x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma sisältää englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiohjelman, englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot ja monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot. Kandidaattiopintojensa aikana opiskelija alkaa suuntautua joko kielen ja kirjallisuuden (n. 45 opiskelijaa) tai kääntämisen ja tulkkauksen (n. 15 opiskelijaa) opintoihin. Vuosina 2014 ja 2015 opintonsa aloittaneista n. 55 opiskelijaa suuntautuu kielen ja kirjallisuuden opintoihin. Kääntämiseen ja tulkkaukseen erikoistuvilta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja heille tarjotaan sekä kandidaatti- että maisteriopinnoissa oma suomen opintokokonaisuutensa. Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiopinnot antavat opiskelijoille laaja-alaiset perusvalmiudet moniin asiantuntijatehtäviin. Englannin kielen ja kirjallisuuden opinnoissa tarkastellaan kielen rakennetta, käyttöä, vaihtelua ja oppimista. Lisäksi perehdytään englanninkielisen kirjallisuuden lajeihin, eri aikakausien ja maiden kirjallisuuteen sekä kulttuurisiin teksteihin. Kääntämisen ja tulkkauksen opintoihin kuuluu käännöstieteen, käännösviestinnän, kielen ja kulttuurin opintoja, jotka johdattavat esimerkiksi markkinointitekstien, EU-asiakirjojen, käyttöohjeiden ja kirjallisuuden ammattimaiseen kääntämiseen. Maisteriopinnoissa saavutetaan vahva asiantuntijuus omalla erikoisalalla ja valmius soveltaa alan tieteellistä tietoa ja hakeutua tieteellisiin jatko-opintoihin. Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnoissa on mahdollista erikoistua esimerkiksi kielen rakenteen, kielen ja yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen, kirjallisuuden lajien tai kirjallisuuden yhteiskunnallisten merkitysten tutkimukseen. Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa opiskelija erikoistuu erikoiskieliin, kaunokirjalliseen ja av-kääntämiseen tai tulkkausviestintään. Tutkinto-ohjelman alalta valmistuneita työskentelee mm. aineenopettajina, erilaisissa koulutus- ja viestintätehtävissä sekä kääntäjinä ja tulkkeina.

Osaamistavoitteet

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmasta valmistuneella humanististen tieteiden kandidaatilla on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet:

 • sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta.
 • vähintään yhden vieraan kielen sellainen taito, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.
 • työelämän edellyttämät tietotekniikan perustaidot, tiedonhankintataidot ja sekä kyky arvioida tietoa kriittisesti.
 • työelämän kannalta olennaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot.
 • oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan perusteiden tuntemus sekä edellytykset oman alan kehityksen seuraamiseen.
 • valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin.
 • taito soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä.

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneella humanististen tieteiden kandidaatilla on seuraavat oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalaan liittyvät taidot:

Viestintäosaaminen

 • osaa kommunikoida erilaisissa englannin taitoa vaativissa puhetilanteissa.
 • osaa lukea kriittisesti ja analysoida erilaisia englanninkielisiä tekstejä (mm. tieteelliset tekstit, kaunokirjallisuus, asiaproosa).
 • osaa tuottaa sujuvaa englanninkielistä tekstiä.
 • osaa argumentoida systemaattisesti ja analysoida toisten argumentointia.

Sisältöosaaminen

 • hallitsee tieteenalansa peruskäsitteet ja osaa analysoida puhuttua ja kirjoitettua kieltä näiden käsitteiden avulla.
 • osaa kommunikoida omaan alaansa liittyvistä aiheista ja esittää perusteltuja argumentteja.
 • pystyy soveltamaan hankkimaansa tietoa aktiivisesti ja itsenäisesti akateemisten ja ammatillisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien tuottamisessa.
 • osaa vertailla englanninkielisten maiden kulttuuria omaan kulttuuriinsa.
 • osaa selittää ja käyttää keskeisiä käsitteitä suorittamiensa moduuliopintojen alalla.
 • osaa tehdä itsenäisen, tieteenalaansa liittyvän tutkielman.


Lisäksi englannin kääntämisen ja tulkkauksen moduulin sekä siihen liittyvät Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet sekä Kääntäjän suomen opinnot I -opintokokonaisuudet suorittaneella humanististen tieteiden kandidaatilla on seuraavat viestinnälliset ja sisällölliset taidot:

 • tuntee ammattimaisen, monikielisen käännös- ja tulkkausviestinnän perusperiaatteet.
 • osaa kääntää ammattimaisesti yleiskielisiä tekstejä englannista suomeksi ja yksinkertaisia yleiskielisiä tekstejä suomesta englanniksi.
 • pystyy tulkkaamaan lyhyitä puhejaksoja englannista suomeksi ja suomesta englanniksi arkipäiväisissä tilanteissa.
 • tuntee terminologian perusperiaatteita ja osaa käyttää niitä käännöstyön tukena.
 • pystyy perustelemaan, millainen suomen kieli eri tilanteissa on toimivaa ja tarkoituksenmukaista.Filosofian maisterin tutkinto

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmasta valmistuneella englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot suorittaneella filosofian maisterilla on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet:

 • omaan maisterikoulutukseen kuuluvien syventävien opintojen sisältöjen hyvä tuntemus.
 • valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen sekä itsenäiseen työskentelyyn.
 • valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana.
 • työelämässä vaadittavat projekti- ja tiimityöskentelytaidot.
 • ongelmanratkaisukyky.


Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmasta valmistuneella englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot suorittaneella filosofian maisterilla on lisäksi seuraavat oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan sisältöön liittyvät taidot:

 • osaa käyttää englannin kieltä erittäin hyvin ja tilanteeseen sopivasti monissa erilaisissa konteksteissa.
 • hallitsee valitsemansa englannin kielen tai kirjallisuuden tutkimuksen erityisalan tieteelliset menetelmät ja osaa soveltaa tietojaan uusien ongelmien ratkaisuun.
 • kykenee toimimaan englannin kielen tai kirjallisuuden asiantuntijana erilaisissa työelämän tehtävissä.
 • osaa tehdä itsenäistä tutkimusta omalla tieteenalallaan.
 • on valmiudet tieteellisten jatko-opintojen harjoittamiseen.


Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmasta valmistuneella monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot suorittaneella filosofian maisterilla on lisäksi seuraavat oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan sisältöön liittyvät taidot:

 • osaa selittää ammattimaisen käännös- ja tulkkaustoiminnan edellytyksiä ja vaatimuksia ja kykenee toimimaan oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä
 • osaa toimia kääntäjänä tai tulkkina valitsemallaan erikoisalalla omissa työkielissään
 • osaa analysoida, tulkita, tuottaa ja oikolukea tekstejä asiantuntevasti ja ammattimaisesti
 • osaa analysoida omat tiedontarpeensa ja hakea tietoa monipuolisesti
 • osaa käyttää oman alan keskeisiä työkaluja ja ylläpitää teknologista osaamistaan
 • tiedostaa kääntäjän tai tulkin sosiaalisen ja yhteiskunnallisen roolin ja osaa toimia ammattimaisesti ja eettisesti asiakkaan ja muiden yhteistyötahojen kanssa monikielisissä ja -kulttuurisissa viestintätilanteissa
 • osaa tuottaa tilanteeseen sopivaa ja viestinnällisesti soveltuvaa suomen kieltä ja huoltaa suomenkielistä tekstiä
 • tuntee käännöstieteen käsitteistön ja käännöstieteen tutkimusmenetelmät
 • kykenee soveltamaan tieteellistä tietoa ja tutkimustuloksia kääntämiseen ja tulkkaukseen ja hänellä on valmiudet tieteelliseen tutkimukseen sekä tieteellisten jatko-opintojen harjoittamiseen.

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Syyslukukauden alussa järjestetään uusille opiskelijoille opinto-ohjausta tuutoritoiminnan ja henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS) muodossa. Tuutoritoiminnasta vastaavat ainejärjestöt. HOPS laaditaan ensimmäisen lukukauden aikana. Uudet opiskelijat käyvät syyslukukaudella myös HOPS-keskustelun oppiaineen henkilökunnan jäsenen kanssa. Tutkinto-ohjelman opintosihteeriltä voi kysyä neuvoa kaikenlaisissa opintoihin liittyvissä asioissa, kuten tutkinnon valinnaisten opintokokonaisuuksien valitsemisessa tai tutkinto-ohjelman opintokokonaisuuksien suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Opinnoissa eteneminen

Tutkinto-ohjelma sisältää kaksi tutkintoa. Alempi korkeakoulututkinto, eli humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, on suunniteltu suoritettaviksi kolmen vuoden aikana (ks. tutkintorakenne). Tutkintoon kuuluu kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte. Ylempi korkeakoulututkinto, eli filosofian maisterin tutkinto, suoritetaan kahdessa vuodessa (ks. tutkintorakenne). Suurimman osuuden maisterin tutkinnosta muodostavat opiskelijan valitsemien maisteriopintojen syventävät opinnot, joihin sisältyy pro gradu -tutkielma.

Opintojaksot suoritetaan tasojärjestyksessä (esim. perusopintojen opintojakso ennen aineopintojen vastaavaa opintojaksoa). Joitain opintojaksoja voidaan suorittaa kirjatenttinä yleisissä kirjallisissa kuulusteluissa (ks. tenttipäivät opetusohjelmassa).

Ensimmäisen lukuvuoden aikana suoritetaan perusopintojen lisäksi myös vähintään yksi seuraavista yksikön yhteisten opintojen opintojaksoista:

Kääntämiseen suuntautuvat opiskelijat eli ne, jotka suorittavat englannin kääntämisen ja tulkkauksen moduulit perus- ja aineopinnoissa, suorittavat edellä mainituista vähintään opintojakson Kääntämisen perusteet. Osaamistaan laaja-alaistaakseen opiskelija voi halutessaan suorittaa edellä mainittuja yksikön yhteisten opintojen opintojaksoja enemmän kuin vähimmäisvaatimuksen verran.

Perusopinnot koostuvat osin yhteisistä, osin eriytyvistä opinnoista. Perusopintojen yhteiset opinnot (15 op) suoritetaan ensimmäisen opintovuoden I ja II periodien aikana:

Kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille yhteisten perusopintojen jälkeen opiskelija siirtyy perusopintojen moduuliopintoihin (15 op). Tutkinto-ohjelmassa on kaksi moduulia, joista opiskelija suorittaa toisen. Moduuleilla on omat kiintiönsä (englannin kieli ja kirjallisuus n. 45 ja kääntäminen ja tulkkaus n. 15). Kiintiöt täytetään ensisijaisesti opiskelijoiden oman valinnan mukaan ja toissijaisesti (jos halukkaiden määrä ylittää kiintiön) opintomenestyksen perusteella. Opiskelija voidaan kuitenkin hyväksyä englannin kääntämisen ja tulkkauksen moduuliin vain, jos hänen suomen kielen taitonsa on todettu riittäväksi. Jotta opiskelija voi valita englannin kääntämisen ja tulkkauksen moduulin, hänen on täytynyt suorittaa yksikön yhteisiin opintoihin kuuluva opintojakso LTLY03 Kääntämisen perusteet. Moduuliopinnot jatkuvat aineopinnoissa.

Englannin kääntämisen ja tulkkauksen moduulin valinneet opiskelijat suorittavat kandidaatintutkintonsa valinnaisiin opintoihin opintokokonaisuudet Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet sekä Kääntäjän suomen opinnot I.

Aineopinnoissa opiskelijat jatkavat moduuliopintojaan perusopintovaiheessa tehdyn valinnan mukaisesti (30 op). Moduuliopintojen lisäksi aineopinnoissa on tutkinto-ohjelman yhteisiä opintoja (20 op):

Seminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte, jotka suoritetaan valitun moduulin mukaiselta teema-alueelta, suositellaan suoritettavan aineopintojen loppuvaiheessa. Vaihtoehtoinen opintojakso valitaan kurssitarjottimelta, johon kuuluu englannin kielen ja kirjallisuuden syventävien opintojen vaihtoehtoisia opintojaksoja sekä tutkinto-ohjelman aineopintojen englannin kääntämisen ja tulkkauksen moduulin vaihtoehtoisia opintojaksoja. Kieliharjoitteluun kuuluu kuuden viikon mittainen oleskelu jossakin englanninkielisessä maassa. Myös lukioaikainen tai välivuoden aikainen oleskelu hyväksytään suoritukseksi.

Aineopinnot päättyvät humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon edellyttämään kandidaatintutkielmaan, johon kuuluu myös kypsyysnäyte. Kandidaatintutkielma kirjoitetaan aineopintojen seminaarissa. Tutkinto-ohjelma tarjoaa seminaariryhmiä, joissa tarkastellaan kielentutkimuksen, kirjallisuuden ja kulttuurin tai kääntämisen ja tulkkauksen kysymyksiä. Englannin kielen ja kirjallisuuden moduulin valinneet kirjoittavat kandidaatintutkielman englanniksi, englannin kääntämisen ja tulkkauksen moduulin valinneiden kandidaatintutkielma on suomen- tai englanninkielinen. Lue myös Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön ohjeet tutkielmankirjoittajille.

Kandidaatin tutkinto suoritetaan pääsääntöisesti ennen maisterintutkintoon kuuluvia syventäviä opintoja. Kandidaatintutkintoon opiskelijalla tulee olla suoritettuna myös yleisiin kieliopintoihin kuuluvat opinnot. Niiltä opiskelijoilta, jotka suorittavat perusopinnot englannin kielen ja kirjallisuuden moduulissa, vaaditaan yleisiin kieliopintoihin suomen ja ruotsin kurssit. Niiltä opiskelijoilta, jotka suorittavat perusopinnot englannin kääntämisen  ja tulkkauksen moduulissa, vaaditaan yleisiin kieliopintoihin vain ruotsin kurssi, koska opintokokonaisuus Kääntäjän suomen opinnot I korvaa yleisiin kieliopintoihin kuuluvan suomen kurssin.

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiopinnoista opiskelija voi hakeutua englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopintoihin tai monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin (katso kriteeriopinnot alla). Mikäli opiskelija ei ole suorittanut kandidaatin tutkinnossaan valitsemansa maisteriopintokokonaisuuden edellyttämiä opintojaksoja, hän voi täydentää opintojaan ns. siltaopinnoilla ks. alla.

Suosituksia ja esimerkkejä valinnaisista opintokokonaisuuksista

Suosituksia ja esimerkkejä tutkinto-ohjelman opiskelijoille sopivista valinnaisista kokonaisuuksista tulee tutkinto-ohjelman verkkosivuille.

Opintokokonaisuuksien kokonaismerkinnät ja arviointi

Perus- ja aineopinnoista voi hakea kokonaismerkintää heti, kun kaikki opinto-oppaassa vaadittavat opintosuoritukset on kirjattu opintorekisteriin. Pyytämällä kokonaismerkintää mahdollisimman pian viimeisen opintosuorituksen jälkeen varmistat, että opintosi etenevät suunnitelmallisesti ja järkevässä järjestyksessä. Kun merkintään tarvittavia suorituksia tarkastetaan, voidaan myös mahdollisimman varhain havaita puuttuvat opintosuoritukset, mikä ehkäisee ongelmia opintojen etenemisessä. Kokonaismerkintään sidotut opintosuoritukset eivät vanhene opetussuunnitelmauudistusten johdosta.

Sekä perus- että aineopinnoista annetaan kokonaisarvosana, joka on arvosanalla 1–5 arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo. Syventävistä opinnoista annetaan kokonaisarvosana samalla tavalla kuin perus- ja aineopinnoista. Pro gradu -tutkielma lasketaan mukaan syventävien opintojen kokonaisarvosanaan samalla tavalla kuin muutkin opintojaksot.

Maisteriopintoihin vaadittavat edeltävät opinnot, siltaopinnot ja kriteeriopinnot

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopintoja varten vaaditaan englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelman perusopinnot ja aineopinnot (englannin kielen ja kirjallisuuden moduuli). Tutkinto-ohjelman opiskelija voi kuitenkin suorittaa yksittäisiä maisteriopintoihin kuuluvia opintojaksoja ennen kuin on suorittanut kaikki edellä mainitut opintokokonaisuudet. Maisteriopintoihin voidaan hyväksyä myös muissa yliopistoissa vastaavat kandidaattiopinnot suorittanut opiskelija.

Opiskelija, joka ei ole suorittanut englannin kielen ja kirjallisuuden moduulia vastaavia opintoja, voi osallistua englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopintoihin suorittamalla ns. siltaopinnot. Siltaopinnot ovat 30 op:n laajuiset ja ne voi suorittaa samanaikaisesti maisteriopintojen kanssa:

Perusopintojen opintojakso 5 op

 
Aineopintojen opintojaksoja 25 op


Ennen siirtymistään monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin opiskelijan on suoritettava seuraavat opinnot:


Yksittäisiä maisteriopintoihin kuuluvia opintojaksoja voi kuitenkin suorittaa, ennen kuin on suorittanut kaikki edellä mainitut opinto- ja osaamiskokonaisuudet.

Opiskelija, jolta englannin kääntämisen ja tulkkauksen moduulia vastaavat opinnot puuttuvat, voi osallistua monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin suorittamalla ns. siltaopinnot. Siltaopinnot ovat 20 op:n laajuiset, ja ne voi suorittaa samanaikaisesti maisteriopintojen kanssa:

Kriteeriopinnot

Mikäli jompiinkumpiin tutkinto-ohjelman maisteriopinnoista on enemmän halukkaita kuin opintoihin on mahdollista ottaa, käytetään karsintakriteerinä opintomenestystä seuraavissa opintojaksoissa:

 

 

Työelämäyhteydet

Englannin kielen ja kirjallisuuden opinnot tarjoavat väylän opettajaksi aikoville. Englannin kielen ja kirjallisuuden opinnoista valmistuneet toimivat myös monissa muissa erilaisissa englannin kielen ammattitaitoa vaativissa tehtävissä. Näitä ovat opetusalan lisäksi muut koulutusalan tehtävät, teollisuus ja muu elinkeinoelämä, diplomatia, valtionhallinto, kirjastoala, kustannusala, viestintä ja journalistiikka, kansainväliset järjestöt, markkinointi, matkailuala, erilaiset johtamis- ja kehittämistehtävät sekä tutkimus.

Englannin kielen ja kirjallisuuden opinnoissa järjestetään säännöllisiä työelämätapahtumia (ura- ja yritystapahtumia) yhdessä kieltenopiskelijoiden ainejärjestön kanssa. Näissä tapahtumissa vierailee ura- ja rekrytointipalveluiden asiantuntijoita sekä ulkopuolisia puhujia, jotka esittelevät omia urapolkujaan kielen ja kulttuurin asiantuntijoina ja kertovat millaisiin työtehtäviin opinnot heitä valmistivat. Tällaisten tapahtumien kautta vahvistetaan työelämäverkostoja ja sidosryhmäsuhteita. Lisäksi opinnot tarjoavat jo valmistuneille mahdollisuuden täydennyskoulutukseen; erityisen keskeisiä ovat aineenopettajille suunnatut täydennyskoulutusmahdollisuudet.

Englannin kääntämisen ja tulkkauksen opinnoista valmistutaan erilaisiin käännös-, tulkkaus- tai viestintätehtäviin, joissa vaaditaan monikielisen viestinnän asiantuntijuutta. Käytännön työelämätaitoihin liittyen englannin kielen kääntämisen ja tulkkauksen opinnoissa on mahdollisuus suorittaa erilaisia opintoja, joiden yhteydessä pääsee välittömään kosketukseen työelämän kanssa, mm. vapaavalintainen työharjoittelu. Opinnoissa tehdään myös jonkin verran autenttisia käännös- ja tulkkaustoimeksiantoja, ja lisäksi pro gradu -tutkielma on mahdollista tehdä ulkopuolisen toimeksiantajan tilauksesta.

Opintojen suhdetta työelämään edesauttaa se, että englannin kääntäminen ja tulkkaus sekä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot toimivat yhteistyössä alan liittojen (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, SKTL, Käännösalan ammattilaiset KAJ, Suomen käännöstoimistojen liitto, SKTOL) kanssa esimerkiksi yliopistovierailujen ja infotilaisuuksien muodossa. Monilla opettajilla on myös laaja kokemus alan töistä, ja lisäksi tutkinto-ohjelman järjestämissä erillisissä infotilaisuuksissa sekä kääntäjän ja tulkin työelämätaidot -kurssilla on usein vierailijoita yritysmaailmasta ja työelämästä. Maisteriopintojen erikoisalat on suunniteltu työelämän tarpeiden mukaisesti.

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma johtaa opiskelijaa myös kansainvälistymiseen. Kaikki tutkinto-ohjelman opiskelijat oppivat ymmärtämään syvällisesti englanninkielisten maiden kulttuureja. Kieleen ja kirjallisuuteen erikoistuvat opiskelijat tuntevat erityisesti englannin kielen ja sillä kirjoitetun kirjallisuuden erityispiirteitä, kääntämiseen ja tulkkaukseen erikoistuvat opiskelijat puolestaan suomenkielisten ja englanninkielisten kulttuurien viestinnällisiä rajapintoja.

Esimerkiksi tutkinto-ohjelmaan sisältyvä, englanninkielisessä maassa suoritettava kieliharjoittelu kartuttaa monipuolisesti opiskelijan kansainvälistä osaamista. Kaikki kansainvälistymiskokonaisuuteen soveltuvat tutkinto-ohjelman opintojaksot on merkitty sähköiseen opinto-oppaaseen.

Kansainvälistymisopintoja voi suorittaa myös mm. opiskelijavaihdossa yksikön tai yliopiston vaihtokohteissa. Tarkempia tietoja kansainvälistymisestä englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa tulee tutkinto-ohjelman verkkosivuille.

Seuraavat tutkinto-ohjelman järjestämät opintojaksot liittyvät erityisesti kansainvälisyyteen:
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö