x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
TKT opintopolut ja siirtymät maisteriopintoihin (pdf 14 kB.)

Yhteiskunnan toiminta riippuu tietotekniikasta. Alan työvoimalla on jatkuvasti kysyntää ja palkkataso on vaativan koulutuksen mukainen. Opetuksessa huomioidaan tulevaisuuden vaatimukset ja annetaan opiskelijalle eväät jatkuvaan itsensä kehittämiseen.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot. Kandidaattiopintojen aikana opiskelijat valitsevat tietojenkäsittelyopin tai vuorovaikutteisen teknologian opintopolun, joka johtaa maisterin tutkintoon tietojenkäsittelyopin, ohjelmistokehityksen tai ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen maisteriopinnoissa.

Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnoissa opiskelija voi suuntautua laskentamenetelmiin ja ohjelmointiin, organisaatioiden tietojärjestelmiin tai tietokantoihin ja tiedonhakuun. Tietojenkäsittelyoppi on tieteenala, joka tutkii tietojenkäsittelyyn liittyviä kysymyksiä, kuten tiedon esityksen, tallennuksen ja käsittelyn periaatteita sekä välineistöä, ohjelmointia, sekä tietojärjestelmiä ja niiden suunnittelua. Tavoitteena on kouluttaa kyvykkäitä tietoteollisuuden ammattilaisia sekä tutkijoita ja opettajia korkeakouluihin ja muihin oppilaitoksiin.

Vuorovaikutteinen teknologia tarkastelee ihmisen ja teknologian välistä rajapintaa ja siihen liittyviä ilmiöitä. Koulutus antaa perustiedot koko alasta. Koulutus on laajuudeltaan Suomessa ja kansainvälisestikin ainutlaatuista. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa monipuolisia, ihmislähtöisesti ajattelevia informaatioteknologia-alan osaajia. Erikoistuminen edellyttää suuntautumista maisteriopinnoissa ja sopivia valinnaisia opintoja. Valmistuttuaan voi kiinnostuksensa ja valitsemansa opintosuunnan mukaan sijoittua suunnittelemaan, toteuttamaan, kehittämään tai tutkimaan esimerkiksi käyttöliittymiä, vuorovaikutteisten ohjelmistojen rakennetta ja toteutusta, ohjelmistojen ja laitteistojen käytettävyyttä tai uusia vuorovaikutustekniikoita.

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija
• hallitsee tietojenkäsittelytieteiden perusteet ja pystyy seuraamaan alan kehitystä,
• tuntee tieteelliseen ajattelun perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa työskentelyssään,
• on hankkinut ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa tarvittavat tiedot ja taidot,
• osaa soveltaa hankkimaansa tietoa kansainvälistyvässä työelämässä
• osaa viestiä ammatillisissa tilanteissa suomeksi, ruotsiksi ja yhdellä vieraalla kielellä
• tuntee alan eettiset normit ja soveltaa niitä työssään.

Kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa tietoteknisiä ratkaisuja uusiin sovellustilanteisiin. Hänen osaamisensa painottuu ohjelmointiin, erilaisiin suunnittelu- ja arviointimenetelmiin, yhteistyötaitoihin ja käyttäjän ymmärtämiseen. Vankan ammatillisen pohjan lisäksi hänellä on kykyä tieteelliseen ajatteluun ja ongelmanratkaisuun.

Kandidaattiohjelmassa luodaan pohjaa niin akateemisella uralla kuin käytännön työelämässäkin vaadittavien taitojen kehittämiselle. Perusammatillisten tietojen ja taitojen ohella opiskelijalla on valmistuttuaan valmiudet jatkaa opintojaan maisterin tutkinnossa ja kyky ylläpitää ammattitaitoaan koko työuran ajan nopeasti kehittyvällä alalla.

Maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija
• hallitsee syvällisesti jonkin tietojenkäsittelytieteiden suuntauksen,
• tuntee tieteelliseen ajattelutavan ja osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja omalla opintosuunnallaan,
• on motivoitunut jatkuvaan oppimiseen,
• kykenee tieteellisiin jatko-opintoihin,
• osaa soveltaa hankkimaansa tietoa ja toimia kansainvälistyvässä työelämässä
• osaa viestiä ammatillisissa ja tieteellisissä tilanteissa,
• tuntee alan eettiset normit ja soveltaa niitä työssään.

Maisterivaiheen opinnot jakautuvat opintosuunnittain, osaamistavoitteet on kuvattu sähköisessä opinto-oppaassa kunkin opintosuunnan kohdalla.

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Yliopisto-opintojen itsenäiseen luonteeseen kuuluu, että jokainen opiskelija tekee itse omat opintosuunnitelmansa ja lukujärjestyksensä ja on vastuussa siitä, että opinnot etenevät suunnitelmien mukaisesti. Opiskelija ei kuitenkaan ole yksin, sillä opintojen suunnitteluun on saatavilla ohjausta ja neuvontaa. Opintokoordinaattorit ja opetushenkilökunta vastaavat tutkinto-ohjelman opintojen ohjauksesta ja neuvonnasta. Opintoneuvonnan ja -ohjauksen tarkka vastuujako kuvataan yksikön ja tutkinto-ohjelman verkkosivuilla yhteystietoineen.

Kandidaatin tutkinnossa opintoneuvontaa ja -ohjausta tarjotaan erityisesti pakollisilla opintojaksoilla Orientoivat opinnot sekä Opintojen ohjattu suunnittelu. Opintojen ohjattu suunnittelu -opintojaksolla opiskelijat suunnittelevat omia opintojaan ja tekevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman nimetyn vastuuopettajan (opettajatuutor) kanssa. Opintosuunnitelmaa päivitetään opintojen edetessä.

Maisteriopintojen vaiheessa opiskelijat tekevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman maisteriopintokokonaisuudesta vastaavan professorin/vastuuhenkilön kanssa. Maisteriopintojen vaiheessa edellytetään tiettyjä aineopintotason opintoja, joten maisterivaiheen suunnitelmiin kannattaa tutustua hyvissä ajoin.

Opintojen ohjausta ja neuvontaa saa aina kysyttäessä – opiskelijoita kannustetaankin ottamaan rohkeasti yhteyttä tutkinto-ohjelman henkilökuntaan erilaisissa opintojen suunnitteluun ja suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Opinnoissa eteneminen

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot. Maisterin tutkinto suoritetaan tutkinto-ohjelman maisteriopintojen vaatimusten mukaisesti suuntautuen tietojenkäsittelyoppiin tai vuorovaikutteiseen teknologiaan. Tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot

 • Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK)
  Bachelor of Science (B.Sc.), kandidat i naturvetenskaper (NaK)
 • Filosofian maisterin tutkinto (FM)
  Master of Science (M.Sc.), filosofie magister (FM)

Jatkotutkintoina voi suorittaa lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot, joista on kerrottu tarkemmin yksikön jatkotutkinto-oppaassa.

Tutkintorakenne

Tutkintorakenne on kaksiportainen. Opiskelijat suorittavat ensin luonnontieteen kandidaatin tutkinnon (180 op) ja sen jälkeen filosofian maisterin tutkinnon (120 op).

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK), 180 op

 • Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot 35 op
 • Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 25 op
 • Aineopinnot tietojenkäsittelyopin tai vuorovaikutteisen teknologian opintopolun mukaisesti 60 op
 • Tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot 60 op

Filosofian maisterin tutkinto (FM), 120 op

 • Maisteriopintojen tai opintosuunnan syventävät opinnot 80 op
 • Valinnaiset opinnot 40 op

Yksityiskohtaiset tutkintorakenteet on esitetty tutkintokuvausten yhteydessä.

 

Kandidaatin tutkinnon opintopolut

Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelmassa on kaksi opintopolkua:

 • tietojenkäsittelyoppi
 • vuorovaikutteinen teknologia

Kaikki tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat yhteiset perusopinnot ja yhteisiä aineopintoja. Osa kandidaatin tutkinnon aineopinnoista ja valinnaisista opinnoista määräytyy sen mukaan, valitseeko opiskelija tietojenkäsittelyopin vai vuorovaikutteisen teknologian opintopolun.

Maisterin tutkinto

Tutkinto-ohjelman maisteriopinnot on mahdollista suorittaa jossain seuraavista:

1) Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot, jossa kolme opintosuuntaa:

 • Laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin opintosuunta
 • Organisaatioiden tietojärjestelmien opintosuunta
 • Tietokantojen ja tiedonhaun opintosuunta

2) Master's Degree Programme in Software Development (Ohjelmistokehityksen maisteriopinnot)

3) Master's Degree Programme in Human-Technology Interaction (Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen maisteriopinnot), jossa kolme opintosuuntaa

 • Specialization in Interaction Design and Research
  (Vuorovaikutuksen suunnittelun ja tutkimuksen opintosuunta)
 • Specialization in Development of Interactive Software
  (Vuorovaikutteisten ohjelmistojen kehittämisen opintosuunta)
 • Specialization in User Experience Design and Evaluation
  (Käyttäjäkokemuksen suunnittelun ja arvioinnin opintosuunta)

Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen maisteriopinnot toteutetaan yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Ohjelmistotekniikan laitoksen ihmiskeskeisen teknologian (IHTE) yksikön kanssa.  Samansisältöiset opinnot ovat opiskeltavissa molemmissa yliopistoissa, mutta pääosa kolmannen opintosuunnan opinnoista järjestetään Tampereen teknillisellä yliopistolla.

Englanninkielisten koulutusten syventävät opinnot toteutetaan englanniksi ja opinnot ovat yhteiset kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Joitain ohjelman opintojaksoja ja pro gradu on mahdollista tehdä suomeksi.

Opinpolun ja opintosuunnan valinta

Opiskelija suorittaa kandidaatin tutkinnon opinnot valitsemansa opintopolun mukaisesti. Opintopolut eroavat tutkinto-ohjelman aineopintojen vaiheessa. Opiskelija valitsee kandidaatin tutkinnon opintopolun ja maisteriopinnot tai maisteriopintojen opintosuunnan viimeistään toisen opiskeluvuotensa aikana. Valinnasta ilmoitetaan tutkinto-ohjelman opintokoordinaattorille. Opintosuunnan valinta kirjataan opiskelijatietojärjestelmään. Opiskelijan kannattaa huomioida valitsemansa maisteriopintojen opintosuunnan edellytykset jo kandidaatin tutkinnon opintoja valitessaan.

Opintojen luonne

Yliopisto-opiskelu on luonteeltaan hyvin itsenäistä. Opintoihin kuuluu olennaisena osana akateeminen vapaus ja vapauden myötä myös vastuu omista opinnoista ja niiden etenemisestä. Yliopisto-opiskelijalta edellytetään kykyä itsenäiseen opintojen suunnitteluun ja tiedonhankintaan.

Tietojenkäsittelytieteiden opintojaksot muodostuvat erityisesti alkuvaiheessa usein luennoista, viikkoharjoituksista ja harjoitustyöstä. Harjoitusten osuus oppimisprosessissa on keskeinen. Pitkäjänteinen, tasaisesti koko opintojakson ajalle jakautuva työskentely takaa yleensä parhaan lopputuloksen.

Opinnot vaativat opiskelijalta taitoa soveltaa opittuja asioita ja menetelmiä uusissa tilanteista sekä melkoisesti sitkeyttä. Käytännön työelämässä alalla toimivalta edellytetään myös halukkuutta ja kykyä yhteistyöhön. Alan ripeän kehittymisen vuoksi alalla toimivalla tulee olla halu ja valmius hankkia uutta tietoa.

Työelämäyhteydet

Tietojenkäsittelytieteiden opetus ja tutkimus on usein sovelluslähtöistä. Esimerkiksi ohjelmistotuotannon alalla yritetään ratkaista ongelmia jotka vaivaavat ohjelmistoteollisuutta, algoritmiikassa kehitetään algoritmeja, jotka ratkaisevat haastavia käytännön laskentaongelmia, tietojärjestelmätieteessä tutkitaan sitä miten tietotekniset järjestelmät voivat parhaiten hyödyttää organisaatioita ja vuorovaikutteisessa teknologiassa samaan pyritään usein yksittäisen käyttäjän näkökulmasta.

Suuri osa tietojenkäsittelytieteen alalla tehtävästä tutkimuksesta tapahtuu projekteissa joissa tavoitteena on tuotekehitys. Tutkimusta tehdään yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten välisenä yhteistyönä.

Opintojen aikana työelämäyhteydet tulevat tutkimusmenetelmien ja aiheiden osalta esiin aina kun puhutaan tutkimuksen tuloksista. Opintojen aikana edistetään kontakteja yrityksiin erilaisten kehittämishankkeiden ja vierailuluentojen avulla. Tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoilla on suoraa yhteistyötä alan yritysten kanssa esimerkiksi opintojaksoilla Projektityö, Innovaatioprojekti ja Harjoittelu.

Alan työllisyystilanne on hyvä, mutta työssäkäynti lukukausien aikana hidastaa opiskelua. Opintojaksojen järjestelyjä suunniteltaessa oletetaan, että opiskelu on päätoimista.

Sijoittumismahdollisuudet

Tietojenkäsittelytieteiden opinnot antavat laaja-alaiset valmiudet sijoittua monenlaisiin informaatioalojen tehtäviin, työntekijänä yksityisellä tai julkisella sektorilla tai yrittäjänä. Työkokemuksen karttuessa on mahdollista edetä vaativampiin asiantuntijatehtäviin sekä esimies- ja johtotehtäviin. Valinnaiset opinnot ja erikoistuminen johonkin tietojenkäsittelytieteiden osa-alueeseen vaikuttavat työmahdollisuuksiin, joten oman tutkinnon sisältö kannattaa suunnitella huolella. Työelämässä sosiaaliset taidot ja riittävä kielitaito ovat tärkeitä menestymisen osatekijöitä.

Jatko-opinnot ja tohtorin tutkinnon suorittaminen avaavat mahdollisuudet tutkijan uraan. Tohtorit työllistyvät yliopistojen ja korkeakoulujen lisäksi myös muihin vaativiin työtehtäviin.

Kansainvälisyys opinnoissa

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Tietojenkäsittelytieteiden ala on luonteeltaan kansainvälistä. Kandidaattiopintojen vaiheessa opiskelija voi opiskella joillain kursseilla englannin kielellä yhdessä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Maisterivaiheen opintojaksoista suuri osa järjestetään englanniksi.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus hankkia kansainvälistä osaamista esimerkiksi osallistumalla opiskelijavaihtoon, harjoitteluun ulkomailla tai ulkomaisten opiskelijoiden tuutorointiin. Kansainvälisyyttä tukevat opinnot kootaan tieteenalayksikön ohjeen mukaan erilliseksi kokonaisuudeksi, joka merkitään tutkintotodistukseen.

Tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat lähteä vaihtoon esimerkiksi ERASMUS-vaihto-ohjelman kautta tai kahdenvälisen vaihtosopimuksen perusteella. Lisätietoa saa yksikön ja tutkinto-ohjelman sivuilta.

Vaihtoajan opinnot kannattaa hyväksilukujen vuoksi suunnitella ja sopia Tampereen yliopistossa jo etukäteen. Sopiva vaihtoon lähdön ajankohta on kolmas tai neljäs opiskeluvuosi, jolloin tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot ovat jo pitkällä ja antavat pohjaa alan opiskelulle kohdeyliopistossa. Opintoja suunnitellessa kannattaa tarkistaa, tarjoaako kohdeyliopisto kandidaatin- vai maisteritason opintoja. Valinnaisia - ja kieliopintojakin voi käyttää osana tutkintoa.

Ainakin seuraavat opintojaksot voi tietyin edellytyksin sisällyttää kansainvälistymisopintoihin:

Seuraavat tutkinto-ohjelman järjestämät opintojaksot liittyvät erityisesti kansainvälisyyteen:

Valinnaiset opinnot tutkinto-ohjelmassa

Sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin sisältyy valinnaisia opintoja, jotka opiskelija voi valita yliopiston muiden tutkinto-ohjelmien opintotarjonnasta. On kuitenkin huomioitava, että kaikki opintokokonaisuudet eivät välttämättä ole tarjolla muille kuin tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille.

Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelmassa tulee suorittaa vähintään yksi 25 opintopisteen laajuinen muun kuin oman tutkinto-ohjelman tarjoama opintokokonaisuus. Tietojenkäsittelyopin opintopolun mukaisesti opiskelevien tulee suorittaa matemaattiset opinnot 25 op, joka on kuvattu otsikon Matematiikka ja tilastotiede valinnaisina opintoina alla kohdassa Matemaattiset opinnot tietojenkäsittelyopin opiskelijoille. Vuorovaikutteisen teknologian opintopolun valinneet voivat suorittaa joko matemaattiset opinnot tai muun 25 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden.

Valinnaisina opintoina suositellaan suoritettavaksi mielekkäitä opintokokonaisuuksia, esim. perusopintokokonaisuus tai perus- ja aineopintojen kokonaisuus tai muu osaamiskokonaisuus. Valinnaiset opinnot kannattaa valita omien kiinnostusten ja ammatillisten tavoitteiden mukaan. Tietojenkäsittelytieteitä sovelletaan kaikilla aloilla, joten tietojenkäsittelytieteiden opinnot voi yhdistää minkä tahansa muun tieteenalan opintoihin. Maisteriopintosuunnilla on omat suosituksensa valinnaisten opintojen valintaan, niistä kerrotaan tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Valinnaiset opinnot muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma tarjoaa opintoja ja opintokokonaisuuksia myös muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille. Erikseen vahvistettujen kokonaisuuksien sisällöt ja vaatimukset on kuvattu opetussuunnitelmassa otsikon Tietojenkäsittelytieteet valinnaisina opintoina alla.

Opintojen suorittamista ja arviointia koskevia ohjeita

Opintojaksojen suorittamistavat ja arviointi vahvistetaan opetussuunnitelmassa ja opetusohjelmassa. Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään asteikkoa hyväksytty/hylätty tai hyväksytystä suorituksesta asteikkoa 1-5. Opintokokonaisuuksien kokonaisarvosana määräytyy opintosuorituksista saatujen arvosanojen opintopisteillä painotettuna keskiarvona.

Tenttien ajankohdat ilmoitetaan opetusohjelmassa ja NettiOpsussa. Tentteihin on ilmoittauduttava vähintään seitsemän (7) päivää aikaisemmin NettiOpsun kautta. Muiden kuin tenttilistassa ilmoitettujen opintojaksojen suorittamisesta on sovittava asianomaisen opettajan kanssa.

Opintojaksoille ja -kokonaisuuksille on määritelty suosituksia edeltäviksi opinnoiksi. Opintojaksoilla oletetaan, että opiskelijat ovat suorittaneet edeltävät opinnot tai heillä on vastaava osaaminen ja tiedot.

Kokonaismerkinnät

Kokonaismerkinnät annetaan opetussuunnitelmassa määritellyistä kokonaisuuksista, kun kokonaisuuden opinnot ovat valmiit. Kokonaismerkintöjen hakemisesta ohjeistetaan opetusohjelmassa ja tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Siirtymäsäännöt

Syksyllä 2012 tai sen jälkeen aloittavat opiskelijat noudattavat tässä esitettävää opetussuunnitelmaa. Ennen syksyä 2012 aloittaneet opiskelijat voivat halutessaan noudattaa siirtymäkauden ajan (31.7.2015 asti) opintojensa alkaessa tai aikana voimaan tullutta tutkintorakennetta. Ennen syksyä 2005 voimassa olleen tutkintorakenteen mukaan ei kuitenkaan voi enää valmistua.

Uusien ja vanhojen opintojaksojen vastaavuuksista sekä vanhojen opintojen täydentämisestä annetaan erillinen ohje, joka julkaistaan yksikön ja tutkinto-ohjelman verkkosivuilla. Epäselvissä tapauksissa on syytä ottaa yhteyttä tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opintokoordinaattoriin.

Opintoneuvonta tutkinto-ohjelmassa

Opintoneuvonnan ja opintojen ohjauksen vastuuhenkilöiden yhteystiedot löytyvät tutkinto-ohjelman verkkosivuilta.

Informaatiotieteiden yksikkö