x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Venäjä, nyt!

Venäjän kielen ja Venäjän tuntemuksen merkitys Suomessa kasvaa jatkuvasti. Venäjän osaajia työllistävät niin liike-elämä, hallinto ja matkailu kuin opetus-, media- ja sosiaalialat. Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma vastaa näiden alojen tarpeisiin kouluttamalla laaja-alaisia kieliasiantuntijoita, jotka sekä hallitsevat venäjän kielen että tuntevat hyvin venäläisen yhteiskunnan ja sen kulttuurin.

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma sisältää

 • venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelman, ja joko
 • venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot tai
 • monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot.

Kandidaattiopintojen aikana rakennetaan vahva peruskielitaito ja venäläisen kulttuurin tuntemus. Opintoihin kuuluu myös kieliharjoittelu Venäjällä, jonka voi suorittaa osallistumalla valtion rahoittamaan kieliharjoitteluohjelmaan. Kandidaattiopinnoissa opiskelija painottaa oman kiinnostuksensa ja opintomenestyksensä mukaan joko venäjän kielen ja kulttuurin tai venäjän kääntämisen ja tulkkauksen opintoja. Kielen ja kulttuurin opinnoissa perehdytään venäjän kielen rakenteeseen, venäläiseen kirjallisuuteen ja sen analysoimiseen, kulttuurihistoriaan ja nyky-yhteiskuntaan. Kääntämisen ja tulkkauksen opintojen painopiste on käännösviestinnässä. Opinnot johdattavat esim. markkinointi- ja uutistekstien sekä käyttöohjeiden ammattimaiseen kääntämiseen.

Kandidaattiohjelman jälkeen opiskelija voi jatkaa maisteriopinnoissa oman valintansa mukaan. Tarvittaessa hänen täytyy kuitenkin suorittaa kyseisten maisteriopintojen edellyttämiä kursseja, jos hän ei ole suorittanut niitä kandidaattiopinnoissaan.

Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot tarjoavat laaja-alaisen Venäjän tuntemuksen. Syventävien opintojen erikoistumisvaihtoehtoja ovat venäjän kielen rakenne, kieli ja yhteiskunta sekä venäläinen kulttuuri ja kirjallisuus. Ammatilliset erityisvalmiudet hankitaan soveltuvilla valinnaisten aineiden kursseilla, joita Tampereen yliopistossa on tarjolla laajalti. Opettajaksi aikova valitsee usein jonkin toisen kielen aineenopettajan pedagogisten opintojen lisäksi.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa opiskelija erikoistuu erikoisalojen käännösviestintään, kaunokirjalliseen ja av-kääntämiseen tai tulkkausviestintään. Kääntämiseen ja tulkkaukseen erikoistuville tarjotaan oma kääntäjän suomen kielen opintokokonaisuutensa.

Filosofian maisterin tutkinnon suorittanut hallitsee valitsemansa erikoisalat, ja hänellä on valmiudet tieteelliseen tutkimukseen sekä jatko-opintokelpoisuus.

Osaamistavoitteet

HuK-tutkinto:

HuK-tutkinnon suorittaneella on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet:

 • sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta
 • vähintään yhden vieraan kielen sellainen taito, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen
 • työelämän edellyttämät tietotekniikan perustaidot, tiedonhankintataidot ja kyky arvioida tietoa kriittisesti
 • työelämän kannalta olennaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan perusteiden tuntemus sekä edellytykset oman alansa kehityksen seuraamiseen
 • valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin
 • taito soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelman suorittaneella on

 • hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito, johon kuuluu venäjän kielen rakenteiden ja keskeisen sanaston hallinta
 • hyvä Venäjän historian ja kulttuurin sekä venäläisen yhteiskunnan instituutioiden tuntemus ja kyky toimia venäläisessä ympäristössä
 • erilaisten kieli-, kirjallisuus- ja kulttuurintutkimuksen tai käännöstieteen suuntausten ja tutkimusmetodien tuntemus ja kyky soveltaa niitä tutkimuksen tekemiseen
 • tiimityöskentelyn periaatteiden tuntemus ja kyky toimia ryhmässä
 • perustaidot itsenäisen tutkimuksen laatimiseen ja riittävän vahva metodinen pohjakoulutus voidakseen valita oman erikoisalansa maisteriopinnoissa

