x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikössä opiskelijat voivat laaja-alaisesti kouluttautua ymmärtämään maailmaa monipuolisesti ja toimimaan aktiivisesti kasvatusalan ammattilaisina. Akateemisen yhteisön ajattelu hyötyy moniäänisyydestä ja opiskelijoiden uusista näkökulmista.

Yksikköön voi hakeutua opiskelemaan kolmen hakukohteen kautta:

 • elinikäinen oppiminen ja kasvatus
 • luokanopettaja
 • varhaiskasvatus.

Opiskelijat saavat oikeuden kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin. Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma koostuu yhteisestä kandidaattiohjelmasta ja kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnoista.

Maisteriopinnoissa on kolme opintosuuntaa, joista opiskelija valitsee yhden:

 • kasvatuksen yhteiskunnalliset kytkennät
 • kasvatuksen pedagogiset kytkennät
 • kasvatuksen viestinnälliset kytkennät.

Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohteesta valmistuneet suuntautuvat tutkimuksen, koulutushallinnon, koulutussuunnittelun ja aikuiskoulutuksen tehtäviin. Kasvatustieteellistä asiantuntemusta tarvitaan paitsi koulutuksen myös entistä enemmän teollisuuden ja kaupan aloilla sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Suomen menestys kansainvälisissä koulutusvertailuissa on lisännyt kiinnostusta koulutuksen kansainvälisiin kysymyksiin, koulutuspolitiikkaan ja monikulttuurisuuteen.

Luokanopettajan hakukohteesta valmistuneet saavat kelpoisuuden luokanopettajaksi ja valinnaisista opinnoista riippuen lisäksi perusasteen aineenopettajiksi.

Varhaiskasvatuksen hakukohteesta valmistuneet sijoittuvat lastentarhanopettajiksi, esiopettajiksi, päiväkotien johtajiksi tai alan kehittämistehtäviin.

Työelämässä edellytetään elinikäisen oppimisen mukaista valmiutta muutoksiin ja omien tietojen ja taitojen päivittämistä. Nämä lisäävät kasvatustieteellisen koulutuksen tarpeellisuutta.

Kasvatustieteellisen alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteiden tieteenalayksiköstä valmistuu laaja-alaisia kasvatusalan osaajia. Opetus- ja koulutustehtäviin kelpoistavat opinnot antavat kasvatus-, opetus- ja koulutustehtäviin valmistuville valmiudet kasvaa kriittisesti tietoisiksi maailman ja kasvatuksen ymmärtäjiksi, oppimisen ohjaajiksi ja tukijoiksi sekä kasvamaan saattajiksi, jotka yhdessä muiden kanssa osaavat kehittää ja muuttaa kasvatuksen maailmaa.

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittanut opettaja, varhaiskasvattaja ja asiantuntija

 • ymmärtää oppimisen ja kasvatuksen yhteiskunnallisia ja globaaleja ehtoja laaja-alaisesti,
 • ymmärtää merkityksensä ja vastuunsa kasvattajana, yhteiskunnallisena vaikuttajana ja pedagogisen vallan käyttäjänä,
 • osaa tehdä perusteltuja eettisiä valintoja ammatillisessa toiminnassaan,
 • kykenee argumentoivaan keskusteluun kasvatuksesta ja koulutuspolitiikasta ja pystyy tarvittaessa puolustamaan kasvatuksellisia arvojaan ja
 • kehittää työtään tutkimusperustaisesti monikulttuurisissa ympäristöissä.

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Omien opintojen suunnittelu on oleellinen osa opiskelua. Vastuu tavoitteellisesta oman tutkinnon rakentamisesta ja itsenäisestä opiskelusta on aina opiskelijalla itsellään. Yksikön tehtävänä on tukea opintoja ohjauksella, jota on tarjolla koko opiskelun ajan. Ohjausta ovat ennen opintojen alkua lähetettävät ohjeet ja aineistot, opintojen alussa kaikille järjestettävät orientaatiotilaisuudet, opiskelijoiden vertaisohjaus eli tuutorointi ja opintojen kuluessa tarjottava erillinen ohjaus ja informaatio. Tärkein osa ohjauksesta tapahtuu itse opetuksen yhteydessä. Opiskelijan oma vastuullisuus on opintojen sujumisen kannalta keskeistä. Tavoitteena on aktiivinen ja yhteistyökykyinen opiskelija, joka osaa suunnitella opintojaan ja suhtautuu niihin tavoitteellisesti. Hän osaa tarpeen vaatiessa etsiä itse ohjausta, arvioida omaa oppimistaan ja antaa myös muille rakentavaa palautetta.

Kasvatustieteiden yksikössä opintojen ohjauksesta vastaavat ohjaukseen nimetyt opettajat ja hallintohenkilökunta. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jota tarkennetaan ja arvioidaan opintojen edetessä yhdessä muiden opiskelijoiden ja HOPS-opettajien kanssa. Myös maisteriopintoihin laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Maisterin tutkinnossa ohjaus keskitetään pro gradu -seminaarien yhteyteen.

Työelämäyhteydet

Kasvatusalan koulutus toimii läheisessä yhteistyössä työelämän organisaatioiden kanssa. Kasvatusalan tutkinto valmistaa monenlaisiin ammatteihin ja on tärkeää, että opiskelija pääsee jo opintojensa aikana tutustumaan ja harjoittelemaan erilaisiin työ- ja organisaatiokulttuureihin. Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opiskelijat toteuttavat syventävien opintojen harjoittelussaan erilaisia projekteja aidossa työelämäympäristössä ja saavat niihin myös ohjausta ja palautetta yritysten ja yhteisöjen työntekijöiltä. Myös opettajankoulutuksessa ja varhaiskasvatuksen opinnoissa ohjatut harjoittelu- ja työssäoppimisjaksot ovat keskeinen osa opintoja. Ne tarjoavat opiskelijalle työelämän oppimisympäristön ja mahdollisuudet monipuoliseen kehittämis- ja kokeilutoimintaan. Harjoittelukoulukontaktien lisäksi luokanopettajaopiskelijalla on mahdollisuus toteuttaa syventävien opintojen projekti valitsemassaan kasvatus- tai koulutusyhteisössä ja laajentaa tällä tavoin työelämäosaamistaan koulun ulkopuolelle. Varhaiskasvatuksen työelämäyhteistyö perustuu laajaan päiväkotiverkostoon. Verkosto toimii vuorovaikutteisuuden periaatteella. Päiväkodeissa tapahtuvaa tutkimusperustaista kehittämistoimintaa toteutetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteistyönä.

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Kansainvälisyys kuuluu luontevana osana kasvatusalan opiskeluun ja monikulttuurisen osaamisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Siksi onkin suositeltavaa, että opiskelija liittää opintoihinsa vaihtojakson ulkomaisessa korkeakoulussa tai suorittaa mahdollisuuksien mukaan kansainvälisen opetus- tai työharjoittelun.

Kasvatustieteiden yksikön opetustarjontaan sisältyy yksikön omille opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille suunnattua englanninkielistä opetusta. Opetuksen sisällöt  painottuvat monikulttuurisuuteen, vertailevaan kasvatustieteeseen ja kehittyvien maiden koulutusjärjestelmien tutkimukseen.

Kansainväliset opinnot on kasvatustieteiden yksikössä koottu "Multicultural Study Programme in Education" -opintokokonaisuudeksi (25 op). Multicultural-opinnot voi suorittaa valinnaisena opintokokonaisuutena ja siihen on mahdollista sisällyttää esimerkiksi ulkomailla suoritettu opinto- tai harjoittelujakso. Tällöin opiskelija saa kokonaisuudesta myös merkinnän tutkintotodistukseensa. Multicultural-opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäisinä opintosuorituksina.

Seuraavat tutkinto-ohjelman järjestämät opintojaksot liittyvät erityisesti kansainvälisyyteen:

Uusi tutkinto-ohjelma käynnistyy 1.8.2012

Tampereen yliopiston strategian mukaisesti 1.8.2012 alkava tutkintoon tähtäävä koulutus toteutetaan koko yliopistossa tutkinto-ohjelmina. Opiskelijat tekevät alemmat korkeakoulututkintonsa laaja-alaisissa kandidaattiohjelmissa, joissa opintokokonaisuuksia voi valita yli yksikkörajojen. Kandidaattiohjelmista opiskelijat voivat hakeutua useisiin tieteenalan mukaisiin maisteriopintoihin.

Kasvatustieteiden yksikössä toteutettava kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma sisältää kasvatustieteiden kandidaattiohjelman ja kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnot. Maisteriopinnoissa on kolme opintosuuntaa. Lisäksi yksikössä on kaksi erillistä maisteriohjelmaa: ammattikasvatuksen maisteriohjelma ja Joint Nordic Master Programme in Didactics of Mathematics (NORDIMA). Yksikössä järjestetään myös aineenopettajan pedagogisia opintoja muiden yksiköiden opiskelijoille.

Kasvatustieteiden yksikön tutkinnot

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan on kolme hakukohdetta. Kaikki opiskelijat valitaan pääsääntöisesti sekä kasvatustieteen kandidaatin (180 opintopistettä = 3 vuotta) että kasvatustieteen maisterin (120 opintopistettä = 2 vuotta) tutkintoon. Hakukohteittain valituilla opiskelijoilla on tutkinto-ohjelmassa sekä yhteisiä että eriytyviä opintoja. Kandidaatin tutkinnossa yhteisiä ovat yleisiä valmiuksia antavat opinnot (kieli- ja viestintäopinnot, tiedonhankinta, HOPS yms. 20 op), kasvatustieteiden perusopinnot sekä suurin osa aineopinnoista. Hakukohteittain eriytyvät mm. kelpoisuuksien edellyttämät ammatilliset ja monialaiset opinnot sekä valinnaiset opinnot. Tutkinto-ohjelmassa ei ole ”pääainetta”.

Maisteriopinnoissa opiskelija valitsee yhden kolmesta opintosuunnasta. Opintosuunnat ovat: kasvatuksen pedagogiset kytkennät, kasvatuksen viestinnälliset kytkennät ja kasvatuksen yhteiskunnalliset kytkennät. Kasvatuksen viestinnällisten kytkentöjen opintosuuntaan on erillinen valintamenettely ja se on opiskelijamäärältään muita opintosuuntia pienempi. Opintosuuntien omien opintojen lisäksi opiskelija suorittaa 10 op muiden opintosuuntien opintoja valintansa mukaan.

Kasvatustieteiden yksikössä on mahdollista suorittaa kasvatustieteen tohtorin ja filosofian tohtorin tutkinnot Kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelmassa. Lisätietoa tohtoriohjelmasta ja siihen hakeutumisesta löytyy verkkosivuilta http://www.uta.fi/edu/tutkimus/jatko-opiskelu/index.html

Valinnaiset opinnot

Tutkintoon sisältyy valinnaisia opintoja, joita opiskelija voi valita sekä omasta että muista yksiköistä. Valinnaisia opintoja voi suorittaa myös Joo-opiskelijana muissa yliopistoissa ja vaihto-opiskelijana ulkomaisissa yliopistoissa.

Kasvatustieteiden yksikkö järjestää kaikille yksikön tutkinto-opiskelijoille tarkoitettuja kasvatus- ja opetusalan johtajuusopintoja ja didaktisen matematiikan opintoja sekä pääsääntöisesti luokanopettajaopiskelijoille rajattuja ammatillisten erikoistumisopintojen valinnaisia opintokokonaisuuksia.

Osaamiskokonaisuudet

Tutkinto-ohjelman opintoihin sisältyy eräitä osaamiskokonaisuuksia, joista opiskelijan on mahdollista saada merkintä tutkintotodistukseen. Tällaisia ovat mm. kansainvälisyysopinnot ”Multicultural Study Programme in Education” sekä erityiskasvatuksen opinnot. Tampereen yliopiston yhtenä ns. strategisena teemana on kestävä kehitys. Tästä on tarkoituksena muodostaa yksikkörajat ylittävä opintokokonaisuus.

Opettajan pedagogiset opinnot

Yksikkö järjestää opettajan pedagogiset opinnot aineenopettajaopiskelijoille ja omille tutkinto-opiskelijoilleen. Pedagogisten opintojen toteutustavat ja rakenteet poikkeavat toisistaan opiskelijaryhmäkohtaisesti. Kaikille toteutuksille yhteistä ovat tietyt kasvatustieteiden perus- ja aineopintojaksot koulutusten tavoitteiden mukaisesti. Yliopiston opettajille suunnatut yliopistopedagogiikan perusopinnot (25 op) muodostavat oman pedagogisten opintojen kokonaisuuden.

Kasvatustieteiden yksikkö