x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma antaa vahvat tieteelliset valmiudet hallinnon moninaisten ja muuttuvien ilmiöiden analyysiin sekä hallinnollisiin johto- ja asiantuntijatehtäviin. Hallinto ymmärretään ohjelmassa laaja-alaisena ilmiönä, koska hallinnon johto- ja asiantuntijatehtävissä toimiminen edellyttää organisaatioiden, johtamisen, talouden ja hallinnon oikeudellisten perusteiden tuntemista sekä ymmärrystä hallinnan alueellista ja ympäristöpoliittisista vaikutuksista. Laaja-alaisessa tutkinto-ohjelmassa voi opiskella hallintotieteen, julkisoikeuden, julkisen talousjohtamisen, kunta- ja aluejohtamisen sekä ympäristön ja alueiden politiikan opintosuuntia. Tutkinto-ohjelmassa tarkastellaan hallinnan kysymyksiä niin paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmasta valmistuneet työllistyvät muun muassa kansainvälisiin tehtäviin (EU, kansainväliset järjestöt, yms.), kansallisiin tehtäviin (ministeriöt yms.) sekä alueellisen ja paikallisen tason tehtäviin (aluekehittäminen ja kunnat). Ohjelmasta valmistuneet työllistyvät myös yrityksiin, tiedotusvälineisiin ja kolmannen sektorin tehtäviin. Opintoihin kuuluu työharjoittelu sekä mahdollisuus ulkomailla opiskeluun. Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa opiskelevat voivat hyödyntää johtamiskorkeakoulun muiden tutkinto-ohjelmien tarjontaa. Valitsemalla opintoja kauppatieteiden ja/tai politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmista opiskelija voi rakentaa itselleen sopivan opintopolun. Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa suoritetaan ensin kandidaatintutkinto laaja-alaisessa kandidaatinohjelmassa. Maisteriopinnot suoritetaan yhdessä viidestä opintosuunnasta: hallintotieteessä, julkisoikeudessa, julkisessa talousjohtamisessa, kunta- ja aluejohtamisessa sekä ympäristön ja alueiden politiikassa.

Osaamistavoitteet

 Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman suoritettuaan 

- opiskelija osaa esittää hallintoa ja yhteiskunnallista kehitystä koskevia kysymyksiä ja hahmottaa itsensä maailman muutokseen vaikuttavaksi toimijaksi

- opiskelija osaa arvioida analyyttisesti yhteiskunnan muutosta, kehittämistarpeita ja toimenpidekokonaisuuksia

- opiskelija osaa kerätä ja analysoida laajoja tietomääriä, tuottaa ja soveltaa tieteellistä ja käytännöllistä tietoa kirjallisesti ja suullisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa.

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Jokainen tutkinto-ohjelmaan hyväksytyn opiskelijan tulee osallistua Orientoivat opinnot - opintojaksolle (2 op). Orientoivien opintojen suorittamisen jälkeen opiskelija ymmärtää, mitä opiskeleminen yliopistossa edellyttää. Hän tuntee oman tutkinto-ohjelmansa ja osaa suunnitella itsenäisesti ja vastuullisesti opintojaan. Opiskelija osaa hyödyntää opetusta ja ohjauspalveluja sekä ymmärtää oman työn merkityksen opinnoissa etenemisessä. 

Jokainen opiskelija tekee osana Orientoivia opintoja sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman (eHOPS), joka on opiskelijan oma opintojen suunnittelun väline. Opiskelijan tulee tarkistaa ja päivittää eHOPS:iaan opintojen kuluessa. eHOPS:n tekoon annetaan tukea.

Opinnoissa eteneminen

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (HK)
Hallintotieteiden maisterin tutkinto (HM)

Jatkotutkintoina voidaan suorittaa hallintotieteiden (lisensiaatin ja) tohtorin tutkinnot, joista on kerrottu tarkemmin yksikön jatkotutkinto-oppaassa.

Tutkintorakenne

Tampereen yliopiston perustutkintojen tutkintorakenne on kaksiportainen. Opiskelija suorittaa ensin laaja-alaisen hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op), jonka jälkeen suoritetaan hallintotieteiden maisterin tutkinto (120 op) jossakin viidestä opintosuunnasta.

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)

Hallintotieteiden kandidaattiohjelma koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

 • Opiskeluvalmiudet 5-10 op
 • Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
 • Tieteentekemisen valmiudet 10 op
 • Hallintotieteiden perusopinnot 25 op
 • Maisteriopintosuuntaan suuntaavat aineopinnot väh. 35 op (sis. kandidaattitutkielman)
 • Valinnaiset opinnot 85 op

Hallintotieteiden maisterin tutkinto (120 op)

Hallintotieteiden maisteriopinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

 • Maisteriopintosuunnan syventävät opinnot väh. 80 op (sis. pro gradu -tutkielman)
 • Valinnaiset opinnot 40 op

Edellä mainitut opintopisteet vaihtelevat sen mukaan, minkä opintosuunnan opintoja opiskelija suorittaa.

Kandidaatintutkinnon opintopolut

Hallintotieteiden kandidaattiohjelman opiskelija voi seurata opinnoissaan hallintotieteen, julkisoikeuden, julkisen talousjohtamisen, kunta- ja aluejohtamisen sekä ympäristön ja alueiden politiikan opintopolkua ja tätä kautta suuntautua ko. maisteriopintosuuntaan. Suositeltavaa on, että opiskelija valitsee vähintään kaksi hallintotieteiden kandidaattiohjelman opintopolkua, joiden opintoja hän suorittaa.

Opiskelijan tulee suorittaa kaikki hallintotieteiden perusopinnot -kokonaisuuden opintojaksot, joista viisi muodostavat hallintotieteiden perusopinnot ja kuudes opintojakso lasketaan mukaan sen suuntaavan opintokokonaisuuden osaksi, joka muodostaa kandidaattitutkinnon aineopinnot.

Maisterintutkinnon opintosuunnat

Tutkinto-ohjelman maisteriopinnot on mahdollista suorittaa viidessä eri opintosuunnassa:

 1. Hallintotieteen opintosuunta
 2. Julkisoikeuden opintosuunta
 3. Julkisen talousjohtamisen opintosuunta
 4. Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta
 5. Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunta

Opinnot tulee suorittaa ko. opintosuunnan vaatimusten mukaisesti. Opintosuunta merkitään tutkintotodistukseen.

Valinnaiset opinnot

Valinnaiset opinnot muodostavat noin puolet hallintotieteiden kandidaattiohjelman tutkintorakenteesta. Valinnaisiin opintoihinsa opiskelija voi sisällyttää muun muassa oman tutkinto-ohjelman opintoja, muiden johtamiskorkeakoulun tutkinto-ohjelmien opintoja, kieliopintoja sekä muiden Tampereen yliopiston yksiköiden tarjoamaa opetusta. Opiskelijat voivat suorittaa opintojaan myös muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa yliopistoissa.

Valitsemalla opintoja esimerkiksi politiikan tutkimuksen ja/tai kauppatieteiden tutkinto-ohjelmista sekä valitsemalla tutkinto-ohjelmien rajat ylittäviä johtamiskorkeakoulun yhteisiä teemakokonaisuuksista opiskelija voi syventyä häntä kiinnostaviin ja itselleen sopiviin painopistealueisiin.

Työelämäyhteydet

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman opettajilla on monipuoliset yhteydet oman alansa käytännön toimijoihin. Yhteyksiä käytetään sekä opintojen suunnittelussa että yksittäisten kurssien toteutuksessa. Tutkimusprojektit välittävät uusinta tietoa opetuksen kehittämiseen ja sisältöihin. Lisäksi järjestetään säännöllisesti nk. työelämäpäivät, joille kutsutaan koko JKK:n kannalta keskeisten organisaatioiden johtoa keskustelemaan osaamistarpeista. Lisäksi hyödynnetään erilaisia selvityksiä valmistuneiden sijoittumisesta työelämään ja rekrytointipalvelujen palveluja. Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmaan kuuluu käytännön asiantuntijuutta syventävä harjoittelujakso.

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Opiskelijalla on mahdollisuus hankkia kansainvälistä osaamista erikseen määritellyillä opintojaksoilla sekä esimerkiksi osallistumalla opiskelijavaihtoon, harjoitteluun ulkomailla tai ulkomaisten opiskelijoiden tuutorointiin. Kansainvälisyyttä tukevat opinnot kootaan tieteenalayksikön ohjeen mukaan erilliseksi kokonaisuudeksi, joka merkitään tutkintotodistukseen.

Seuraavat tutkinto-ohjelman järjestämät opintojaksot liittyvät erityisesti kansainvälisyyteen:
Johtamiskorkeakoulu