Venäjän kielen ja kulttuurin moduulin suorittanut opiskelija

 • tuntee kielitieteen keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä sekä puhutun että kirjoitetun kielen analyysiin
 • tuntee kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä tutkimuksessa ja kriittisessä luennassa
 • hallitsee venäjänkielisen tieteellisen kirjoittamisen
 • tuntee venäläisen kaunokirjallisuuden historian 1800-luvulta nykypäivään

Venäjän kääntämisen ja tulkkauksen moduulin suorittanut opiskelija

 • tuntee ammattimaisen monikielisen käännös- ja tulkkausviestinnän perusperiaatteet
 • osaa kääntää yleiskielisiä tekstejä venäjästä suomeksi ja yksinkertaisia yleiskielisiä tekstejä suomesta venäjäksi
 • pystyy tulkkaamaan lyhyitä puhejaksoja venäjästä suomeksi ja suomesta venäjäksi arkipäiväisissä tilanteissa
 • tuntee terminologian perusperiaatteita ja osaa käyttää niitä käännöstyön tukena
 • osaa tuottaa kieliopillisesti virheetöntä ja viestinnällisesti soveltuvaa suomen kieltä ja huoltaa suomenkielistä tekstiä

FM-tutkinto:

FM-tutkinnon suorittaneella on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet:

 • omaan maisterikoulutukseen kuuluvien syventävien opintojen sisältöjen hyvä tuntemus
 • valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen sekä itsenäiseen työskentelyyn
 • valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana
 • työelämässä vaadittavat projekti- ja tiimityöskentelytaidot
 • ongelmanratkaisukyky

Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot suorittanut

 • osaa käyttää venäjän kieltä sujuvasti sekä suullisissa että kirjallisissa viestintätilanteissa ja hallitsee oman alansa erikoissanaston
 • osaa tuottaa venäjäksi sekä yleiskielistä asiatekstiä että tieteellistä tekstiä
 • tuntee Venäjän historian ja kulttuurin eri vaiheet ja pystyy analysoimaan ja ymmärtämään nyky-yhteiskunnan ja -kulttuurin kehitystä ja ilmiöitä
 • tuntee laaja-alaisesti venäjän kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ja on perehtynyt erityiskysymyksiin, joita ovat kielen rakenteiden teoria, kielen ja yhteiskunnan vuorovaikutus sekä venäläisen kulttuurisen ja kirjallisen identiteetin ilmentymät
 • osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja esittää venäjänkielisen tieteellisen tutkimuksen

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot suorittanut

 • on perehtynyt kääntämisen ja tulkkauksen tutkimukseen ja alan tutkimusmenetelmiin sekä kykenee tekemään itsenäisesti tutkimustyötä
 • pystyy toimimaan kääntämisen asiantuntijana ja kehittäjänä
 • hallitsee valitsemansa erikoisalan (tulkkausviestintä, erikoisalojen käännösviestintä tai kaunokirjallinen ja AV-kääntäminen)
 • pystyy toimimaan viestintätehtävissä laaja-alaisesti

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Kaikille venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot aloittaville järjestetään syyslukukauden alussa lähtötasokoe, jonka perusteella suositellaan mahdollisesti osallistumista vapaaehtoisiin täydentäviin opintoihin (T Venäjän täydennyskurssi 5 op). Tasokokeeseen voi valmistautua kertaamalla kielioppia (esim. M. Alestalo - E. Hämäläinen, Venäjän kielioppi. 2008) sekä sanastoa. Koe järjestetään ennen syyslukukauden opetuksen alussa, aika ja paikka ilmoitetaan opetusohjelmassa, tutkinto-ohjelman verkkosivuilla ja ilmoitustaululla.

Yksikkö järjestää syyslukukauden alussa uusille opiskelijoille orientoivat opinnot, joissa mm. perehdytetään yliopisto-opintojen käytänteisiin. Tässä yhteydessä opiskelijat tapaavat myös omat tuutorinsa, jotka ovat vanhempia opiskelijoita ja joilta he saavat käytännön neuvoja opintojen aloittamisessa. Myös tutkinto-ohjelma järjestää uusille opiskelijoille tiedotustilaisuuden lukuvuoden alussa. Opinto-ohjausta antavat vastaanottoaikoinaan opettajat ja erityisesti opintosihteeri. Ensimmäisen vuoden aikana opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), josta keskustellaan HOPS-opettajan kanssa.

Opinnoissa eteneminen

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma sisältää kaksi tutkintoa. Alempi korkeakoulututkinto, eli humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, on suunniteltu suoritettavaksi kolmen vuoden aikana. Tutkintoon kuuluu kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte. Ylempi korkeakoulututkinto, eli filosofian maisterin tutkinto, on suoritettavissa kahdessa vuodessa. Tärkeimmän osuuden tutkinnosta muodostavat opiskelijan valitsemien maisteriopintojen syventävät opinnot, joihin sisältyy pro gradu -tutkielma.

Opintojaksot suoritetaan tasojärjestyksessä (esim. perusopintojen opintojakso ennen aineopintojen vastaavaa opintojaksoa). Ensimmäisen lukuvuoden aikana suoritetaan perusopintojen lisäksi myös vähintään yksi yksikön yhteisistä johdantokursseista (5 op) ja Tietotekniikkataidot (3 op).

Tutkinto-ohjelman opintojaksoja voi suorittaa osallistumalla opetukseen ja sen yhteydessä järjestettävään kertauskuulusteluun. Luentokurssiin voi kuulua myös esseen tai luentopäiväkirjan kirjoittaminen. Harjoituskursseja lukuun ottamatta opintojaksot on mahdollista suorittaa vaihtoehtoisesti kirjatenttinä yksikön yleisinä tenttipäivinä (ks. tenttipäivät opetusohjelmassa) tai esim. kirjoittamalla esseen. Kirjatenteissä suoritettavasta kirjallisuudesta ja esseiden aiheista sovitaan aina opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa.

Sekä yksittäiset opintojaksot että opintokokonaisuudet arvostellaan asteikolla 1–5 (yksittäiset opintojaksot mahdollisesti myös asteikolla hyväksytty / hylätty). Opintokokonaisuuksien arvosana saadaan laskemalla arvosanalla 1-5 arviointujen opintojaksojen opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo. Samoin jos jokin opintojakso koostuu useammasta osasuorituksesta, muodostuu sen arvosana osasuoritusten keskiarvosta. Opintojaksot, jotka on arvosteltu asteikolla hyväksytty / hylätty, eivät vaikuta opintokokonaisuuksien arvosteluun.

Myös tutkielmaopinnot huomioidaan laskettaessa keskiarvoa, josta muodostuu opintokokonaisuuden arvosana. Tutkielmaopinnot arvostellaan asteikolla 1-5. Syventävistä opinnoista annetaan kokonaisarvosana, joka on arvosanalla 1-5 arviointujen opintojaksojen (ml. pro gradu -tutkielma) opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo.

Perusopinnot ovat yhteiset kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot suoritetaan kunkin jakson vastuuopettajalle (ks. opetusohjelma). Perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaopiskelijoiden tulee suorittaa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yhteisistä opinnoista pakollisena se opintojakso (5 op), jota edellytetään aineopintoihin sisältyvän moduulin valinnassa. Jos opiskelija aikoo valita aineopinnoissaan kääntämisen ja tulkkauksen moduulin, hän suorittaa opintojakson Kääntämisen perusteet. Jos hänen suunnitelmissaan on valita kielen ja kulttuurin moduuli, hän suorittaa oman valintansa mukaan joko Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet tai Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan tai Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta. Halutessaan opiskelija voi suorittaa kaikki mainitut opintojaksot. Yhteisten opintojen vähimmäisvaatimus on hyvä suorittaa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Aineopintovaiheessa kaikille yhteisiä opintoja ovat A1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II, A2 Kieliharjoittelu, A3 Venäjän yhteiskunta ja A4 Kaunokirjallisuus.

Opintojaksot A2–A4 voi suorittaa seuraavilla tavoilla:

Tutkinto-ohjelman opiskelijoille suositellaan osallistumista yhden periodin mittaiseen (12 viikkoa) integroituun kieliharjoitteluohjelmaan Tverin yliopistossa. Tämä ohjelma on laadittu varta vasten kaikkien suomalaisten yliopistojen venäjän kielen opiskelijoille, ja se toteutetaan yhteistyössä venäjää Suomessa opettavien yliopistojen, Aleksanteri-instituutin sekä Tverin yliopiston kansainvälisen osaston kanssa. Ohjelma on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Integroidussa ohjelmassa suoritetaan 15 opintopistettä, jotka koostuvat kolmesta opintojaksosta: A2 Kieliharjoittelu, A3 Venäjän yhteiskunta ja A4 Kaunokirjallisuus. Kieliharjoittelusta Tverissä kirjoitetaan noin 5 sivun mittainen raportti venäjän kielellä ja se palautetaan kieliharjoitteluyhdyshenkilölle.

Tutkinto-ohjelman ne opiskelijat, jotka eivät osallistu integroituun kieliharjoitteluohjelmaan Tverissä, suorittavat opintojaksot A3 Venäjän yhteiskunta ja A4 Kaunokirjallisuus Tampereen yliopistossa, elleivät ole suorittaneet vastaavia kursseja esim. vaihto-ohjelmien yhteydessä. Näiden opintojaksojen suorittamistavoista ja luettavasta kirjallisuudesta sovitaan tapauskohtaisesti opintojaksoista vastaavan opettajan kanssa.

Opintojakson A2 Kieliharjoittelu voi suorittaa myös seuraavilla tavoilla:

 • Opiskelu Venäjällä yliopiston muiden vaihto-ohjelmien puitteissa tai osallistuminen vähintään kuukauden kestävälle kielikurssille Venäjällä
 • Vähintään kaksi kuukautta kestävä omaehtoinen oleskelu Venäjällä
 • Ne tutkinto-ohjelman venäjää äidinkielenään puhuvat opiskelijat, jotka ovat muuttaneet Venäjältä tai entisen Neuvostoliiton alueelta Suomeen viimeisten viiden vuoden sisällä, voivat korvata opintojakson A2 kirjoittamalla vähintään 15 sivun pituisen esseen professorin kanssa erikseen sovittavasta aiheesta.

Venäjän aineopinnot valinnaisina opintoina suorittavilta vaaditaan vähintään yhden kuukauden kieliharjoittelu Venäjällä opiskelijan valitsemalla tavalla.

Kieliharjoittelusta (A2) kirjoitetaan suoritustavasta riippumatta noin 5 sivun mittainen raportti venäjän kielellä ja se palautetaan kieliharjoitteluyhdyshenkilölle.

Moduulin valinta

Kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille yhteisten opintojen lisäksi aineopintoihin sisältyy kaksi 20 op:n laajuista moduulia, venäjän kielen ja kulttuurin moduuli sekä kääntämisen ja tulkkauksen moduuli, joista opiskelija valitsee jommankumman. Hän voi kuitenkin suorittaa myös toiseen moduuliin sisältyviä opintojaksoja, jos ryhmissä on tilaa.
Ensimmäisen vuoden aikana opiskelija tekee HOPSin eli henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa hän ilmoittaa kiinnostuksensa jompaankumpaan moduuliin (kielen ja kulttuurin TAI kääntämisen ja tulkkauksen moduuliin). Mikäli halukkaiden määrä ylittää sovitun kiintiön (venäjän kielen ja kulttuurin moduuli 16-20, venäjän kääntämisen ja tulkkauksen moduuli 10-14), valinta tapahtuu ensimmäisen vuoden aikana suoritettujen opintopisteiden määrän perusteella siten, että valituiksi tulevat ne, joilla on eniten pisteitä. Mikäli vielä sen jälkeen tarvitaan karsintaa, se tapahtuu opiskelijan suorittamien tutkinto-ohjelman perusopintojen opintojaksojen arvosanojen keskiarvon perusteella, jolloin korkeamman keskiarvon saaneet tulevat valituiksi. Pisteet lasketaan, kun lukuvuoden suoritusmerkinnät ovat rekisterissä. Perusopintojen tulee olla kokonaisuudessaan suoritettuina ennen siirtymistä aineopintojen moduuliin.
Aineopinnot päättyvät humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon edellyttämään kandidaatintutkielmaan, johon kuuluu myös kypsyysnäyte.

Kandidaatintutkielma laaditaan aineopintojen seminaarin aikana. Tutkinto-ohjelma tarjoaa kolme eri seminaariryhmää, joista yhdessä tarkastellaan kielitieteen, toisessa venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin ja kolmannessa kääntämisen ja tulkkauksen kysymyksiä. Kielen ja kulttuurin moduulin valinneet kirjoittavat kandidaatintutkielman venäjäksi, kääntämisen ja tulkkauksen moduulin valinneiden kandidaatintutkielma on joko suomen- tai venäjänkielinen ja sisältää lyhennelmän vastaavasti toisella kielellä. Kandidaatintutkielma jätetään arvioitavaksi seminaarin opettajalle, minkä jälkeen opiskelija suorittaa kypsyysnäytteen yksikön yleisenä tenttipäivänä.

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö on laatinut verkkosivuilleen yhteiset ohjeet tutkielmankirjoittajille. Katso myös Venäjän kielen ja kulttuurin ohjeet tutkielmaa tekeville tutkinto-ohjelman verkkosivuilta.

Venäjän kielen ja kulttuurin moduulin valinneella opiskelijalla tulee kandidaatintutkintoon olla suoritettuina yleisistä kieliopinnoista suomen opintojakso (KKSUHUK2 Kirjoitusviestintä, 3 op) ja ruotsin opintojakso.

Venäjän kääntämisen ja tulkkauksen moduulin valinneella opiskelijalla tulee kandidaatintutkintoon olla suoritettuina myös yleisiin kieliopintoihin kuuluva ruotsin kielen opintojakso ja Kääntäjän suomen opinnot I.

Venäjän kielen ja kulttuurin syventävät opinnot

Syventävät opinnot jakautuvat yhteisiin opintoihin (Kielitaito ja kulttuuri 15 op ja Tutkielmaopinnot 40 op) ja erikoistumisvaihtoehtoihin (25 op). Erikoistumisvaihtoehdot ovat: venäjän kielen rakenne, kieli ja yhteiskunta sekä venäläinen kulttuuri ja kirjallisuus. Erikoistumisvaihtoehtojen opintojaksoja voi suorittaa vapaasti kiinnostuksensa mukaisesti.

Syventävien opintojen päätteeksi kirjoitetaan seminaarityö, joka on osa pro gradu -tutkielmaa. Seminaariin II voi osallistua vasta aineopintojen suorittamisen jälkeen. Tutkielman kirjoittamista tukeva metodiopintojakso suoritetaan ennen seminaaria tai samanaikaisesti sen kanssa. Venäjän kielen ja kulttuurin seminaari- ja pro gradu-tutkielmat ovat venäjänkielisiä.

Syventävien opintojen kokonaismerkinnän saamiseksi sekä tutkinto-ohjelmaopiskelijoiden että syventävät opinnot valinnaisina opintoina suorittavien opiskelijoiden on suoritettava joko Kielentutkimuksen metodit (5 op) tai Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen teoriat (5op) tutkielma-aiheensa mukaan. Opintojakson opintopisteet lasketaan tutkinnon muihin opintoihin.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot

Opinnot jakautuvat tutkielmaopintoihin (tutkielmaseminaari 5 op ja pro gradu -tutkielma 35 op), metodiopintoihin (5 op) ja erikoisalan opintoihin (35 op). Erikoisalat ovat kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen, erikoisalojen käännösviestintä ja tulkkausviestintä. Lisäksi suoritetaan Kääntäjän suomen opinnot II (10 op).

Tutkielmaseminaariin voi osallistua vasta aineopintojen suorittamisen jälkeen ja mieluummin syventävien opintojen jälkimmäisenä vuonna. Pro gradu -tutkielma on joko suomen- tai venäjänkielinen ja sisältää laajan lyhennelmän vastaavasti toisella kielellä.

Työelämäyhteydet

Venäjän asiantuntijoille on tarvetta sekä Suomessa että kansainvälisissä tehtävissä. Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen opinnot tarjoavat laaja-alaisen ja syvällisen Venäjän tuntemuksen, joka mahdollistaa työskentelyn vaativissa asiantuntijatehtävissä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma antaa akateemiset yleisvalmiudet, joita voi soveltaa erilaisilla hallinnon, kaupan ja elinkeinoelämän, median, kulttuurin, matkailun, koulutuksen ym. Venäjän asiantuntemusta vaativilla aloilla.

Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot tarjoavat uramahdollisuuden myös venäjän kielen opettajiksi aikoville. Aineenopettajiksi aikoville suositellaan valinnaisiin opintoihin jonkin toisen kielen ja kulttuurin opintoja ja aikuisopetukseen suuntautuville myös aikuiskasvatusta.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot suorittaneet ovat sijoittuneet työhön valtaosin liike-elämän palvelukseen kääntäjiksi ja/tai tulkeiksi, vientiassistenteiksi, tiedotustehtäviin yms., mutta myös valtionhallinnosta, kunnista, puolustusvoimista ja erilaisista järjestöistä löytyy työtä alan koulutuksen saaneille. Työhön sijoittumista voivat edesauttaa esimerkiksi markkinoinnin, viestinnän tai juridiikan valinnaiset opinnot. Tulkeilta edellytetään nykyään usein useamman kielen tulkkaustaitoa, joten myös toinen kieli voi olla hyvä vaihtoehto.

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman syventävät opinnot antavat jatkokoulutuskelpoisuuden tutkijan uralle aikoville.

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma johtaa opiskelijaa myös kansainvälistymiseen. Tutkinto-ohjelman opiskelijat oppivat opintojensa kuluessa venäjän kielen lisäksi Venäjän kulttuurin, historian, yhteiskunnan toimintojen, politiikan, traditioiden sekä arkipäivän keskeiset elementit. He oppivat myös analysoimaan kulttuurien ja kielten eroja ja yhtäläisyyksiä sekä ottamaan edellä mainitut erot huomioon niin yksikielisessä kommunikaatiossa kuin käännösviestinnässäkin.

Lisäksi opiskelija tutustuu opiskelunsa aikana väistämättä myös joihinkin muihin Venäjän vähemmistökansoihin, heidän kulttuuriinsa ja edustajiinsa.

Tutkinto-ohjelmaan sisältyvä Venäjällä suoritettava kieliharjoittelu kartuttaa monipuolisesti opiskelijan kansainvälistä osaamista. Tutkinto-ohjelmalla on kiinteä opiskelijavaihtosuhde Tverin yliopistoon, jossa opiskellaan 12 viikkoa.

Kansainvälistymisopintoja voi suorittaa opiskelijavaihdossa myös muissa yksikön tai yliopiston vaihtokohteissa (esimerkiksi Moskovan valtionyliopisto ja Moskovan valtion lingvistinen yliopisto).

Kaikki kansainvälistymiskokonaisuuteen soveltuvat tutkinto-ohjelman opintojaksot on merkitty opetussuunnitelmaan.

Seuraavat tutkinto-ohjelman järjestämät opintojaksot liittyvät erityisesti kansainvälisyyteen:

Opintokokonaisuuksien kokonaismerkinnät

Perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaismerkintää voi hakea heti, kun kaikki opetussuunnitelmassa vaadittavat opintosuoritukset on kirjattu opintorekisteriin. Pyytämällä kokonaismerkintää mahdollisimman pian viimeisen opintosuorituksen jälkeen opiskelija varmistaa myös sen, että opinnot etenevät suunnitelmallisesti ja järkevässä järjestyksessä. Kun merkintään tarvittavia suorituksia tarkastetaan, voidaan myös mahdollisimman varhain havaita puuttuvat suoritukset, mikä ehkäisee ongelmia opintojen etenemisessä.

Perusopintojen kokonaismerkintää hakiessaan opiskelijalla on oltava suoritettuna vähintään yksi seuraavista yksikön yhteisten opintojen opintojaksoista:

 • LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet 5 op
 • LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op
 • KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan 5 op
 • KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op

Syventävien opintojen kokonaismerkinnän voi saada vasta sitten, kun myös pro gradu-tutkielma ja metodiopinnot (5op) on suoritettu.

Katso tarkemmat ohjeet kokonaismerkintöjen hakemisesta tutkinto-ohjelman verkkosivulta.

Maisteriopintojen kriteeriopinnot ja vaadittavat edeltävät opinnot

Ennen siirtymistään venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopintoihin opiskelijan on suoritettava kandidaattiohjelman perus- ja aineopinnot sisältäen venäjän kielen ja kulttuurin moduulin. Yksittäisiä maisteriopintoihin kuuluvia opintojaksoja voi kuitenkin suorittaa, ennen kuin on suorittanut kaikki edellä mainitut kokonaisuudet.

Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopintoihin voivat hakea myös Tampereen yliopiston kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä kääntämiseen painottuvat kandidaattiopinnot suorittaneet opiskelijat sekä muissa yliopistoissa venäjän kielen kandidaattiopinnot suorittaneet opiskelijat.

Ne, joilta puuttuvat aineopintojen venäjän kielen ja kulttuurin moduulia vastaavat opinnot, voivat osallistua maisteriopintoihin suorittamalla kyseisen moduulin opintojaksot (20 op) ns. siltaopintoina. Nämä opintojaksot voi suorittaa samanaikaisesti maisteriopintojen kanssa, ja ne sijoittuvat tutkinnossa muihin opintoihin.

Ennen siirtymistään monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin opiskelijan on suoritettava seuraavat opinto- ja osaamiskokonaisuudet:

 • Kandidaattiohjelman perus- ja aineopinnot sisältäen kääntämisen ja tulkkauksen moduulin
 • Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet
 • Kääntäjän suomen opinnot I

Yksittäisiä maisteriopintoihin kuuluvia opintojaksoja voi kuitenkin suorittaa, ennen kuin on suorittanut kaikki edellä mainitut opinto- ja osaamiskokonaisuudet.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin voivat hakea myös Tampereen yliopiston kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä kieli-, kirjallisuus- ja kulttuuripainotteiset kandidaattiopinnot suorittaneet opiskelijat sekä muissa yliopistoissa soveltuvan alan kandidaatin tutkinnon suorittaneet opiskelijat.

Kieli-, kirjallisuus- ja kulttuuripainotteiset kandidaattiopinnot suorittaneilta opiskelijoilta vaaditaan maisteriopintoihin kuuluvien opintojaksojen lisäksi siltaopinnot. Siltaopintoihin kuuluvat kääntämisen perusteet (5 op), kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö (10 op) sekä johdatus kääntäjän suomen opintoihin (5 op). Näiden opintojaksojen lisäksi opiskelijan suositellaan suorittavan aineopintotasoinen käännöskurssi A-työkieleen päin. Siltaopinnot on mahdollista suorittaa samanaikaisesti maisteriopintojen kanssa ja ne on suositeltavaa suorittaa mahdollisimman pian maisteriopintojen aloittamisen jälkeen. Siltaopinnot sijoittuvat tutkinnon valinnaisiin opintoihin.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin voi hakea myös muunlaisella soveltuvalla opintotaustalla. Tällöin siltaopinnot määritellään tapauskohtaisesti.

Mikäli venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopintoihin tai monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin on enemmän halukkaita kuin opintoihin on mahdollista ottaa, käytetään karsintakriteerinä opintomenestystä seuraavissa opintojaksoissa:

 • P1 Kielioppi I
 • P2 Kielioppi II
 • P5 Näkökulmia kääntämiseen
 • P6 Venäjän historia, kirjallisuus ja kulttuuri
 • A1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö