x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma sisältää saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelman, saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot sekä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot. Kandidaattiopintojen aikana opiskelijat erikoistuvat joko saksan kieleen ja kulttuuriin tai saksan kääntämiseen ja tulkkaukseen. Perusopinnot keskittyvät kielitaidon ja kulttuurin tuntemuksen kehittämiseen. Aineopinnoissa opiskelija perehtyy tulevien maisteriopintojensa tieteellisiin perusteisiin sekä syventää kieli- ja viestintätaitojaan. Kielen ja kulttuurin opinnoissa perehdytään saksan kielen rakenteeseen sekä saksankielisten maiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Kääntämisen ja tulkkauksen opintoihin kuuluu käännöstieteen, käännösviestinnän, kielen ja kulttuurin opintoja. Kääntämiseen ja tulkkaukseen erikoistuvilta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja heille tarjotaan sekä kandidaatti- että maisteriopinnoissa oma suomen opintokokonaisuutensa. Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot perehdyttävät monipuolisesti saksan kieleen ja kulttuuriin sekä niiden tutkimukseen ja tarjoavat laaja-alaisen saksankielisten maiden tuntemuksen. Opiskelija erikoistuu kielen opettamiseen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin tai talousviestintään. Opettajan pätevyyden antaa aineenopettajakoulutus. Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa opiskelija erikoistuu erikoiskieliin, kaunokirjalliseen ja audiovisuaaliseen kääntämiseen tai tulkkausviestintään. Maisteriopinnot suorittaneella on erinomainen kielitaito, erittäin hyvät viestintätaidot ja laaja kulttuurin tuntemus, valmius soveltaa alan tieteellistä tietoa sekä jatko-opintokelpoisuus. Saksan osaajia työllistävät mm. opetus, talouselämä ja hallinto, media-ala sekä kääntäminen ja tulkkaus.

Osaamistavoitteet

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelma

HuK-tutkinnon suorittaneella on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet:

 • Sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta
 • Vähintään yhden vieraan kielen sellainen taito, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen
 • Työelämän edellyttämät tietotekniikan perustaidot, tiedonhankintataidot sekä kyky arvioida tietoa kriittisesti
 • työelämän kannalta olennaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan perusteiden tuntemus sekä edellytykset oman alan kehityksen seuraamiseen
 • valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin
 • taito soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelman suorittaneella humanististen tieteiden kandidaatilla on seuraavat alansa taidot ja tiedot:

Viestintäosaaminen:

Opiskelija osaa

 • kommunikoida sujuvasti saksaksi ja suomeksi erityyppisissä puhetilanteissa
 • tuottaa tieteen ja työelämän keskeisiä tekstejä
 • argumentoida systemaattisesti ja arvioida toisten suullisia ja kirjallisia tekstejä
 • soveltaa omaksumaansa tietoa toisten kulttuurien konventioista omassa suullisessa ja kirjallisessa tuotannossaan

Sisältöosaaminen:

Opiskelija

 • hallitsee saksan kielen keskeiset rakenteet ja keskeisen sanaston
 • pystyy analysoimaan ja selittämään saksan kielen rakenteita sekä vertaamaan niitä vastaaviin suomen kielen rakenteisiin
 • tuntee saksankielisten maiden kulttuurien erikoispiirteet ja niiden historian
 • hallitsee kieli- ja kirjallisuustieteen tai käännöstieteen keskeiset käsitteet ja tutkimusmenetelmät sekä osaa soveltaa niitä opinnäytetyössään

Lisäksi tutkinto-ohjelmasta valmistuneella kääntämisen ja tulkkauksen moduulin sekä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet ja kääntäjän suomen opinnot  suorittaneella humanististen tieteiden kandidaatilla on seuraavat viestinnälliset ja sisällölliset taidot:

  • tuntee ammattimaisen monikielisen käännös- ja tulkkausviestinnän perusperiaatteet
  • osaa kääntää yleiskielisiä tekstejä saksasta suomeksi ja yksinkertaisia yleiskielisiä tekstejä suomesta saksaksi
  • pystyy tulkkaamaan lyhyitä puhejaksoja saksasta suomeksi ja suomesta saksaksi arkipäiväisissä tilanteissa
  • tuntee terminologian perusperiaatteita ja ymmärtää niiden yhteyden kääntämisessä
  • osaa tuottaa tilanteeseen sopivaa ja viestinnällisesti soveltuvaa suomen kieltä ja huoltaa suomenkielistä tekstiä
  • tuntee käännös- ja tulkkaustutkimuksen perusteet

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot

FM-tutkinnon suorittaneella on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet:

 • omaan maisterikoulutukseen kuuluvien syventävien opintojen sisältöjen hyvä tuntemus
 • valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen sekä itsenäiseen työskentelyyn
 • valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana
 • työelämässä vaadittavat projekti- ja tiimityöskentelytaidot
 • ongelmanratkaisukyky

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot suorittaneella filosofian maisterilla on seuraavat alansa taidot ja tiedot:

Opiskelija

 • osaa kommunikoida sujuvasti saksaksi vaativissa akateemisissa ja työelämään liittyvissä viestintätilanteissa
 • osaa analysoida saksankielisiä tieteellisiä tekstejä ja arvioida niiden merkitystä oman erikoisalansa näkökulmasta
 • osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja esittää saksankielisen tieteellisen tutkimuksen
 • tuntee oman erikoisalansa (talousviestintä, saksa vieraana kielenä sekä kirjallisuus ja kulttuuri) keskeisiä teorioita ja metodeja ja osaa hyödyntää niitä omassa tutkimuksessaan.

Katso myös monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintojen osaamistavoitteet

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Yksikön syyslukukauden alussa uusille opiskelijoille järjestämissä orientoivissa opinnoissa perehdytään mm. yliopisto-opintojen käytänteisiin. Tällöin opiskelijat tapaavat myös omat opiskelijatuutorinsa, joilta he saavat käytännön neuvoja opintojen aloittamisesta. Myös tutkinto-ohjelma järjestää uusille opiskelijoille tiedotustilaisuuden lukukauden alussa. Opinto-ohjausta antavat vastaanottoaikoinaan tutkinto-ohjelman opettajat ja erityisesti opintosihteeri. Ensimmäisen vuoden aikana opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), josta keskustellaan oman HOPS-opettajan kanssa.

Opinnoissa eteneminen

Tutkintoa koskevat määräykset yksikön verkkosivulla.

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma sisältää kaksi tutkintoa. Alempi korkeakoulututkinto (humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto) on suunniteltu suoritetttavaksi kolmessa vuodessa. Tutkintoon sisältyvät kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte. Ylempi korkeakoulututkinto (filosofian maisterin tutkinto) suoritetaan kahdessa vuodessa. Keskeisen osan tutkinnosta muodostavat opiskelijan valitsemien maisteriopintojen syventävät opinnot, joihin sisältyy pro gradu -tutkielma.

Opintojaksot suoritetaan tasojärjestyksessä (esim. perusopintojen opintojakso ennen aineopintojen vastaavaa opintojaksoa). Ensimmäisen lukuvuoden aikana suoritetaan perusopinnot ja yksi opintojakso yksikön yhteisistä opinnoista. Lisäksi suositellaan suoritettaviksi myös muut yksikön kaikkien tutkinto-ohjelmien yhteiset opinnot (ks. vaadittavat yksikön yhteiset opinnot).

Perusopinnot ovat yhteiset kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden tulee suorittaa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yhteisistä opinnoista pakollisena se opintojakso (5 op), jota edellytetään moduulin valinnassa: siis joko Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet tai kirjallisuustieteen johdantokurssi (Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan tai Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta), jos aikoo valita kielen ja kulttuurin moduulin, tai Kääntämisen perusteet, jos aikoo valita kääntämisen ja tulkkauksen moduulin. Hyvin suositeltavaa on suorittaa kaikki mainitut johdantokurssit.

Aineopinnot koostuvat kaikille yhteisistä opintojaksoista, saksan kielen ja kulttuurin tai kääntämisen ja tulkkauksen moduulista. Yhteisiin opintoihin kuuluu vähintään kahden kuukauden mittainen (valinnaisina opintoina suorittaville yhden kuukauden mittainen) kieli- ja kulttuuriharjoittelu jossakin saksankielisessä maassa.

Moduulin opintoihin osallistuminen edellyttää perusopintojen suorittamista. Ensimmäisen vuoden kevätlukukaudella opiskelija ilmaisee HOPS- opettajalleen kiinnostuksensa jompaankumpaan moduuliin; toisen lukuvuoden keväällä hän ilmoittaa, kumpaan maisterisuuntaukseen hän haluaa. Lopullinen valinta tehdään kriteeriopintojen perusteella. Mikäli halukkaiden määrä ylittää sovitun kiintiön (saksan kielen ja kulttuurin moduuli 16–20, saksan kääntämisen ja tulkkauksen moduuli 10–14), valinta tapahtuu opiskelijan suorittamien tutkinto-ohjelman perusopintojen yleisarvosanan (perusopintojen kokonaismerkintä) perusteella. Mikäli vielä sen jälkeen tarvitaan karsintaa, se tapahtuu yksittäisten kurssien arvosanojen perusteella. Pisteet lasketaan, kun lukuvuoden suoritusmerkinnät ovat rekisterissä. Jos opiskelija haluaa valita saksan kääntämisen ja tulkkauksen moduulin, valintaan vaikuttaa edellä esitetyn lisäksi suomen kielen taito, joka arvioidaan ylioppilastutkinnon äidinkielen (suomi) kokeen arvosanan perusteella, ja jos se puuttuu, suomen kielen taito arvioidaan erillisellä testillä.

Aineopinnot päättyvät humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon edellyttämään kandidaatintutkielmaan, johon kuuluu myös kypsyysnäyte.

Kandidaatintutkielma kirjoitetaan aineopintojen seminaarin yhteydessä. Tutkinto-ohjelma tarjoaa kolme eri seminaariryhmää, joista yksi on keskittynyt kielitieteeseen, toinen saksankielisten maiden kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimukseen ja kolmas kääntämiseen ja tulkkaukseen. Kielen ja kulttuurin moduulin valinneet kirjoittavat kandidaatintutkielmansa saksaksi, kääntämisen ja tulkkauksen moduulin valinneet joko suomeksi tai saksaksi ja liittävät tutkielmaan toisella kieliparin kielellä kirjoitetun 2–3-sivuisen lyhennelmän (jos tutkielma on laadittu suomeksi, lyhennelmä kirjoitetaan saksaksi ja päinvastoin). Myös kandidaatintutkielma arvostellaan asteikolla 1–5. Aineopintojen kokonaisarvosana 4 tai 5 edellyttää, että kandidaatintutkielman arvosana on vähintään 3.

Saksan kielen ja kulttuurin syventävät opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista (20 op), tutkielmaopinnoista (40 op) ja vaihtoehtoisista opinnoista (20 op). Erikoistumisvaihtoehdot ovat talousviestintä, vieraan kielen opettaminen sekä kirjallisuus ja kulttuuri. Jos opiskelija suorittaa vähintään kolme opintojaksoa (15 op) samasta erikoistumisvaihtoehdosta, hän voi saada tutkintotodistukseen merkinnän ko. painopistealueen suorittamisesta. Halutessaan opiskelija voi valita opintojaksoja myös kaikista erikoistumisvaihtoehdoista.

Syventävien opintojen päätteeksi kirjoitetaan seminaarityö, joka on pohjana pro gradu -tutkielmalle. Saksan kielen ja kulttuurin seminaarityö ja pro gradu -tutkielma kirjoitetaan saksaksi. Seminaariin osallistuminen edellyttää opintojakson Tieteellinen kirjoittaminen (S1) suoritusta.

Syventävien opintojen kokonaismerkinnän saamiseksi sekä tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden että syventävät opinnot valinnaisina opintoina suorittavien opiskelijoiden on suoritettava joko Kielentutkimuksen metodit (5 op) tai Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen teoriat (5 op) tutkielma-aiheensa mukaan.

Katso myös monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävät opinnot

Maisteriopintojen kriteeriopinnot ja vaadittavat edeltävät opinnot

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopintojavarten vaaditaan saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman perusopinnot ja tutkinto-ohjelman yhteisistä aineopinnoista opintojaksoa A1-A4. Tutkinto-ohjelman opiskelija voi kuitenkin suorittaa kiintiöiden sen salliessa yksittäisiä maisteriopintoihin kuuluvia opintojaksoja ennen kuin on suorittanut kaikki edellä mainitut opintokokonaisuudet.

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopintoihin voidaan hyväksyä myös muissa yliopistoissa vastaavat kandidaattiopinnot suorittaneet opiskelijat. Ne, jotka ovat suorittaneet kääntämispainotteiset kandidaattiopinnot, voivat osallistua saksan kielen ja kulttuurin maisteriopintoihin suorittamalla ns. siltaopinnot. Siltaopintoihin kuuluvat saksan kielen ja kulttuurin moduulista opintojaksot A5 ja A6 tai A7 (yhteensä 15 op) Nämä opintojaksot voi suorittaa samanaikaisesti maisteriopintojen kanssa ja ne sijoittuvat tutkinnon muihin opintoihin.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoja varten opiskelijan on suoritettava seuraavat opinto- ja osaamiskokonaisuudet:

 • Kandidaattiohjelman perus- ja aineopinnot sisältäen kääntämisen ja tulkkauksen moduulin
 • Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet
 • Kääntäjän suomen opinnot I

Yksittäisiä maisteriopintoihin kuuluvia opintojaksoja voi kuitenkin suorittaa, ennen kuin on suorittanut kaikki edellä mainitut opinto- ja osaamiskokonaisuudet.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin voivat hakea myös Tampereen yliopiston kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä kieli-, kirjallisuus- ja kulttuuripainotteiset kandidaattiopinnot suorittaneet opiskelijat sekä muissa yliopistoissa soveltuvan alan kandidaatin tutkinnon suorittaneet opiskelijat.

Kieli-, kirjallisuus- ja kulttuuripainotteiset kandidaattiopinnot suorittaneilta opiskelijoilta vaaditaan maisteriopintoihin kuuluvien opintojaksojen lisäksi siltaopinnot. Siltaopintoihin kuuluvat kääntämisen perusteet (5 op), kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö (10 op) sekä johdatus kääntäjän suomen opintoihin (5 op). Näiden opintojaksojen lisäksi opiskelijan suositellaan suorittavan aineopintotasoinen käännöskurssi A-työkieleen päin. Siltaopinnot on mahdollista suorittaa samanaikaisesti maisteriopintojen kanssa ja ne on suositeltavaa suorittaa mahdollisimman pian maisteriopintojen aloittamisen jälkeen. Siltaopinnot sijoittuvat tutkinnon valinnaisiin opintoihin.

Mikäli jompaankumpaan maisteriopintojen opintosuuntaan on enemmän halukkaita kuin opintoihin on mahdollista ottaa, käytetään karsintakriteerinä opintomenestystä seuraavissa opintojaksoissa (ns. kriteeriopinnot):

 • P3 Näkökulmia kääntämiseen
 • P4 Kielioppi I
 • P6 Saksankielinen nykykirjallisuus

Työelämäyhteydet

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen asiantuntijoille on tarvetta sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tehtävissä. Tutkinto-ohjelman opinnot tarjoavat laaja-alaisen saksan kielen ja saksankielisten maiden tuntemuksen, joka mahdollistaa työskentelyn vaativissa asiantuntijatehtävissä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma antaa akateemiset yleisvalmiudet, joita voi soveltaa erilaisilla koulutuksen, kaupan ja elinkeinoelämän, matkailun, median, hallinnon, kulttuurin ym. saksan kielen ja saksankielisten maiden asiantuntemusta vaativilla aloilla.

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot tarjoavat vaihtoehtoisten opintojen myötä uramahdollisuuksia eritoten koulutuksen, liike-elämän ja kulttuurin aloilla. Aineenopettajiksi aikoville suositellaan jonkin toisen vieraan kielen valinnaisia opintoja.

Yhteyksiä työelämään luodaan jo opiskelun kuluessa mm. opettajankoulutuksen tai työharjoittelun kautta, esim. yhteistyössä Tampereen ystävyyskaupunkien Essenin ja Chemnitzin kanssa. Useat opettajankoulutukseen osallistuvat opiskelijat kirjoittavat pro gradu -tutkielmansa opetukseen ja oppimiseen liittyvästä aiheesta.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot suorittaneet ovat sijoittuneet käännösalan yrityksiin, yksityisiksi käännös- ja tulkkauspalveluyrittäjiksi, kansainvälisten organisaatioiden ja valtionhallinnon kääntäjiksi ja terminologeiksi, konferenssi-, neuvottelu- ja asioimistulkeiksi, suomentajiksi, tv- ja elokuvakääntäjiksi, käännöskoordinaattoreiksi, toimittajiksi, kouluttajiksi tai tutkijoiksi. Työhön sijoittumista voivat edesauttaa esimerkiksi markkinoinnin, viestinnän tai juridiikan valinnaiset opinnot. Tulkeilta edellytetään nykyään usein useamman kielen tulkkaustaitoa, joten myös toinen kieli voi olla hyvä vaihtoehto.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot tekevät yhteistyötä alan liittojen (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL, Suomen käännöstoimistojen liitto SKTOL, Käännösalan ammattilaiset KAJ) kanssa. Vuosittain järjestetään Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi (KäTu) yhdessä SKTL:n kanssa. Työharjoittelu on mahdollista sisällyttää opintoihin, ja opinnoissa tehdään autenttisia käännös-, tulkkaus- ja tekstintarkastustoimeksiantoja. Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot ovat osa European Master’s in Translation (EMT) -verkostoa, jossa Tampereen yliopisto on mukana.

