x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiudet talous- ja elinkeinoelämän moninaisiin ja muuttuviin johto- ja asiantuntijatehtäviin. Koulutuksessa korostuu toiminta muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä. Talous- ja elinkeinoelämä ymmärretään ohjelmassa laaja-alaisena ilmiönä, koska yritysten ja muiden organisaatioiden johto- ja asiantuntijatehtävissä toimiminen edellyttää niin organisaatioiden, johtamisen, talouden kuin oikeudellistenkin perusteiden tuntemusta. Tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden erikoistua työelämän tarpeita ja omia kiinnostuksen kohteita parhaiten vastaaviin kysymyksiin. Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat myös hyödyntää johtamiskorkeakoulun sekä yliopiston muiden tutkinto-ohjelmien tarjontaa. Kauppatieteiden tutkinto-ohjelmassa suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa. Maisteriopintoihin siirrytään kauppatieteiden tutkinto-ohjelman sisällä erikseen määritellyllä tavalla. Maisteriopintoihin kuuluu seitsemän opintosuuntaa: kansainvälinen vakuutustoiminta ja riskienhallinta, laskentatoimi, markkinointi, taloustiede, vastuullinen liiketoiminta, yrityksen johtaminen sekä yritysjuridiikka ja vero-oikeus. Ohjelmasta valmistuneet työllistyvät asiantuntija- ja johtotehtäviin muun muassa yrityksiin ja järjestöihin sekä julkisen hallinnon organisaatioihin. Kauppatieteiden maisterin työmarkkinat ovat kansainväliset.

Osaamistavoitteet

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman suoritettuaan 

- opiskelijalla on valmiudet talous- ja elinkeinoelämän johto- ja asiantuntijatehtäviin ja hän osaa hahmottaa itsensä maailman muutokseen vaikuttavaksi toimijaksi

- opiskelija osaa arvioida analyyttisesti talouden muutoksia ja niiden merkitystä organisaatioiden toiminnan kannalta

- opiskelija osaa kerätä ja analysoida laajoja tietomääriä, tuottaa ja soveltaa tieteellistä ja käytännöllistä tietoa kirjallisesti ja suullisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa

- opiskelijalla on valmius käyttää oman koulutusalansa käsitteistöä ja menetelmiä

- opiskelija saa hyvät esiintymis- ja kommunikaatiotaidot sekä vahvan vieraiden kielten taidon.

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Jokainen tutkinto-ohjelmaan hyväksytyn opiskelijan tulee osallistua Orientoivat opinnot - opintojaksolle (2 op). Orientoivien opintojen suorittamisen jälkeen opiskelija ymmärtää, mitä opiskeleminen yliopistossa edellyttää. Hän tuntee oman tutkinto-ohjelmansa ja osaa suunnitella itsenäisesti ja vastuullisesti opintojaan. Opiskelija osaa hyödyntää opetusta ja ohjauspalveluja sekä ymmärtää oman työn merkityksen opinnoissa etenemisessä. Opiskelija hallitsee myös tieteellisen tiedonhankinnan perusteet.

Jokainen opiskelija tekee osana Orientoivia opintoja sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman (eHOPS), joka on opiskelijan oma opintojen suunnittelun väline. Opiskelijan tulee tarkistaa ja päivittää eHOPS:iaan opintojen kuluessa. eHOPS:n tekoon annetaan tukea.

Opinnoissa eteneminen

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK)
Kauppatieteiden maisterin tutkinto (KTM)

Jatkotutkintoina voidaan suorittaa kauppatieteiden (lisensiaatin ja) tohtorin tutkinnot, joista on kerrottu tarkemmin yksikön jatkotutkinto-oppaassa.

Tutkintorakenne

Tampereen yliopiston perustutkintojen tutkintorakenne on kaksiportainen. Opiskelija suorittaa ensin laaja-alaisen kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op), jonka jälkeen suoritetaan kauppatieteiden maisterin tutkinto (120 op) jossakin seitsemästä opintosuunnasta.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)

Kauppatieteiden kandidaattiohjelma koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

 • Opiskeluvalmiudet 5 op
 • Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
 • Kauppatieteiden perusopinnot 25 op
 • Menetelmäopinnot väh. 10 op
 • Maisteriopintosuuntaan suuntaavat aineopinnot väh. 35 op (sis. kandidaattitutkielman)
 • Valinnaiset opinnot enint. 90 op

Kandidaatintutkinnon opintopolut

Kauppatieteiden kandidaattiohjelman opiskelija voi seurata opinnoissaan kansainvälisen vakuutustoiminnan ja riskienhallinnan, markkinoinnin, taloustieteen, vastuullisen liiketoiminnan, yrityksen johtamisen, yrityksen laskentatoimen tai yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintopolkua ja tätä kautta suunnata ko. maisteriopintosuuntaan.

Suositeltavaa on, että opiskelija valitsee vähintään kaksi opintopolkua, joiden opintoja suorittaa.

Suoritettu opintopolku näkyy todistuksessa suuntautumisalana. Jos opiskelija on suorittanut useamman opintopolun, tutkintotodistuksessa suuntautumisalaksi merkitään todistukseen se opintosuunta, jonka kandidaattiseminaarin ja -tutkielman opiskelija on suorittanut.

Kauppatieteiden maisterin tutkinto (120 op)

Kauppatieteiden maisteriopinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

Opintosuunnan syventävät opinnot väh. 80 op

 • Kieliopinnot 10 op
 • Valinnaiset opinnot enintään. 30 op

Maisterintutkinnon opintosuunnat

Tutkinto-ohjelman maisteriopinnot on mahdollista suorittaa seitsemässä eri opintosuunnassa:

 1. Kansainvälisen vakuutustoiminta ja riskienhallinta
 2. Markkinointi
 3. Taloustiede
 4. Vastuullinen liiketoiminta
 5. Yrityksen johtaminen
 6. Yrityksen laskentatoimi
 7. Yritysjuridiikka ja vero-oikeus

Opinnot tulee suorittaa ko. opintosuunnan vaatimusten mukaisesti. Opintosuunta merkitään tutkintotodistukseen.

Valinnaiset opinnot

Sekä kandidaatti- että maisteritutkintoon sisältyviin valinnaisiin opintoihinsa opiskelija voi lukea muun muassa oman tutkinto-ohjelman opintoja, muiden johtamiskorkeakoulun tutkinto-ohjelmien opintoja, kieliopintoja sekä muiden Tampereen yliopiston yksiköiden tarjoamaa opetusta. Opiskelijat voivat suorittaa opintojaan myös muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa yliopistoissa.

Valitsemalla opintoja esimerkiksi politiikan tutkimuksen ja/tai hallintotieteiden tutkinto-ohjelmista sekä valitsemalla tutkinto-ohjelmien rajat ylittäviä johtamiskorkeakoulun yhteisiä teemakokonaisuuksista opiskelija voi syventyä häntä kiinnostaviin ja itselleen sopiviin painopistealueisiin.

Työelämäyhteydet

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opettajilla on monipuoliset yhteydet oman alansa käytännön toimijoihin. Yhteyksiä käytetään sekä opintojen suunnittelussa että yksittäisten kurssien toteutuksessa. Tutkimusprojektit välittävät uusinta tietoa opetuksen kehittämiseen ja sisältöihin.

Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa harjoittelua valitsemastaan opintopolusta riippuen joko valinnaisena tai pakollisena. Harjoittelun merkitys korostuu erityisesti vakuutustieteen ja vero-oikeuden opintosuunnissa, joilla molemmilla on pitkät ja vakiintuneet perinteet harjoittelun järjestämisestä ja valmiiksi sovitut harjoittelupaikat opiskelijoilleen. Pakollinen harjoittelu sisältyy myös yritysjuridiikan opiskelijoiden opetussuunnitelmiin. Työharjoittelun tavoitteena on perehdyttää harjoittelija monipuolisesti tulevan työskentelyalansa tavanomaisiin ongelmiin ja työtehtäviin ja kehittää valmiutta tietojen ja taitojen soveltamiseen käytännön ratkaisuissa sekä perehdyttää harjoittelupaikan organisaatioon, sen toimintaan ja toimintaa ohjaaviin periaatteisiin.

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Kauppatieteiden opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistymiseen opintojensa aikana. Kansainvälistyminen jo opiskeluaikana on erittäin suositeltavaa, sillä kauppatieteellisellä alalla kansainvälisestä kokemuksesta ja erityisesti kielitaidosta on huomattavaa hyötyä.

Opiskelijalla on mahdollisuus hankkia kansainvälistä osaamista erikseen määritellyillä opintojaksoilla sekä esimerkiksi osallistumalla opiskelijavaihtoon, harjoitteluun ulkomailla tai ulkomaisten opiskelijoiden tuutorointiin. Kansainvälisyyttä tukevat opinnot kootaan tieteenalayksikön ohjeen mukaan erilliseksi kokonaisuudeksi, joka merkitään tutkintotodistukseen.

Seuraavat tutkinto-ohjelman järjestämät opintojaksot liittyvät erityisesti kansainvälisyyteen:
Johtamiskorkeakoulu