tampereen yliopisto: avoin yliopisto-opetus:

Sosiaalitieteiden aineopintoja (yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma)

Syksy 2018, Seinäjoki, 25 op
päivitetty 14.01.2019 Opetus alkaa: Syksy 2018
Opetuskieli: suomi
Koulutuksen laajuus: 25 op
Opetusaika: Päiväopetus, Iltaopetus, Viikonloppuopetus
Opetustapa: Etäopetus, Lähiopetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Monimuoto-opetus, Ohjattu opetus, Verkko-opetus
Maksullinen: 375 euroa
Tunniste: SOSAT
Koulutuksen sisältö

Sosiaalitieteiden aineopinnoissa (yhteiskuntatutkimus) on haettavissa 25 op kokonaisuus valinnaiselta yhteiskuntatutkimuksen alalta sekä lisäksi 10 op tutkimusmenetelmäopintoja (erilliset hakukohteet).

Opinnot ovat yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman (ennen 1.8.2016 nimellä sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma) opintoja.

HUOM! Alla kaikki opintojaksot sekaisin. Hakukohteeseen (25 op aineopintoja) kuuluu kaikissa aloissa jakso SOS5 Sosiaalititeiden teoria I 5 op sekä lisäksi 20 opintopistettä kyseisen alan aineopintoja eli SOS6.1. alkuiset (sosiaalipolitiikka), SOS6.2. alkuiset (sosiaalipsykologia), SOS6.3. alkuiset (sosiologia), SOS6.4. alkuiset (sukupuolentutkimus), SOS6.5. alkuiset (sosiaaliantropologia) tai SOS6.6. alkuiset (nuorisotyö ja nuorisotutkimus) opintojaksot.

Opetus Tampereella mutta opinnot on tehtävissä soveltuvin osin myös Porissa ja Seinäjoella (pääosin itsenäisinä kirjallisuussuorituksina). Pääasiallinen haku (25 op:n kokonaisuus) ja opiskelijavalinta vuosittain syyslukukauden alussa (syksyllä 2018 hakuaika on 15.8.2018 klo 10.00 - 26.8.2018). Tämän jälkeenkin opiskelumahdollisuuksista kannattaa kysyä, lukuvuoden aikana voidaan ottaa uusia opiskelijoita mikäli ryhmissä on tilaa. Avoimien yliopisto-opintojen perusteella voi tietyin edellytyksin hakea myös tutkinto-opiskelijaksi yhteishaussa. http://www.uta.fi/opiskelijaksi/hakukohteet/tutkinto-ohjelmat/sos.html

Kysy tarvittaessa opintoneuvontaa, yhteystiedot alla.

Muutokset mahdollisia. Uusi opinto-opas tulee voimaan lukuvuodelle 2019-2020. Otathan huomioon, että opinto-oppaan vaihtuminen vaikuttaa myös avoimen yliopiston opetustarjontaan.

Sisältyvät opinnot hakuaika päättynyt
SOS6.5.1 Antropologian osa-alueet (5 op) suomi
SOS6.4.1 Feministinen teoria ja metodologia (5 op) suomi
SOS6.4.4 Feministinen tietäminen (5 op) suomi
YKT6.4.3 Feministiset politiikat ja asiantuntijuus (5 op) suomi
YKT6.1.2 Hyvinvoinnin politiikat (5 op) suomi
SOS6.2.2 Minuus, identiteetti ja sosiaalinen konteksti (5 op) suomi
YKT6.6.2 Nuorisokasvatuksen ja nuorisotyön teoreettisia suuntauksia (5 op) suomi
YKT6.6.3 Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä (5 op) suomi
YKT6.6.1 Nuorisotyön toimintaympäristöt, työmuodot ja menetelmät (5 op) suomi
YKT6.6.4 Nuorten ryhmät ja ryhmän ohjaus (5 op) suomi
SOS6.2.4 Ryhmät ja ryhmien väliset suhteet (5 op) suomi
SOS6.5.3 Sosiaaliantropologian valinnainen teemaopintojakso (10 op) suomi
SOS6.1.1 Sosiaalipolitiikan ideat ja käytännöt (5 op) suomi
SOS6.1.3 Sosiaalipolitiikan valinnainen teemaopintojakso (10 op) suomi
SOS6.2.1 Sosiaalipsykologinen ajattelu I (5 op) suomi
SOS5 Sosiaalitieteiden teoria I (5 op) suomi
SOS6.3.3 Sosiologian valinnainen teemaopintojakso (10 op) suomi
SOS6.3.1 Sosiologinen ajattelu I (5 op) suomi
SOS6.4.2 Sukupuoli, ruumiillisuus ja seksuaalisuus (5 op) suomi
SOS6.5.2 Transnationaali antropologia (5 op) suomi
SOS6.3.2 Valta, toiminta ja rakenteet (5 op) suomi
SOS6.2.3 Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri (5 op) suomi
Lisätietoja

Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta:

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/yhteystiedot/soc.html

Opintojen sisällölliset kysymykset ja aiempien opintojen korvaavuusasiat; avoimen yliopisto-opetuksen vastuuopettaja Marko Salonen

Hakeminen

Sosiaalitieteiden aineopintojen valintaperusteet, avoin yliopisto-opetus:

Sosiaalitieteiden (yhteiskuntatutkimus) aineopintoja valitaan vuosittain opiskelemaan yhteensä enintään 30 opiskelijaa. Ensimmäiset hakulomakkeet käsitellään heti 26.8. jälkeen. Aineopintoja voi hakea suorittamaan kuudelle eri yhteiskuntatutkimuksen suuntautumisalalle, joita ovat:

•sosiaalipolitiikka •sosiaalipsykologia •sosiologia •sosiaaliantropologia •sukupuolentutkimus •nuorisotyö- ja nuorisotutkimus

Hakulomakkeelle (lisätietoja kohtaan) tulee merkitä 1– 3 alaa hakijan asettamaan ensisijaisuusjärjestykseen. Valintakriteerien mukainen valinta tehdään jokaiselle suuntautumisalalle erikseen. Mikäli hakija ei tule valituksi ensisijaiseksi merkitsemälleen alalle, hän voi tulla valituksi toiselle valitsemalleen alalle. Hakija voi tulla valituksi vain yhden suuntautumisalan opiskelijaksi.

Valintakriteereinä käytetään aiemmin suoritettujen sosiaalitieteiden/yhteiskuntatututkimuksen opintojen määrää ja opintomenestystä. Edeltävinä opintoina vaadittavat perusopinnot kokonaan suorittaneet ovat etusijalla osakokonaisuuden suorittaneisiin nähden. Osakokonaisuuden suorittaneiden keskinäinen järjestys määräytyy suoritettujen opintopisteiden määrän mukaan. Samanlaajuisina edeltävät opinnot suorittaneiden hakijoiden paremmuusjärjestys määräytyy kokonaisarvosanan mukaan.

Perusopinnoissa tulisi olla suoritettuna aineopinnoissa valitun suuntautumisalan perusopintojakso. Sen puuttuminen ei välttämättä estä valintaa mutta siinä tilanteessa edellytetään yleensä opintojen täydentämistä.

Sosiaalitieteiden menetelmäopintojen valintaperusteet, avoin yliopisto-opetus

Menetelmäopintojen jaksoihin voivat hakea 25 op:n kokonaisuuteen hakevien lisäksi myös muut, jotka täyttävät aineopintojen edeltävien opintojen vaatimukset. Menetelmäopintoihin edeltävinä opintoina vaadittavat perusopinnot kokonaan suorittaneet ovat etusijalla osakokonaisuuden suorittaneisiin nähden. Osakokonaisuuden suorittaneiden keskinäinen järjestys määräytyy suoritettujen opintopisteiden määrän mukaan. Samanlaajuiset edeltävät opinnot suorittaneiden hakijoiden paremmuusjärjestys määräytyy kokonaisarvosanan mukaan. Opintoihin valitaan parhaimmat kokonaisarvosanat saaneet.

Hakulomakkeet ja maksuehdot:

HUOM! 25 opintopisteet aineopintokokonaisuus on hakulomakkeilla nimellä: "SOSAT SOSIAALITIETEIDEN AINEOPINNOT (YHTEISKUNTATUTKIMUKSEN TUTKINTO-OHJELMA)". Kokonaisuusmerkinnän saa suoritettuaan 25 opintopistettä nimellä: Sosiaalitieteiden aineopintoja.

http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html

Hakulomakkeet ja maksuehdot
Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste.