x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Arkistonhallinnan maisteriohjelma
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
INFIM opintopolut ja opintosuunnat (pdf 61 kB.)

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Yliopisto-opintojen itsenäiseen luonteeseen kuuluu, että jokainen opiskelija tekee itse omat opintosuunnitelmansa ja lukujärjestyksensä ja on vastuussa siitä, että opinnot etenevät suunnitelmien mukaisesti. Opiskelija ei kuitenkaan ole yksin, vaan opintojen suunnitteluun on saatavilla ohjausta. Tutkinto-ohjelman opintojen ohjauksesta vastaavat opintokoordinaattorit ja opetushenkilökunta.

Kandidaattiohjelman yhteisiin opintoihin kuuluu Opintojen ohjattu suunnittelu –opintojakso. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana Opintojen ohjattu suunnittelu –opintojakso kytkeytyy osaksi informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopintojen ITIP5 Tutkiva opiskelu –opintojaksoa. Opiskelijat jaetaan ensimmäisen opiskeluvuoden alussa omaryhmiin, joissa keskustellaan omaopen kanssa yleisistä opintoihin ja opintojen suunnitteluun liittyvistä aiheista. Omaopen kanssa käydään läpi henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS). Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana on tarkoitus tutustuttaa opiskelija tutkintorakenteeseen, opintojen suunnitteluun liittyviin tiedonlähteisiin, ajanhallintaan, yliopisto-opiskelun ominaispiirteisiin ja informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelmaan kokonaisuutena.

Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen opintojen ohjattu suunnittelu jatkuu lukuvuosittain. Omaopen kanssa päivitetään henkilökohtaista opintosuunnitelmaa kerran lukuvuodessa. Kandidaatintutkinnon loppupuolella opintojen ohjattu suunnittelu kytkeytyy osaksi kandidaattiseminaaria. Seminaarin yhteydessä keskitytään opintojen suunnitteluun erityisesti kandidaatintutkinnon loppuunsaattamisen ja maisterintutkintoon siirtymisen kannalta.

Maisterintutkinnossa opintojen ohjattu suunnittelu kytkeytyy osaksi graduseminaaria. Jokainen opiskelija tekee graduohjaajansa kanssa henkilökohtaisen maisteriopintojen opintosuunnitelman. Graduohjaajat auttavat paitsi pro gradu –tutkielman aiheen valinnassa, myös maisterintutkinnon valinnaisten opintojen suunnittelussa.

Opintojen ohjausta ja neuvontaa saa aina kysyttäessä – opiskelijoita kannustetaankin ottamaan rohkeasti yhteyttä tutkinto-ohjelman henkilökuntaan erilaisissa opintojen suunnitteluun ja suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Opinnoissa eteneminen

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

-Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK)
(Bachelor of Science (B.Sc.), kandidat i naturvetenskaper (NaK))
-Filosofian maisterin tutkinto (FM)
(Master of Science (M.Sc.), filosofie magister (FM))

Jatkotutkintoina voidaan suorittaa lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot, joista on kerrottu tarkemmin yksikön jatkotutkinto-oppaassa.

Tutkintorakenne

Tampereen yliopiston tutkintorakenne on kaksiportainen. Informaatiotieteiden yksikön opiskelija suorittaa ensin luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op), minkä jälkeen on mahdollisuus suorittaa filosofian maisterin tutkinto (120 op).

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 op):
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman yhteiset opinnot 35 op
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot 25 op
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median aineopinnot 55 op
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot 65 op
Yhteensä 180 op

Filosofian maisterin tutkinto (120 op):
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median syventävät opinnot 80 op
Valinnaiset opinnot 40 op
Yhteensä 120 op

Yksityiskohtaiset tutkintorakenteet on esitetty tutkintokuvausten yhteydessä.

Kandidaatintutkinnon opintopolut

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman opiskelija voi noudattaa opinnoissaan jotain seuraavista opintopoluista:

1) Kirjastotoimen opintopolku

2) Peliasiantuntijan opintopolku

3) Sosiaalisen median asiantuntijan opintopolku

4) Tietohallinnon opintopolku

5) Tiedonhaun opintopolku

Opintopolut ovat suosituksia, joista ei tule erillistä merkintää tutkintotodistukseen. Opintopolkujen sisältö ja suhde maisteriopintojen opintosuuntiin on kuvattu tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Maisterintutkinnon opintosuunnat

Tutkinto-ohjelman maisteriopinnot on mahdollista suorittaa neljässä eri opintosuunnassa:

1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

2. Asiakirjahallinnan opintosuunta

3. Internet- ja pelitutkimuksen opintosuunta

4. Tietokantojen ja tiedonhaun opintosuunta

Opinnot tulee suorittaa valitun opintosuunnan vaatimusten mukaisesti. Opintosuunnan suorittamisesta tulee merkintä tutkintotodistukseen.

Opintopolun ja opintosuunnan valinta

Kandidaattiohjelman opiskelija suorittaa kandidaatintutkinnon valitsemansa opintopolun mukaisesti ja valitsee maisteriopintojen opintosuunnan toisen opiskeluvuoden aikana. Valinnasta ilmoitetaan tutkinto-ohjelman opintokoordinaattorille. Opintosuunnan valinta kirjataan opiskelijatietojärjestelmään, mikä helpottaa opintojen suunnittelua ja ohjausta. Opiskelijan kannattaa huomioida valitsemansa maisteriopintojen opintosuunnan edellytykset jo kandidaattiohjelman opintoja suorittaessaan.

Työelämäyhteydet

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelmasta valmistuneet työskentelevät tyypillisesti kirjastonhoitajina, informaatikkoina, suunnittelijoina tai projektityöntekijöinä sekä julkisella että yksityisellä puolella. Tehtävänkuvat sisältävät usein asiakaspalvelua, koulutusta ja ohjausta sekä uusien palvelujen suunnittelua, kehittämistä ja markkinointia. Työkokemuksen karttuessa on mahdollista edetä vaativampiin asiantuntijatehtäviin sekä esimiestehtäviin. Myös tutkijan ura on tullut kiinnostavammaksi yhä useammalle informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijalle. Tutkijat sijoittuvat lähinnä yliopistoihin ja tutkimuskeskuksiin. Tutkijoiden tehtävänkuva vaihtelee projektitutkimuksesta sekä opetusta että tutkimusta sisältäviin tehtäviin.

Työelämässä korostuvat erityisesti yhteistyö- ja organisointitaidot sekä kyky omaksua nopeasti uusia työtehtäviä. Informaatioala muuttuu nopeasti, joten alan ammattilaisilta vaaditaan alan kehityksen jatkuvaa seuraamista ja oman osaamisen kehittämistä. Elinikäinen oppiminen, monipuolinen osaaminen ja vuorovaikutustaidot ovat avainsanoja informaatioalan ammateissa.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelmaan kuuluu pakollinen 3 kuukauden harjoittelujakso, jonka tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijat informaatioalan käytännön työtehtäviin ja työelämässä vaadittaviin ammatillisiin valmiuksiin. Harjoittelun tarkoituksena on täydentää teoriaperustaista opetusta tuomalla opiskelijat lähemmäksi käytännön työtehtäviä. Lisäksi harjoittelu auttaa opiskelijaa tunnistamaan omia ammatillisia vahvuuksiaan.

Informaatiotutkimuksesta ja interaktiivisesta mediasta valmistuneiden kokemuksia työelämästä on luettavissa tutkinto-ohjelman verkkosivuilta.

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijoilla on monia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen opintojensa aikana. Kansainvälistyminen jo opiskeluaikana on erittäin suositeltavaa, sillä informaatioalalla kansainvälisestä kokemuksesta ja erityisesti kielitaidosta on huomattavaa hyötyä.

Opiskelijavaihto

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijoiden on mahdollista sisällyttää opintoihinsa vaihto-opiskelujakso tutkinto-ohjelman tai Tampereen yliopiston yhteistyöylipistossa. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alan opetusta tarjoavia vaihtokumppaneita on Euroopassa sekä Erasmus-ohjelman että Nordplus Network for Library and Information Science -verkoston piirissä. Tampereen yliopiston erilaisten vaihto-ohjelmien ja kahdenvälisten sopimusten kautta on mahdollista lähteä opiskelijavaihtoon myös Euroopan ulkopuolelle, mm. Yhdysvaltoihin.

Kansainvälinen harjoittelu

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kansainvälinen Erasmus-harjoittelu osana opintojaan.

Kansainvälistymistä tukevat tutkinto-ohjelman opintojaksot

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelmassa on tarjolla paljon opetusta myös englanniksi. Interaktiivisen median aine- ja syventävien opintojen opetuskielenä on englanti. Tiedonhaun ja asiakirjahallinnan opiskelijoille on järjestetty Erasmus-rahoituksella kansainvälisiä kesäkouluja, joihin on osallistunut opiskelijoita eri puolilta Eurooppaa.

Muu kansainvälinen toiminta

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijoita pyritään kannustamaan kansainvälisyyteen monin eri tavoin. Opiskelijoilla on mahdollisuus toimia kv-tuutoreina Tampereen yliopistoon saapuville vaihto-opiskelijoille. Vuosittain järjestetään kansainvälinen kirjasto- ja informaatioalan opiskelijoille ja ammattilaisille suunnattu Bobcatsss-konferenssi, johon opiskelijat voivat osallistua ja kerätä näin kokemusta kansainvälisestä konferenssitoiminnasta.

Opintojen luonne

Yliopisto-opiskelu on luonteeltaan hyvin itsenäistä. Yliopisto-opintoihin kuuluu olennaisena osana akateeminen vapaus ja vapauden myötä tuleva vastuu omista opinnoista ja niiden etenemisestä. Yliopisto-opiskelijalta edellytetään kykyä itsenäiseen opintojen suunnitteluun ja tiedonhankintaan.

Yliopisto-opetus perustuu tutkimukseen ja on hyvin teorialähtöistä, joten opiskelijoilta edellytetään kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja soveltaa teoriatietoa käytäntöön. Informaatioalan nopeasti muuttuvan luonteen vuoksi on myös tärkeää seurata alan kehitystä jo opiskeluaikana.

Valinnaiset opinnot tutkinto-ohjelmassa

Sekä kandidaatin- että maisterintutkintoon sisältyy valinnaisia opintoja, jotka opiskelija voi vapaasti valita yliopiston muiden tutkinto-ohjelmien opintotarjonnasta. On kuitenkin huomioitava, että kaikki opintokokonaisuudet eivät välttämättä ole tarjolla muille kuin tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille. Valinnaisina opintoina suositellaan suoritettavaksi mielekkäitä opintokokonaisuuksia, esim. perusopinnot tai perus- ja aineopinnot. Valinnaiset opinnot kannattaa valita omien kiinnostusten ja ammatillisten tavoitteiden mukaan. Informaatioalalla tarvitaan erittäin monipuolista osaamista, joten esim. koulutustaidot, viestintä- ja markkinointitaidot sekä tietotekninen osaaminen ovat hyödyksi informaatioalan työtehtävissä. Myöskään kielitaidon merkitystä ei voi korostaa liikaa.

Opintojen suorittamista ja arviointia koskevia ohjeita

Opintojaksojen suorittamistavat ja arviointi vahvistetaan opetussuunnitelmassa ja opetusohjelmassa. Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään asteikkoa hyväksytty/hylätty tai asteikkoa 0–5 (5=erinomainen, 4=kiitettävä, 3=hyvä, 2=tyydyttävä, 1=välttävä, 0=hylätty).

Opintokokonaisuuksien kokonaisarvosana määräytyy opintosuorituksista saatujen arvosanojen opintopisteillä painotettuna keskiarvona.

Opintojaksoille ja -kokonaisuuksille on määritelty suosituksia edeltäviksi opinnoiksi. Opintojaksoilla oletetaan, että opiskelijat ovat suorittaneet edeltävät opinnot tai heillä on vastaava osaaminen ja tiedot.

Kokonaismerkinnät

Kokonaismerkinnät annetaan opetussuunnitelmassa määritellyistä kokonaisuuksista kun kokonaisuuden opinnot ovat valmiit. Kokonaismerkintöjen hakemisesta ohjeistetaan opetusohjelmassa ja tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Siirtymäsäännöt

Syksyllä 2012 tai sen jälkeen aloittavat opiskelijat noudattavat tässä esitettävää opetussuunnitelmaa. Ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat voivat halutessaan noudattaa siirtymäkauden ajan (31.7.2015 asti) opintojensa alkaessa tai aikana voimaan tullutta tutkintorakennetta. Ennen syksyä 2005 voimassa olleen tutkintorakenteen mukaan ei kuitenkaan voi enää valmistua.

Uusien ja vanhojen opintojaksojen vastaavuuksista sekä vanhojen opintojen täydentämisestä on ohjeistettu tutkinto-ohjelman verkkosivuilla. Epäselvissä tapauksissa on syytä ottaa yhteyttä informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman opintokoordinaattoriin.

Opintoneuvonta tutkinto-ohjelmassa

Opintoneuvonnan ja opintojen ohjauksen vastuuhenkilöiden yhteystiedot löytyvät tutkinto-ohjelman verkkosivuilta.

Informaatiotieteiden yksikkö