Sekä saksan kielen ja kulttuurin että monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa on mahdollista tehdä pro gradu -tutkielma ulkopuolisen toimeksiantajan tilauksesta. Molempien maisteriopintojen erityisalat on suunniteltu työelämän tarpeiden mukaisesti.

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma johtaa opiskelijaa myös kansainvälistymiseen. Tutkinto-ohjelman opiskelijat oppivat opintojensa kuluessa tuntemaan saksankielisen alueen kulttuurien ja yhteiskuntien erityispiirteitä. Esimerkiksi tutkinto-ohjelmaan sisältyvä kieliharjoittelu kartuttaa monipuolisesti opiskelijan kansainvälistä osaamista. Kaikki kansainvälistymiskokonaisuuteen (ks. yksikön verkkosivut) soveltuvat tutkinto-ohjelman opintojaksot on merkitty opetussuunnitelmaan. Kansainvälistymisopintoja voi suorittaa myös mm. opiskelijavaihdossa yksikön lukuisissa vaihtokohteissa.

Seuraavat tutkinto-ohjelman järjestämät opintojaksot liittyvät erityisesti kansainvälisyyteen:

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Äidinkielenään saksaa puhuvia on Euroopassa yli 100 miljoonaa. Saksa on Suomen tärkeimpiä kauppakumppaneita. Lisäksi Suomella on sekä kulttuurin että tieteen alalla pitkäaikaiset ja tiiviit suhteet Saksaan ja muihin saksankielisiin maihin. Näistä syistä yhdistyvässä Euroopassa tarvitaan eri tehtäviin monipuolisia ja laaja-alaisia saksan kielen, kulttuurin, kääntämisen ja tulkkauksen asiantuntijoita. Tätä laaja-alaisuutta tarjoaa saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma, joka sisältää saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelman lisäksi saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot sekä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot. Kandidaattiohjelman kurssitarjonta sisältää saksan kielen ja kulttuurin sekä saksan kääntämisen ja tulkkauksen moduulit.

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelmassa rakennetaan perus- ja aineopinnoissa vahva peruskielitieto ja -taito sekä saksankielisten maiden kirjallisuuden ja kulttuurien tuntemus. Aineopintojen aikana opiskelija voi painottaa oman kiinnostuksensa ja opintomenestyksensä mukaan joko saksan kielen ja kulttuurin tai saksan kääntämisen ja tulkkauksen opintoja. Opettajiksi aikovat valitsevat saksan kielen ja kulttuurin moduulin, jossa painottuvat kielitaidon lisäksi saksan kielen rakenne ja saksankielisten maiden kirjallisuus. Kääntämisen ja tulkkauksen moduulissa perehdytään erityisesti käännösviestintään ja tulkkaukseen. Opinnot johdattavat esim. käyttöohjeiden ja erikoisalojen tekstien kääntämiseen. Käännöstieteen opintoihin kuuluu oma suomen kielen opintokokonaisuus sekä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet.

Kandidaattiohjelman jälkeen opiskelija voi jatkaa kummassa tahansa tutkinto-ohjelman maisteriopinnoista, mutta tämä voi edellyttää joidenkin täydentävien opintojaksojen suorittamista. Maisteriopintojen kriteeri- ja edeltävät opinnot on määritelty opetussuunnitelmassa.

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot tarjoavat laaja-alaisen saksankielisten maiden tuntemuksen. Opiskelija voi halutessaan erikoistua kielen opettamiseen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin tai talousviestintään. Opettajan pätevyyden saa osallistumalla aineenopettajakoulutukseen.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa perehdytään tulkkausviestintään, erikoisalojen käännösviestintään tai kaunokirjalliseen ja audiovisuaaliseen kääntämiseen. Käännöstieteen opintoihin kuuluu oma suomen kielen opintokokonaisuus.

Filosofian maisterin tutkinnon suorittaneella on erinomainen kielitaito, erittäin hyvät viestintätaidot ja laaja saksankielisten maiden kulttuurin ja kirjallisuuden sekä valitsemansa erikoisalan tuntemus. Hänellä on valmiudet tieteelliseen tutkimukseen sekä jatko-opintokelpoisuus. Saksan osaajat työllistyvät mm. opetukseen, talouselämän ja hallinnon palvelukseen, media-alan tehtäviin sekä kääntäjiksi ja tulkeiksi.

Saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen valinnaisina opintoina

Valinnaisina opintoina saksan kieltä, kulttuuria ja kääntämistä opiskelevilta vaaditaan vähintään lukion lyhyttä oppimäärää vastaavat tiedot ja hyvä suomen kielen taito. Opintojen aloittaminen edellyttää lähtötasokokeen menestyksellistä suorittamista.

Valinnaisina opintoina saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmasta suoritetaan 30 op:n laajuinen perusopintokokonaisuus sekä aineopinnoista yhteiset opinnot, mutta kuitenkin vain joko opintojakso A3 (kulttuurintuntemus I) tai A4 (kulttuurintuntemus II). Lisäksi saksan kielen ja kulttuurin vaihtoehdon valinnut opiskelija suorittaa tästä moduulista opintojaksot A5 ja A7. Näin ollen hänen aineopintojensa kokonaislaajuudeksi tulee 30 op.

Saksan kääntämisen ja tulkkauksen vaihtoehdon valinnut suorittaa 30 op:n perusopintokokonaisuuden, aineopinnoista yhteiset opinnot, mutta kuitenkin vain joko opintojakson A3 (kulttuurintuntemus I) tai A4 (kulttuurintuntemus II) sekä lisäksi kääntämisen ja tulkkauksen moduulin opinnot (20 op). Aineopintojen laajuudeksi muodostuu näin ollen 35 op.

Saksan kieltä, kulttuuria ja kääntämistä valinnaisina opintoina suorittavat eivät osallistu yksikön yhteisiin opintoihin eivätkä tutkielmaopintoihin. Heiltä vaaditaan vähintään 1 kk:n kieliharjoittelu jossakin saksankielisessä maassa.


Saksan kielen ja kulttuurin syventävät opinnot valinnaisina opintoina

Valinnaisten syventävien opintojen laajuus on 60 op. Niihin sisältyy tutkielmaopinnot (seminaari II 5 op ja valinnaisten opintojen tutkielma 15 op), joiden tulee olla suoritettuina ennen syventävien opintojen kokonaismerkinnän hakemista.


Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävät opinnot valinnaisina opintoina

Opintokokonaisuuksien kokonaismerkinnät

Sekä yksittäiset opintojaksot että opintokokonaisuudet arvostellaan asteikolla 1–5 (yksittäiset opintojaksot mahdollisesti myös asteikolla hyväksytty / hylätty). Opintokokonaisuuksien arvosana saadaan laskemalla niihin kuuluvien opintojaksojen painotettu keskiarvo. Samoin jos jokin opintojakso koostuu useammasta osasuorituksesta, muodostuu sen arvosana osasuoritusten keskiarvosta. Opintojaksot, jotka on arvosteltu asteikolla hyväksytty / hylätty, eivät vaikuta opintokokonaisuuksien arvosteluun.

Keskeneräisten opintokokonaisuuksien kielitaitoharjoitusten suoritukset (P1, P2 ja P5 sekä A1 ja A5) ovat voimassa 3 vuotta. Vanhentunut suoritus on uusittava asianomaisen opettajan kanssa sovittavalla tavalla. Muut suoritukset eivät vanhene.

Myös tutkielmaopinnot huomioidaan laskettaessa keskiarvoa, josta muodostuu opintokokonaisuuden arvosana. Seminaarit I ja II sekä kandidaatintutkielma ja pro gradu -tutkielma arvostellaan asteikolla 1–5. Syventävistä opinnoista annetaan kokonaisarvosana, joka on arvosanalla 1-5 arvioitujen opintojaksojen (ml. pro gradu -tutkielma) opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo.

Merkinnät opintokokonaisuuksien suorittamisesta haetaan opintosihteeriltä sen jälkeen, kun kaikki opintojaksot ja yksikön yhteisten opintojen opintojaksot on suoritettu. Syventävien opintojen kokonaismerkinnän voi saada vasta sitten, kun pro gradu-tutkielma on suoritettu.

Vaadittavat yksikön yhteiset opinnot

Kandidaatin tutkintoon suoritetaan vähintään yksi neljästä johdantokurssista:

 1. LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet 5 op
 2. LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op
 3. KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan 5 op tai KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op

Maisterin tutkintoon suoritetaan toinen seuraavista metodikursseista:

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot:

YKIEA1 Kielentutkimuksen metodit (5 op)

Tai

LTLY07 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen teoriat (5 op)

Vanhalle opiskelijalle

LTL-yksikön siirtymäsäännöt

Tutkinto-ohjelman vastaavuustaulukot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö