomi I. Kaksi kuukautta kestävä kieliharjoittelu ranskankielisessä maassa on pakollinen sekä tutkinto-ohjelman omille että ranskan kieltä valinnaisina opintoina suorittaville.

Kääntäjiksi aikovat suorittavat aineopintojen yhteydessä vaadittavat kriteeri- ja edeltävät opinnot monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintojen vaatimuksien mukaan.

Toisen opintovuoden keväällä opiskelija ilmaisee mihin maisterisuuntaukseen hän haluaa, eli joko ranskan kielen maisteriopintoihin tai monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin. Lopullinen valinta tehdään kriteeriopintojen perusteella. Kaikille opiskelijoille taataan paikka ranskan kielen maisteriopintoihin. Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin otetaan vuosittain 0–5 ranskan kielen opiskelijaa. Ranskan kääntämisen opiskelija voi erikoistua monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa vain erikoisalojen käännösviestintään.

Ranskan kielen syventävien opintojen (80 op) vaiheessa perehdytään itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn. Opinnot jakaantuvat kahden vuoden jaksolle siten, että ensimmäisenä vuonna suoritetaan kaikki kokonaisuuteen kuuluvat pakolliset luennot ja harjoitukset (20 op) sekä vaihtoehtoiset, yhteensä 20 op:n laajuiset opintojaksot. Toisena vuonna osallistutaan tutkielmaseminaariin (5 op) ja kirjoitetaan pro gradu -tutkielma (35 op). Valinnaisina opintoina suoritetut tutkielmaopinnot ovat 20 op (tutkielmaseminaari 5 op ja tutkielma 15 op). Tutkielmaopinnot tulee olla suoritettuina ennen syventävien opintojen kokonaismerkinnän hakemista.

Ranskan kielen opiskelijoiden toivotaan harrastavan kieltä myös varsinaisen opiskelun ulkopuolella. On erityisen tärkeää perehtyä ajankohtaisiin tapahtumiin tiedotusvälineiden välityksellä, lukea kaunokirjallisuutta ja tutustua ranskalaisiin elokuviin. Vain harjoittamalla kieltä mahdollisimman laajalti voi saavuttaa hyvän ja monipuolisen kielitaidon.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintojen kriteeriopinnot ja vaadittavat edeltävät opinnot

Ennen siirtymistään monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin opiskelijan on suoritettava seuraavat opinto- ja osaamiskokonaisuudet:

Ranskan kielen kandidaattiohjelman perus- ja aineopinnot sisältäen opintojakson AV3 Käännösviestintä ranska-suomi I (lisäksi suositellaan opintojaksoa Käännösviestintä ranska-suomi II) sekä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen opinnoista seuraavat:

Yksittäisiä maisteriopintoihin kuuluvia opintojaksoja voi kuitenkin suorittaa, ennen kuin on suorittanut kaikki edellä mainitut opinto- ja osaamiskokonaisuudet.

Lisäksi opiskelijalla on oltava riittävä suomen kielen taito.

Mikäli monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintojen ranskan opintosuuntaan on enemmän halukkaita kuin opintoihin on mahdollista ottaa, käytetään karsintakriteerinä opintomenestystä seuraavassa opintojaksossa:

AV3 Käännösviestintä ranska-suomi I

Työelämäyhteydet

Pienen maan vahvuutena on laaja-alainen osaaminen kieli-, kulttuuri- ja viestintätaitojen alalla. Ranskan kieli on englannin ohella Euroopan unionin pääasiallinen työ- ja neuvottelukieli ja yksi Yhdistyneiden kansakuntien ja useiden muiden keskeisten kansainvälisten organisaatioiden virallisista kielistä. Globaalistuvassa maailmassa tarvitaan yhä enemmän henkilöitä, joilla on vankka ranskan kielen ja kulttuurin osaaminen yhdistyneenä johonkin muuhun substanssiaineeseen (hallinto-, yhteiskunta- ja liiketaloustieteet). Siksi Tampereen yliopiston ranskan kielen tutkinto-ohjelmassa korostuvat yhtäältä ranskan kieli ja sen tutkimus, Ranskan ja ranskankielisten maiden yhteiskunnallisiin oloihin perehtyminen ja toisaalta ranskankielisten maiden kirjallisuuden opetus.

Ranskan kielen opetus kouluissa on pysynyt melko tasaisena, ja hallitustasolla on pidetty tärkeänä kielivalintojen monipuolistamista ja vieraiden kielten opiskelun lisäämistä. Sen vuoksi on todennäköistä, että myös ranskan kielen opettajien tarve säilyy vakaana. Opettajia tarvitaan yhä enenevässä määrin myös aikuisopetuksen parissa.

Ranskan kielen tutkinto-ohjelma painottaa yhteiskunnan tuntemuksen osuutta opinnoissa. Painotus on olennainen sekä virkamiesuraa koti- tai ulkomailla suunnitteleville, tiedotusalalle, kansainvälisiin järjestöihin tai ylikansallisten yritysten palvelukseen aikoville sekä myös opettajankoulutukseen hakeutuville. Esimerkiksi valtionhallinnossa tarvitaan henkilöitä, jotka pystyvät käyttämään ranskan kieltä neuvottelu- tai esitelmäkielenä.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoista valmistutaan erilaisiin käännös- tai viestintätehtäviin, joissa vaaditaan monikielisen viestinnän asiantuntijuutta. Käytännön työelämätaitoihin liittyen ranskan kääntämisen opinnoissa on mahdollisuus suorittaa erilaisia opintoja, joiden yhteydessä pääsee välittömään kosketukseen työelämän kanssa, mm. vapaavalintainen työharjoittelu. Opinnoissa tehdään myös jonkin verran autenttisia käännöstoimeksiantoja, ja lisäksi pro gradu -tutkielma on mahdollista tehdä ulkopuolisen toimeksiantajan tilauksesta.

Opintojen suhdetta työelämään edesauttaa se monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot toimivat yhteistyössä alan liittojen (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, SKTL, Käännösalan ammattilaiset KAJ, Suomen käännöstoimistojen liitto, SKTOL) kanssa esimerkiksi yliopistovierailujen ja infotilaisuuksien muodossa. Monilla opettajilla on myös laaja kokemus alan töistä, ja lisäksi tutkinto-ohjelman järjestämissä erillisissä infotilaisuuksissa sekä kääntäjän ja tulkin työelämätaidot -kurssilla on usein vierailijoita yritysmaailmasta ja työelämästä. Maisteriopinnot on suunniteltu työelämän tarpeiden mukaisesti.

Ranska on maailman viidenneksi suurin talous ja suosituin matkailumaa (76,8 miljoonaa matkailijaa v. 2009). Yhteydet Ranskaan ovat erittäin tärkeät myös siksi, että se on keskeinen valtio Euroopan Unionissa, jonka toiminnan ymmärtäminen on olennaista myös Suomen toiminnalle EU:ssa. Huolimatta pyrkimyksistä kehittää vieraiden kielten opetusta ranskalaisissa kouluissa, Ranskassa on käytännössä mahdoton toimia ilman hyvää ranskan kielen taitoa.

Ranskan kielen tutkinto-ohjelmasta valmistuneet filosofian maisterit ovat työllistyneet mm. seuraaville aloille: opetus, kääntäminen, EU-tehtävät, viestintä, kaupan- ja hallinnon ala, kustannusala, tutkimus, valtionhallinto, kansainväliset organisaatiot, matkailu ja kehitysyhteistyö.

Yliopiston Ura- ja rekrytointipalveluiden sivuilta voi käydä katsomassa, millaisiin tehtäviin vieraista kielistä valmistuneet maisterit ovat sijoittuneet. Linkki: http://www.uta.fi/rekrytointi/opiskelijalle_ja_tyonhakijalle/uraseuranta/maisterit.html

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Ranskan kielen tutkinto-ohjelma johtaa opiskelijaa myös kansainvälistymiseen. Tutkinto-ohjelman opiskelijat oppivat opintojensa kuluessa tuntemaan ranskankielisen kielialueen, Ranskan yhteiskunnan ja kulttuurin erityispiirteitä.

Esimerkiksi tutkinto-ohjelman aineopintoihin sisältyvä ranskankielisessä maassa suoritettava kieliharjoittelu kartuttaa monipuolisesti opiskelijan kansainvälistä osaamista. Kaikki kansainvälistymiskokonaisuuteen soveltuvat tutkinto-ohjelman opintojaksot on merkitty opetussuunnitelmaan.

Kansainvälistymisopintoja voi suorittaa myös mm. opiskelijavaihdossa yksikön tai yliopiston vaihtokohteissa. Tutkinto-ohjelmalla on kiinteä opiskelijavaihtosuhde useisiin ranskalaisiin ja belgialaisiin yliopistoihin.

Seuraavat tutkinto-ohjelman järjestämät opintojaksot liittyvät erityisesti kansainvälisyyteen:

Suosituksia valinnaisten kokonaisuuksien suorittamisesta

Opiskelija suorittaa HuK-tutkintoon 83 op ja FM-tutkintoon 35 op valinnaisia opintoja joiden valintaan vaikuttavat ratkaisevasti opiskelijan ammatilliset pyrkimykset. Kaupan ja teollisuuden tai tiedottamisen ja hallinnon aloille aikovat voivat suorittaa valinnaisina opintoina jonkin yhteiskunta-, hallinto- tai taloustieteiden piiriin kuuluvan tutkinto-ohjelman tarjoamia valinnaisia opintoja. Aineenopettajakoulutuksessa tutkinnon aineyhdistelmän suositellaan koostuvan kahden opetettavan aineen opinnoista sekä kasvatustieteen perusopinnoista ja opettajan pedagogisista opinnoista, jolloin on luontevaa suorittaa valinnainen opintokokonaisuus jostakin toisesta kieliaineesta. Kielentutkimuksesta kiinnostuneita kehotetaan valitsemaan joko yleinen kielitiede tai jokin muu kieliaine.

Käännösviestinnästä kiinnostuneet voivat maisterivaiheessa jatkaa monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin. Myös käännösviestintään suuntautuvien on hyvä valita tutkintoonsa valinnaisiksi opinnoiksi toinen kieli.

Ranskan kieli valinnaisina opintoina muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat suorittaa ranskan kielestä 60 tai 65 op:n laajuiset perus- ja aineopinnot sekä syventävät opinnot (60 op) jotka määritellään opinto-oppaassa. Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden on osoitettava kielitaitonsa osallistumalla lähtötasokokeeseen, joka järjestetään syyslukukauden alussa. Lähtötasokokeen vaatimukset ja mahdollinen oheismateriaali määritellään lukuvuoden opetusohjelmassa sekä tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Myös muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat suorittavat perusopintovaiheessa yhden yksikön yhteisistä opintojaksoista (ks. ”Vaadittavat yksikön yhteiset opinnot”). Näistä opintojaksoista suositellaan ensisijaisesti fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteita (5 op).

Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien arvostelu ja kokonaismerkinnät

Opintojaksot ja -kokonaisuudet arvostellaan asteikolla 1-5; kieliharjoittelu Hyv./Hyl. 

Merkinnät opintokokonaisuuksien (perusopinnot, aineopinnot, syventävät opinnot) suorittamisesta haetaan sen jälkeen, kun kaikki kyseiseen opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot ja yksikön yhteisten opintojen kurssit on suoritettu. Syventävien opintojen kokonaismerkinnän voi saada vasta sitten, kun myös pro gradu-tutkielma on suoritettu. Syventävistä opinnoista annetaan kokonaisarvosana, joka on arvosanalla 1-5 arviointujen opintojaksojen (ml. pro gradu -tutkielma) opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo.

Tarkemmat ohjeet kokonaismerkintöjen hakemisesta löytyvät tutkinto-ohjelman verkkosivulta.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen kokonaismerkinnän hakemisesta kerrotaan monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintojen yhteydessä.

Vaadittavat yksikön yhteiset opinnot

Perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi sekä tutkinto-ohjelman oman että valinnaisia opintoja suorittavan opiskelijan on suoritettava vähintään yksi yksikön yhteisten opintojen kurssi. Opiskelija valitsee oman mielenkiintonsa mukaan yhden seuraavista:

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet 5 op
LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op
KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan 5 op
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op

Aineenopettajiksi aikoville suositellaan yksikön yhteisistä opinnoista fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteita (yht. 5 op). Kääntämisestä kiinnostuneiden opiskelijoiden kannattaa suorittaa kääntämisen perusteet (5 op).

Syventävien opintojen vaiheessa ennen seminaariopintoja opiskelija suorittaa pro gradu –tutkielman aiheen mukaan yhden seuraavista metodiopinnoista:

YKIEA1 Kielentutkimuksen metodit (5 op)
LTLY07 Kirjallisuus- ja kulttuurintutkimuksen teoriat (5 op)

Vanhalle opiskelijalle

LTL-yksikön siirtymäsäännöt

Tutkinto-ohjelman vastaavuustaulukot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö